Soh­vik Cu­pi jalg­pal­li­tur­niir tõi Keh­ras­se män­gi­ma NA­TO liit­la­sed

554
Võist­lu­se pea­kor­ral­da­ja ED­VIN HÄR­GIN an­nab Soh­vik Cu­pi kuld­me­da­lid NA­TO mees­kon­na esin­da­ja­le.

Fi­naal al­gas sü­daöö­sel, pub­lik elas kaa­sa ku­ni au­ta­sus­ta­mi­se lõ­pu­ni.

Nii jalg­pal­lu­rid, kor­ral­da­jad kui ka pealt­vaa­ta­jad tõ­de­sid – kui esial­gu tun­dus hi­lis­­õh­tu­ne tur­niir liht­salt teis­test eri­nev, siis lau­päev, 27. juu­li ku­ju­nes se­da­võrd pa­la­vaks, et nii­su­gu­ne toi­mu­mi­saeg oli ai­nuõi­ge.

Soh­vik Cu­pi tä­na­vu­sed võit­jad: kes­kel NA­TO liit­las­te mees­kond KRH BG, va­sa­kul ko­ha­lik Ret­ro Com­pa­ny, pa­re­mal FC Puh­kus Meh­hi­kos Tal­lin­nast.

Üks pea­kor­ral­da­ja­test, Spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted ju­ha­tu­se lii­ge Mih­kel Kuu­se, tõ­des, et pub­li­kut oli pal­ju roh­kem, kui on ol­nud kuue va­ra­se­ma Soh­vik Cu­pil päe­vas­tel män­gu­del: „Koos tur­nii­ri tei­se pea­kor­ral­da­ja Ed­vin Här­gi­ni­ga tu­li mõ­te, et õh­tul ja­he­das on pa­rem män­gi­da ja ta­haks tra­dit­sioo­ni värs­kust tuua. Tun­dub, et see õn­nes­tus häs­ti!“

Ka­hek­sa võist­kon­da pi­da­sid õh­tu jook­sul kok­ku 20 la­hin­gut. Fi­naa­li võit­nud liit­las­te võist­kond KRH BG ehk The King’s Royal Hus­sars Batt­le­group sat­tus kor­ral­da­ja­te sõ­nul tur­nii­ri­le suu­re ju­hu­se abil. Alg­selt pi­di nen­de ase­mel osa­le­ma tei­ne võist­kond, kes loo­bus paar päe­va en­ne üri­tust. NA­TO liit­la­sed olid just võt­nud ko­ha­li­ku spor­dik­lu­bi­ga Ani­ja Uni­ted es­ma­kord­selt ühen­dust sõp­rus­koh­tu­mi­se osas. Nüüd teh­ti nei­le pak­ku­mi­ne osa­le­da tur­nii­ril.
Tei­sed seit­se võist­kon­da on män­gi­nud pi­ke­mat ae­ga rah­va­lii­gas või eri­ne­va­tel tur­nii­ri­del.

Mõ­ni pa­ni spet­siaal­selt Soh­vik Cu­pi jaoks oma sõp­ra­dest ja tut­ta­va­test mees­kon­na kok­ku. Üht­la­se ta­se­me ta­ga­mi­seks ei ol­nud lu­ba­tud kõr­ge­ma­te lii­ga­de jalg­pal­lu­ri­tel osa­le­da.

Mih­kel Kuu­se: „Koh­tu­ni­kud tur­nii­ri­le leid­si­me Ees­ti Jalg­pal­li Lii­du koh­tu­ni­ke mei­li­lis­ti kau­du. Nen­de hul­gas oli ka Ees­ti üks tipp­koh­tu­nik­ke Gri­go­ri Ošom­kov.”

Jalg­pal­li­koh­tu­nik Gri­go­ri Ošom­kov vi­lis­tab iga­nä­da­la­selt Pre­mium lii­ga män­ge. Ta on pä­rit Ani­ja val­last, män­gis ku­ni 2004. aas­ta­ni Keh­ra Tem­po­ri jalg­pal­lik­lu­bi ri­da­des vä­ra­va­va­hi­na, on tei­nud kar­jää­ri suu­res jalg­pal­lis ja saa­li­jalg­pal­lis. Tei­sed koh­tu­ni­kud olid Ti­mo Su­jev ja Mar­ken Ch­ris­top­her Saar.

Esi­me­sed võist­kon­nad alus­ta­sid kell 19, fi­naal­mäng al­gas sü­daööl. Män­gud toi­mu­sid ku­ni 3.-4. ko­ha väl­ja­sel­gi­ta­mi­se ja fi­naa­li­ni ka­hel väl­ja­ku­poo­lel kor­ra­ga, kest­sid 25 mi­nu­tit. Kaks vii­mast män­gu män­gi­ti tei­ne­tei­se jä­rel ühel ja sa­mal väl­ja­ku­poo­lel. Män­gi­ja­te arv igas võist­kon­nas oli ta­va­li­se 11 me­he ase­mel 8.

Mih­kel Kuu­se: „Sel­li­se for­maa­di pu­hul on võist­kon­da ker­gem komp­lek­tee­ri­da. Sa­mu­ti on tur­niir aja­sääst­li­kum ja at­rak­tiiv­sem: kor­ra­ga toi­mub kaks män­gu, lüüak­se roh­kem vä­ra­vaid.”

Tal­lin­nast tur­nii­ri­le tul­nud võist­kond Puh­kus Meh­hi­kos osa­les tur­nii­ril nel­jan­dat kor­da. Sel­le ri­da­des män­gi­nud Oli­ver Karm kom­men­tee­ris, et Soh­vik Cup on üld­se üks pa­re­mi­ni kor­ral­da­tud tur­nii­re, mi­da ta teab.

Ka koh­tu­nik Ti­mo Su­jev pol­nud kii­du­sõ­na­de­ga kit­si, li­sa­des: „Vä­ga vah­va on sel­li­sel tur­nii­ril tööd te­ha, kus kõik võist­kon­nad oma­va­hel sõb­ra­li­kult män­gi­vad ja on pä­rast ra­hul. Nii po­le põh­just ka en­da suh­tes krii­ti­li­ne ol­la.”

Soh­vik Cup 2019 lõpp­jär­jes­tus

1. KRH BG
2. Ret­ro Com­pa­ny
3. FC Puh­kus Meh­hi­kos
4. Raa­si­ku FC Jo­ker III
5. FC Fla­min­go
6. FC AllS­tars
7. Ala­ve­re
8. FC Här­rad