Sõnu­mi­too­ja tä­his­tas 25. sün­ni­päe­va

410

Ree­de, 15. no­vemb­ri õh­tul oli Kiiu mõi­sas, kus asuvadvallamaja ja ajalehe toimetus, Sõ­nu­mi­too­ja sün­ni­päe­va­pi­du – le­he esi­me­ne num­ber tu­li trü­kist 25 aas­tat ta­ga­si, 26. ok­toob­ril 1994. Peo­le olid kut­su­tud Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se prae­gu­sed ja en­di­sed töö­ta­jad ning aja­le­he asu­ta­jad ja oma­ni­ke esin­da­jad ehk en­di­sed ja nüüd­sed val­la­ju­hid.

Maa­kon­na­leh­te Sõ­nu­mi­too­ja an­nab väl­ja osaü­hing Sõ­nu­mi­too­ja, mil­le asu­ta­sid 25 aas­tat ta­ga­si Ani­ja, Kuu­sa­lu, Lok­sa ja Raa­si­ku vald ning Keh­ra ja Lok­sa linn.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI tut­vus­tas kü­la­lis­te­le Kiiu mõi­sa aja­lu­gu.

OÜ Sõ­nu­mi­too­ja esi­me­ne ju­ha­tu­se esi­mees, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si mee­nu­tas peol, et ühi­se aja­le­he väl­jaand­mi­se idee sün­dis va­ja­du­sest, ku­na in­fot tu­li rah­va­le edas­ta­da. Kuu­sa­lu val­la in­fo­leh­te Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tas too­kord Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär, kel­le­le see oli li­sa­koor­mus. Keh­ras an­dis tol ajal Sõ­nu­mi­too­ja-ni­me­list in­fo­leh­te väl­ja tsel­lu­loo­si­te­has. Ühi­se­le aja­le­he­le oli see­tõt­tu liht­ne ni­me pan­na.

Es­malt tut­vus­tas val­la­va­nem kü­la­lis­te­le Kiiu mõi­sa aja­lu­gu ja te­gi eks­kur­sioo­ni re­no­vee­ri­tud hoo­nes, mil­le tei­sel kor­ru­sel sai nä­ha Est­ro­ni näi­tust. Saa­lis tä­nas toi­me­tus abi­li­si. Mee­nu­ta­ti aja­le­he sün­ni­lu­gu ning vaa­da­ti toi­me­tu­se koos­ta­tud slai­di­sõud aja­le­hes il­mu­nud ja ka il­mu­ma­ta pil­ti­dest aas­ta­te jook­sul piir­kon­nas toi­mu­nu koh­ta. Kok­ku oli aja­le­he juu­be­lit tä­his­ta­mas pool­sa­da ini­mest, kes on and­nud veerandsajandi vältel oma pa­nu­se, et Sõ­nu­mi­too­ja iga­nä­da­la­selt il­muks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald hak­kab ai­ta­ma omas­te­hool­da­jaid
Järgmine artikkelKesk­po­lü­goo­ni ohua­la saab pii­rid