Sel­gu­sid Ani­ja val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed

1017

Ani­ja val­la tä­na­vu­sel lau­lu­võist­lu­sel osa­le­sid 29 lau­lu­last.

Val­la las­te lau­lu­võist­lus toi­mus Keh­ra rah­va­ma­jas pü­ha­päe­val, 15. ap­ril­lil ning se­da juh­tis Ar­let Pal­mis­te. Võist­lu­se žüriis olid Kül­li-Kat­ri Es­ken Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­list, He­di-Kai Pai Vil­jan­di kul­tuu­ria­ka­dee­miast, Ees­ti Mees­te­lau­lu­selt­si au­lii­ge, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, üle­rii­gi­li­se kon­kur­si „So­lis­ti­ca“ ja võist­lu­se „Har­ju­maa Lau­lu­laps“ mul­lu­ne võit­ja Liis Õun­puu ning „Har­ju­maa Lau­lu­lap­se“ nel­ja­kord­ne võit­ja Kei­jo-Jo­hann Nor­den.

3-4aas­ta­seid mu­di­la­si ei osa­le­nud. 5-6aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võist­le­sid 7 lau­lu­last. Kaks võit­jat, kes pää­se­vad maa­kon­na lau­lu­võist­lu­se­le, on Em­ma Kii­sel ja Mar­ga­ret Pik­kel Keh­rast. Erip­ree­mia päl­vis Ma­ri­lin Tep­pan sa­mu­ti Keh­rast. Nen­de kõi­gi ju­hen­da­ja on He­li Ka­ru.

7-9aas­tas­te seas oli 6 osa­võt­jat. Pa­ri­ma­teks tun­nis­ta­ti Kris­ten Nor­den ja Kir­ke Huu­si Keh­rast. Ne­mad esin­da­vad val­da maa­kond­li­kul võist­lu­sel. Erip­ree­mia an­ti He­lis Han­se­ni­le Sa­lu­mäe kü­last. Nen­de kõi­gi lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võist­le­sid 11 lau­lu­last. Võit­sid ja „Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le“ pää­se­vad Ma­rian Tep­pan ja Mir­jam Pik­kel Keh­rast. Erip­ree­mia päl­vi­sid Me­ri­bel Mar­gat Pik­va kü­last ja Kat­riin Eli­sa­bet Luu­kas Leht­met­sa kü­last. Kõi­ki neid õpe­tab He­li Ka­ru.

13-15aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas osa­le­sid 3 lau­lu­last. Võit­sid ja pää­su maa­kon­na võist­lu­se­le ta­ga­sid He­li Ka­ru õpi­la­ne Lau­reen Ots Leht­met­sa kü­last ning Sil­ver Pii­ro­ja Loo­kü­last, te­ma ju­hen­da­ja on Triin El­la.

16-18aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli osa­võt­jaid 2, nad mõ­le­mad tun­nis­ta­ti võit­ja­teks ning pää­se­vad „Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le“. Need on Me­ri­li Kütt ja Get­ter Mä­gi Keh­rast, mõ­le­ma ju­hen­da­ja on He­li Ka­ru.

Iga va­nu­se­rüh­ma kaks pa­re­mat said au­hin­naks Apol­lo 15eu­ro­se kin­ke­kaar­di.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­tus lä­heb kal­li­maks
Järgmine artikkelKol­ga staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne