Sal­mis­tu män­gu­väl­jak sai kraa­mi­tu­ru hea­te­ge­vu­sakt­sioo­ni abil pin­gi

550
Sal­mis­tu män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mi­se ja hea­te­ge­vu­sakt­sioo­ni eest­ve­da­ja MA­RIS ROM FLETC­HER is­tub vast­pai­gal­da­tud pin­gil.

Kuu­sa­lu kraa­mi­tur­gu­de kor­ral­da­mi­se eel­mis­telt te­gi­ja­telt üle võt­nud Ma­ris Rom Fletc­her kut­sus taas­ka­su­tu­sest hu­vi­ta­tuid las­te­kait­se­päe­val, 1. juu­nil müü­ma ja ost­ma Sal­mis­tu ran­da.

Sal­mis­tul toi­mu­nud kraa­mi­turg oli hea­te­ge­vus­lik. Osa­lus­ta­sud, osa tu­ru toit­lus­tu­sau­to müü­gi­tu­lust, lo­te­rii­sis­se­tu­lek ja an­ne­tu­sed läk­sid pin­gi fon­di – et os­ta ja pai­gal­da­da ran­da män­gu­väl­ja­ku juur­de pink.

Ro­ni­la ja kii­ke­de­ga män­gu­väl­jak on Sal­mis­tu ran­nas mul­lu su­vest. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tel­lis sel­le tä­nu ko­ha­li­ke ela­ni­ke ak­tiiv­su­se­le, pea­mi­ne al­ga­ta­ja oli ka too­kord Ma­ris Rom Fletc­her. Pä­rast män­gu­väl­ja­ku ava­mist mär­kis ta aas­ta ta­ga­si, et edas­pi­di võiks sin­na pan­na pin­ke ja ka jalg­rat­ta­hoid­ja.

Kok­ku saa­di kraa­mi­tu­ru­ga pin­gi fon­di 69 eu­rot. Nüüd­seks on pink ole­mas, pai­ka pan­di möö­du­nud nä­da­lal. Et jääd­vus­ta­da hea­te­ge­vu­sakt­sioo­ni, on pin­gi sel­ja­toe­le kan­tud kraa­mi­tu­ru toi­mu­mis­päev 1. juu­ni 2019 ning kir­jas ka asu­koht „Sal­mis­tu rand“.

Ma­ris Rom Fletc­her rää­kis, et es­malt tu­li lei­da la­hen­dus, kui­das pink pan­na ran­da nii, et se­da mu­ja­le ei vii­daks: „Spet­siaal­sed par­gi­pin­gid mak­sa­vad 300 eu­rot, meie see­kord­ne eel­ar­ve lu­bas os­ta pal­ju ker­ge­ma pin­gi. Pai­gal­da­mi­se­ga ai­tas mu leid­lik ja kuld­se­te kä­te­ga abi­kaa­sa Ant­ho­ny Da­vid Rom Fletc­her, kes mõt­les väl­ja la­hen­du­se kin­ni­ta­mi­seks, ta abis­tas ka trans­por­ti­mi­sel Tal­lin­nast Sal­mis­tu­le.“

Pink on ot­se­vaa­te­ga mängu­väl­ja­ku­le, sa­mas saab sel­lel is­tu­des nau­ti­da me­re­vaa­det ja päi­ke­se­loo­jan­gut. Ma­ris Rom Fletc­her sõ­nas, et li­saks ema­de­le-isa­de­le, kel­lel on nüüd või­ma­lik is­tu­des jäl­gi­da, kui­das lap­sed män­gi­vad, on pink mõel­dud teis­te­le­gi ran­na­kü­las­ta­ja­te­le, kes ta­ha­vad jal­ga pu­ha­ta ja kau­nist loo­dust nau­ti­da.

„Pink on isee­ne­sest väi­ke asi, aga väi­kes­test as­ja­dest tih­ti­lu­gu kas­va­vad­ki lõ­puks suu­red pro­jek­tid. Ai­täh kõi­gi­le, kes oma pa­nu­se and­sid. Pa­nus­ta­jaid oli ka Jõe­läht­me ja Ani­ja val­last,“ lau­sus ta.

Suu­ri­ma pa­nu­se Sal­mis­tu män­gu­väl­ja­ku pin­gi heaks an­dis nen­de pe­re, hea­te­ge­vu­sakt­sioo­nis osa­le­sid ka po­jad. Ales­san­der Rom Fletc­her ja To­rias Rom Fletc­her küp­se­ta­sid toit­lus­tu­sau­to jaoks muf­fi­neid, Ales­san­der te­gi li­saks kar­tu­li­sa­la­tit.

Järg­mi­ne kraa­mi­turg tu­leb Kuu­sa­lus pü­ha­päe­val, 14. juu­lil Emar­ti ja te­ha­se va­he­li­sel plat­sil. See­kord on Ma­ris Rom Fletc­he­ri sõ­nul hea­te­ge­vus­lik pool suu­na­tud loo­ma­de var­ju­pai­ga abis­ta­mi­se­le – toi­mub taas­ka­su­tus­müük ning saab tuua lem­mik­loo­ma­de toi­tu ja muid tar­vi­kuid, mis an­tak­se Pal­jas­saa­re var­ju­pai­ga­le.