Sõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2019. aas­tal toi­mu­nust

207

AAS­TA KUL­TUU­RI­SÜND­MU­SED
1. Lau­lu­peo tu­le­tee­kond. Ka­he päe­va jook­sul lä­bis tu­li Ida-Har­ju­maal kok­ku 115 ki­lo­meet­rit. Kuu­sa­lu mees­koor avas lau­lu­peo kuu­si­kus He­li­ki­vi. Üld­lau­lu- ja tant­su­peol käis Ida-Har­just li­gi 1000 esi­ne­jat.

2. Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba ava­mi­ne La­hin­gu­väl­jal. Ava­mi­sel oli um­bes 1000 ini­mest, ko­hal oli ka pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid. ETV te­gi toi­mu­nust ot­seü­le­kan­de. Kaks päe­va va­rem ava­ti Keh­ra jaa­mas soo­mus­rong Wa­ba­dus.

3. Ju­min­da pool­saa­re ela­ni­ke al­ga­tu­sel val­mis „Kuu­sa­lu ran­na­kee­le sõ­na­raa­mat“, mi­da pan­di kok­ku 5 aas­tat.
• Kuu­sa­lu ki­ri­kus ava­ti Lau­rent­siu­se­le ja Hu­go Lep­nur­me­le, Lee­si ki­ri­kus Ka­ta­rii­na­le ja Lok­sa ki­ri­kus Maar­ja­le pü­hen­da­tud vit­raažak­nad.
• MTÜ Raa­si­ku Ra­jad avas Kurg­la ees­tiaeg­ses tur­ba­töös­tu­ses õp­pe- ja mat­ka­ra­ja.
• Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil või­tis Kol­ga koo­li põ­hi­koo­lit­rupp la­vas­tu­se­ga „Li­ba­hunt“ Grand Prix, pa­ri­mad näit­le­jap­ree­miad päl­vi­sid osa­täit­mis­te eest Kuu­sa­lu koo­li­noor­te esi­ta­tud tü­kis „Me oli­me va­le­ta­jad“ Kris­ti­na-Mar­got Sepp, Siim Ma­ran ja And­reas Možajev.
• Ap­ril­lis, kui möö­dus 100 aas­tat rii­gi­ko­gu eel­käi­ja Asu­ta­va Ko­gu va­li­mi­sest, süü­da­ti küün­lad Asu­ta­va Ko­gu liik­me­te sün­ni­koh­ta­des Re­hat­ses ning Pe­ri­las ja Pi­ka­ve­res.
• Juu­be­lid: Keh­ra pääs­te­ko­man­do sai 25, Aru­kü­la hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind 30, Pi­ka­ve­re ja Kol­ga koo­lid 150, Ala­ve­re kool 175, Voo­se rah­va­ma­ja 90, Sõ­nu­mi­too­ja 25, Raa­si­ku rah­va­ma­ja 55, Vi­ha­soo mem­me­de tant­su­rühm 20. Raa­si­ku Tu­le­tõr­je­ühing tä­his­tas taas­loo­mi­se 20. aas­ta­päe­va, Kuu­sa­lu val­la Si­gu­la ja Ka­ha­la kü­lad 800 aas­ta möö­du­mist kü­la­de ris­ti­mi­sest, Vii­nis­tul ja Leesil mee­nu­ta­ti 75 aas­ta möö­du­mist paa­di­põ­ge­ne­mi­sest.
• Tun­nus­ta­mi­sed: Ani­ja val­la au­ko­da­ni­kuks va­li­ti Tiiu Tris­berg, Raa­si­ku val­la au­ko­da­ni­kuks Ar­ry Us­ka, Keh­ra koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ka­ja Sa­ra­puu sai pre­si­den­dilt tee­ne­te­mär­gi, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Too­mas Tõ­ni­se riik­li­ku spor­di elu­tööp­ree­mia, Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te ni­me­ta­ti Ees­ti aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hi no­mi­nen­diks, Aru­kü­la akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vendt päl­vis Ees­ti pa­ri­ma muu­si­kaõ­pe­ta­ja pree­mia, Ani­ja en­di­ne val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam va­li­ti Ees­ti aas­ta isaks, Aeg­vii­du õpe­ta­ja Reet Kan­ge­rit ja Kuu­sa­lu et­te­võt­jat Jan­no Vald­man­ni tun­nus­ta­ti san­ga­ri tiit­li­ga, Sir­je Põ­len­dik ja Hel­ges Mänd­mets päl­vi­sid Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­ru­pilt elu­tööp­ree­mia, Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­ri­pree­mia sai Sai­ma Kal­lion­si­vu ja spor­dip­ree­mia Kai­do Laas ja ha­ri­dusp­ree­mia Ene Ui­bo, Raa­si­ku val­la ha­ri­dus­te­gi­ja­teks va­li­ti Avo Möls ja Eve Vendt, kul­tuu­ri­te­gi­jaks He­li Ka­ru, Lions-klu­bi va­lis Ani­ja val­la aas­ta ini­me­seks An­ne Oruaa­sa, Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool va­li­ti 2018. aas­ta eest Ees­ti aas­ta pa­ri­maks mõi­sas te­gut­se­vaks koo­liks.
• Keh­ras toi­mus Va­ba­dus­sõ­ja­le pü­hen­da­tud aja­loo­kon­ve­rents, Kuu­sa­lus aja­loo­se­mi­nar „Kuu­sa­lu vald 80“, Raa­si­kul val­la 7. aja­loo­kon­ve­rents, Kuu­sa­lus ha­ri­dus­kon­ve­rents ja Vii­nis­tul me­re­se­mi­nar.
• Ga­ri­na Too­min­ga eest­võt­tel il­mus raa­mat „100 luu­le­ta­jat Har­ju­maalt“, ees­ti­keel­se­na il­mus Eric Sten­boc­ki elu­loo­raa­mat „Sten­bock, Yeats ja ühek­sa­küm­nen­dad“, Vai­no Napp aval­das raa­ma­tu en­di­sest Pi­ka­ve­re piir­kon­na Ur­vas­te kü­last.

AAS­TA PO­LII­TI­KA­SÜND­MU­SED
1. Ke­va­del lah­kus ame­tist Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ja vo­li­ko­gust esi­mees Jaan Oruaas vo­li­ko­gust, uueks val­la­va­ne­maks va­li­ti Rii­vo Noor, vo­li­ko­gu esi­me­heks Too­mas Tõ­ni­se.

2. Sü­gi­sel aval­das Ani­ja vo­li­ko­gu um­bu­sal­dust vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le Peep Ka­se­le, vo­li­ko­gu esi­mees Too­mas Tõ­ni­se as­tus ta­ga­si, volikogu uueks esi­me­heks va­li­ti Jaa­nus Ka­lev.

3. Oma­va­lit­su­sed sõl­mi­sid kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga hea­de ka­vat­sus­te kok­ku­lep­pe, mis toob Kuu­sa­lu val­la­le üle 710 000 ja Ani­ja val­la­le li­gi 178 000 eu­rot aastas.
• Ke­va­del toi­mu­sid rii­gi­ko­gu va­li­mi­sed, Ida-Har­ju ko­ha­li­kest kan­di­daa­ti­dest kee­gi rii­gi­kok­ku ei pää­se­nud.

AAS­TA MA­JAN­DUS­SÜND­MU­SED
1. SW Ener­gia ehi­tas Keh­ras­se, Raa­si­ku­le ja Aru­kül­la uued hak­ke­kat­la­ma­jad.

2. Nor­dic Hou­ses, kes päl­vis kon­kur­sil „Aas­ta te­ha­se­ma­ja“ vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­ja erip­ree­mia, kin­kis koos part­ne­ri­te­ga va­baõ­hu­muu­seu­mi­le 21. sa­jan­di näi­dis­ma­ja.

3. Tu­deng Mar­tin Möl­lits Aru­kü­last või­tis koos kur­su­se­kaas­la­se Lau­rent Lä­he­bi­ga ärii­dee­de kon­kur­si „Aju­jaht“.
• Asu­ta­ti MTÜ Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit.
• Raa­si­ku õl­le­te­has va­li­ti Har­ju aas­ta et­te­võt­jaks, Aru­kü­la pe­re­fir­ma Kii­ge­sel­lid aas­ta tu­le­vi­ku­te­gi­jaks.

AAS­TA EHI­TU­SED
1. Val­mis Aru­kü­la koo­li uus staa­dion, üht­la­si lõp­pes Aru­kü­la koo­li ja spor­di­hoo­ne juur­dee­hi­tus.

2. Ava­ti Kol­ga koo­li uus staa­dion.

3. Aru­kü­las ja Aeg­vii­dus ra­ja­ti ühis­vee­vär­ki ja -ka­na­li­sat­sioo­ni.
• Val­mis Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­tud ait.
• Lok­sal avas uk­sed uus Kon­sum.
• Aeg­vii­du kool sai söö­gi­toa ja maa­küt­te.
• Kuu­sa­lu val­la Vir­ve kü­las val­mis uus va­baõ­hu­la­va koos ko­gu­kon­na­ruu­mi­ga.

Eelmine artikkelKampaania ajal registreeris Anija valda 74 ja Raasiku valda 30 inimest
Järgmine artikkelAru­kü­la saab võrk­pü­ra­mii­di