Sõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2018. aas­tal toi­mu­nust

662

AAS­TA KUL­TUU­RI­SÜND­MU­SED
1. Viim­sis toi­mu­nud Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­pi­du, osa­le­jaid oli li­gi 7000, pealt­vaa­ta­jaid um­bes 10 000.

2. Re­no­vee­ri­tud Keh­ra raud­tee­jaa­mas ava­ti Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum.

3. EV 100 juu­be­li­kin­gi­tu­sed: Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts aval­das ko­gu­mi­ku „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“, Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja sei­nal ava­ti krun­ti­mi­saeg­ne kü­la­kaart, toi­mus se­mi­nar „Kol­ga­kü­la 100 ta­lu 100 aas­tat“, Paa­si­ku koer­te­mõi­sas ava­ti tam­meal­lee, Kõn­nu kü­las kiik ja li­pu­mast, Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­las 100 meet­rit ki­viae­da, Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter kin­kis juu­be­liks suu­re tel­gi, Joa­ves­ki kü­la­selts re­mon­di­tud ripp­sil­la, Ju­min­da pool­saa­re ran­na­kü­lad Lee­si­le uue li­pu­mas­ti, Roo­kü­la Kü­la­selts vi­gur­vu­ti­väl­ja­ku, Vi­ha­soos ava­ti vaat­lus­torn ja lin­nu­fo­to­de näi­tus, Keh­ras val­mis juu­be­li­le pü­hen­da­tud lu­me­linn.

• Juu­be­lid: Aru­kü­la kool sai 155, Aeg­vii­du kool ja Vii­nis­tu rah­va­ma­ja 100, Kuu­sa­lu vald 80, Kuu­sa­lu las­teaed ja Raa­si­ku kan­ga­ring 50, Raa­si­ku mem­me­de rah­va­tant­su­rühm 40, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts ja Kuu­sa­lu „Vii­mi­kud“ 20, Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus ja Raa­si­ku kuns­ti­kel­der 10aas­ta­seks. Aru­kü­las tä­his­ta­ti en­di­se rii­gi­va­ne­ma Kaa­rel Een­pa­lu 130. sün­niaas­ta­päe­va.

• Keh­ras ava­ti ai­nu­laad­ne lin­nu­lau­lu koo­liõu.

• Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor päl­vis Ees­ti Koo­riü­hin­gult aas­ta koo­ri tiit­li.

• Ani­ja val­la au­ko­da­ni­kuks va­li­ti An­ne Oruaas, Raa­si­ku val­la au­ko­da­ni­kuks Ola­vi Lii­van­di.

• Ali­ce Suur­kuusk va­li­ti Har­ju aas­ta sä­dei­ni­me­seks, Ga­ri­na Too­min­gas Kul­tuu­ri­pär­liks.

• Lions-klu­bi va­lis Ani­ja val­la aas­ta ini­me­seks Jaa­nus Ka­le­vi.

• Aru­kü­la mõi­sas toi­mus Raa­si­ku val­la 6. aja­loo­kon­ve­rents, Keh­ras MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam 8. aja­loo­kon­ve­rents, Kuu­sa­lus 3. Eduard Ah­ren­si kee­le­kon­ve­rents.

• Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil või­tis Kuu­sa­lu koo­li alg­klas­si­de trupp Grand Prix. Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te 7.-9. klas­si­de rühm ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li 8b lau­reaa­di­tiit­li. Rii­gi­fes­ti­va­lil päl­vi­sid Kuu­sa­lu algk­las­si­de näi­te­rin­gi liik­med No­ra Me­ri­voo ja Eli­se Tek­ko näit­le­jap­ree­miad.

• Ke­va­del toi­mus II Ani­ja Lü­li­ti.

• Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes hak­kas mais töö­le kuns­ti­ga­le­rii.

• Raa­si­ku MTÜ Tuu­le­kell tõi Ra­vi­la mõi­sa la­va­le su­ve­la­vas­tu­se „Ar­mas­tus on aja­vii­de“.

• Keh­ras toi­mus 3. kor­da folk­loo­ri­fes­ti­val „Tun­ne rahv(u)ast en­da üm­ber“.

• Vi­ha­sool oli 10. pil­lip­ral­le.

• Ani­jal pee­ti 2. kor­da mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­va­li.

• Pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid avas Aeg­vii­dus Ni­ker­jär­ve tel­ki­misp­lat­si kuns­tia­ka­dee­mia tu­den­gi­te loo­dud mat­kaob­jek­ti.

• Kol­ga­kü­las tä­his­ta­ti 50 aas­ta möö­du­mist fil­mi „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis“ te­ge­mi­sest.

• Pia­nist Fa­riš­ta­mo El­ler alus­tas Keh­ras kont­ser­di­sar­ja „Maailm. Muu­si­ka. Meie“ kor­ral­da­mist.

• Keh­ra koo­li algk­las­si­de­ma­jas ava­ti MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed eest­võt­tel re­no­vee­ri­tud Vik­tor Tur­pi 80aas­ta­ne maal „Ka­le­vi tu­lek“.

AAS­TA PO­LII­TI­KA­SÜND­MU­SED
1. Või­mu­va­he­tus Kuu­sa­lus. Aas­ta al­gu­ses va­li­ti vo­li­ko­gu uueks esi­me­heks Kal­mer Märt­son ja val­la­va­ne­maks Ur­mas Kir­tsi, su­vel toi­mu­nud või­mu­va­he­tu­se jä­rel hak­kas vo­li­ko­gu juh­ti­ma Mait Krönst­rööm ning val­la­va­lit­sust Mo­ni­ka Sa­lu, aas­ta lõ­pus toi­mu­nud või­mu­pöö­re tõi val­la­va­ne­maks taas Ur­mas Kirt­si, vo­li­ko­gu esi­me­heks sai Mar­gus Soom.

2. Ani­ja val­da kü­las­tas pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid – ta käis Kop­li­mäe Ag­ros, Ani­ja mõi­sas ja Keh­ra jaa­ma­hoo­nes, kus koh­tus val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu­ga.

3. Raa­si­ku vo­li­ko­gu 7 lii­get al­ga­ta­sid mais val­la­va­nem And­re Se­pa um­bu­sal­da­mi­se, 1. juu­nil sel­gus –
val­la­va­nem jääb ame­tis­se.

AAS­TA MA­JAN­DUS­SÜND­MU­SED
TÜ Al­var MÜ avas Ala­ve­re Bal­ti­maa­de ühe kõr­gei­ma vil­ja­kui­va­ti, mis läks maks­ma 2,2 mil­jo­nit eu­rot.
Uu­ri Suur­ta­lu ehi­tas Kuu­sa­lu val­da 1,5 mil­jo­nit maks­nud 300 leh­ma ma­hu­ta­va ro­bot­lüp­si­lau­da.
Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS avas Keh­ra te­ha­ses üle 20 mil­jo­ni eu­ro maks­va koos­toot­mis­jaa­ma.

• Kuu­sa­lu val­da 35 mil­jo­nit eu­rot in­ves­tee­ri­nud Bal­ti Spoon sai 20aas­ta­seks.

• Kiiu Lil­leo­ru pla­nee­rin­gua­lal hak­ka­sid töö­le au­to­re­mon­di­töö­ko­da ning pe­su­la ja tank­la, aren­dab SR Veod.

• Ale­xe­la avas Aeg­vii­dus uuen­da­tud tank­la ja tank­la­poe.

• Li­ha­vei­se­kas­va­ta­ja Ja­ne Mät­tik Ani­ja val­last va­li­ti Ees­ti pa­ri­maks tõua­re­ta­jaks.

AAS­TA EHI­TU­SED
1. Aeg­vii­dus ja Raa­si­kul val­mi­sid kauaoo­da­tud spor­di­hoo­ned.

2. Lõp­pes Kiiu mõi­sa re­konst­ruee­ri­mi­ne.

3. Sü­gi­sel ava­ti Aeg­vii­dut Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ga ühen­dav 2,3 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne ning Raa­si­kul 3,52 ki­lo­meet­rit kerg­liik­lus­teed.

• Keh­ras ava­ti re­no­vee­ri­tud ter­vi­se­kes­kus.

• Ala­ve­re las­teaed „Mõm­mi­la“ lä­bis põh­ja­li­ku uuen­dus­kuu­ri.

• Kot­kal val­mis sõi­da-par­gi park­la.

• Aru­kü­las ava­ti kul­tuu­ri­selt­si ja val­la­va­lit­su­se koos­töös ra­ja­tud ta­sa­kaa­lu­ra­da ja kõn­ni­tee.

Eelmine artikkelGER­LI SVE­TA PA­JU­PUU lah­kus Kuu­sa­lu val­la­töölt
Järgmine artikkelKol­ga­kü­las tu­leb taas rii­gi­ko­gu kan­di­daa­ti­de de­batt