Sep­temb­ris saab Keh­ras kas­se ta­su­ta kii­bis­ta­da

456

Ani­ja val­la­va­lit­sus hü­vi­tab kõi­gi­le val­lae­la­ni­ke­le, kes la­se­vad sep­temb­ri­kuus Keh­ras ko­ha­li­kul loo­maars­til oma kas­si kii­bis­ta­da ja ste­ri­li­see­ri­da ning esi­ta­vad sel­le koh­ta val­la­va­lit­su­se­le tše­ki, kii­bis­ta­mi­se mak­su­mu­se täie­li­kult ja ste­ri­li­see­ri­mi­se või kast­ree­ri­mi­se hin­nast poo­le. Soo­dus­tu­sed keh­ti­vad vaid mõ­le­ma tee­nu­se pu­hul koos. Ühe kas­si pu­hul hü­vi­ta­tak­se kesk­mi­selt 40 eu­rot.

Val­la ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Tõ­nu Kir­ve­se sõ­nul püü­tak­se sel­le­ga saa­da kont­rol­li al­la hul­ku­va­te kas­si­de prob­leem Keh­ras ja sel­le ümb­ru­ses. Sel aas­tal on tul­nud val­la­va­lit­su­sel Keh­ras ja kü­la­des lik­vi­dee­ri­da nii pal­ju kas­si­ko­loo­niaid, et hul­ku­va­te loo­ma­de püüd­mi­seks ee­lar­ves ka­van­da­tud sum­ma on ka­he­kord­selt üle­ta­tud. Val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel on MTÜ Loo­ma­de Hoiu­paik Ani­ja val­last tä­na­vu püüd­nud ja hoiu­pai­ka vii­nud li­gi 60 kas­si.

„Ole­me Keh­ra loo­maars­ti­ga kok­ku lep­pi­nud, et ta­su­ta saab oma kas­si las­ta kii­bis­ta­da te­ma vas­tu­võ­tu ajal, lau­päe­vi­ti,“ üt­les Tõ­nu Kir­ves.

Ta kin­ni­tas, et en­ne väl­ja­mak­se te­ge­mist kont­rol­li­tak­se kind­las­ti, et loo­mao­ma­nik on Ani­ja val­la ela­ni­ke re­gist­ris.

Aeg­vii­dus kas­si­de ta­su­ta või soo­dus­tin­gi­mus­tel kii­bis­ta­mist-ste­ri­li­see­ri­mist prae­gu ei pa­ku­ta, ku­na seal hul­ku­va­te kas­si­de prob­lee­mi ei ole.

Kam­paa­nia kes­tab sep­temb­ri­kuu lõ­pu­ni. Val­la­va­lit­sus kaa­lub ka kas­si­de kii­bis­ta­mi­se ko­hus­tus­li­kuks te­ge­mist.

Eelmine artikkelKõn­nus te­hak­se kü­la­teat­rit – esie­ten­dus „Ka­hek­sa var­ba­ga ku­nin­gas”
Järgmine artikkelOTT RIC­HARD HÄÄL pur­je­ta­mi­se Ees­ti MV 2. ko­hal