Rosa Ver­de tant­si­jad har­ju­ta­sid fla­men­co ko­du­lin­nas Se­vil­las

1741
Kuu­sa­lu fla­men­cot­rupp Ro­sa Ver­de His­paa­nias Se­vil­las. Pil­dil kes­kel ju­hen­da­ja ANU LIKK ja tant­suõ­pe­ta­ja JUAN POL­VIL­LO.

„Käi­si­me His­paa­nias duen­det ehk õi­get fla­men­co­tun­net ot­si­mas ja loo­dan, et tõi­me sel­le kaa­sa,“ üt­leb Kuu­sa­lu fla­men­cok­lu­bi Ro­sa Ver­de tant­si­ja MA­RIA PRÄÄTS.

Fla­men­cok­lu­bi Ro­sa Ver­de on Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­nud li­gi 10 aas­tat. Klu­bi 22 tant­si­jat võt­sid 15.-25. ok­toob­ri­ni His­paa­nia lin­nas Se­vil­las tant­su­tun­de Juan Pol­vil­lo Fla­men­co­tanmt­su­koo­lis. Õp­pe­rei­si toe­tas Lea­der-prog­ramm MTÜ Aren­dus­ko­da va­hen­du­sel li­gi 9600 eu­ro­ga ehk 40 prot­sen­di­ga sõi­du ko­gu­mak­su­mu­sest.

Ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti kir­ju­tas Ma­ria Prääts, kes on Ro­sa Ver­des tant­si­nud 8 aas­tat. Sõi­du kor­ral­dus­tii­mis olid veel tant­si­jad Pil­le­riin Kurg, He­len Mi­ki­ver, Pil­le Sass ja klu­bi ju­hen­da­ja Anu Likk.

Ju­hen­da­ja Anu Likk rää­kis, et on fla­men­co­tant­si­ja­te Se­vil­las­se vii­mi­sest unis­ta­nud ko­gu sel­le aja, kui hak­kas Kuu­sa­lus fla­men­cot õpe­ta­ma: „Se­vil­la on fla­men­co pea­linn, soov oli sõi­ta sel­le tant­su lä­te­te juur­de. Sai­me õp­pe­rei­silt roh­kem, kui jul­ge­si­me loo­ta. Olin Juan Pol­vil­lo Fla­men­co­tant­su­koo­li­ga kok­ku puu­tu­nud viis-kuus aas­tat ta­ga­si, kui ost­si­me fla­men­co­tar­beid. Rei­siks pi­di­me kü­si­ma Se­vil­la tant­sus­tuu­dio­telt pak­ku­mi­si, pa­ri­ma esi­tas tant­suõ­pe­ta­ja Juan Pol­vil­lo stuu­dio, õpe­ta­ja ta­se ja hind olid pa­ri­mas suh­tes. Ja tões­ti, me ei pi­da­nud pet­tu­ma, meid ju­hen­das kõi­gil päe­va­del koo­li ju­ha­ta­ja ja oma­nik ise.“

Reis oli üliä­ge, kii­da­vad nai­sed. Ro­sa Ver­de jao­ta­ti kah­te grup­pi – eda­si­jõud­nud ehk staažika­mad fla­men­co­tant­si­jad ja al­ga­jad ehk must­las­tant­su rühm. Kumb­ki grupp tant­sis igal päe­val kor­ra­ga kolm tun­di.

Ju­hen­da­ja Anu Likk võt­tis osa mõ­le­mast koo­li­tu­sest ja tant­sid kor­ra­ga 6 tun­di. Ta mär­kis, et on har­ju­nud sel­li­se koor­mu­se­ga, ja kui­gi oli ras­ke, pi­das vas­tu. Ka tei­sed tant­si­jad rää­ki­sid, et trenn oli vä­si­tav, aga sa­mas in­nus­tav.
Ma­ria Prääts kir­jel­das, tun­di­des te­gi muu­si­kat ki­tar­rist, ju­hen­da­ja lau­lis ise kaa­sa ja see kok­ku oli nii to­re, et taht­sid en­dast kõik an­da, ja­lad lii­ku­sid kii­relt, särt­su ja­gus ka põh­ja­mais­tel tant­si­ja­tel: „Ju­hen­da­ja proo­vis meis­se süs­ti­da fla­men­co­kir­ge ja mei­le en­di­le tun­dub, see õn­nes­tus. Tul­ge vaa­ta­ma me esi­ne­mis­te­le, kas ole­me särt­sa­ka­mad ja os­ka­me pa­re­mi­ni!“

Anu Likk: „Prae­gu on rei­sist veel vä­he möö­das, aga me tant­si­ja­te hoiak ja suh­tu­mi­ne on muu­tu­nud, on nä­ha si­se­mist põ­le­mist, se­da fla­men­co­sä­det. Meie must­las­tant­si­jad, kes ei ol­nud fla­men­co­ga va­rem te­ge­le­nud, on nüüd sa­mu­ti mõ­ne fla­men­co­tant­su ära õp­pi­nud.“

Ro­sa Ver­de esi­neb 9. det­semb­ril Tal­lin­nas Rae­ko­ja plat­sil jõu­lu­tu­rul ning 16. det­semb­ril Kol­ga ten­ni­se­hal­lis jõu­lu­laa­dal. Nä­ha saab ka neid tant­se, mi­da His­paa­nias õpi­ti.

His­paa­nia-rei­si koh­ta ju­tus­ta­vad tant­si­jad veel, et esi­mes­tel päe­va­del oli vä­ga pa­lav, 39 soo­jak­raa­di. Edas­pi­di läks vei­di ja­he­da­maks. Li­saks Se­vil­la­le, mis asub si­se­maal kõr­bea­lal, tut­vu­ti ka An­da­luu­sia ran­ni­ku­piir­kon­na­ga, sõi­de­ti me­reäär­ses­se lin­na Ca­diz. Se­vil­las kü­las­ta­ti fla­men­coe­ten­du­si – nii pro­fes­sio­naal­seid ja au­tent­seid tant­si­jaid kui ka niiöel­da tu­ris­ti­kaid. Fla­men­cot tant­si­tak­se seal ka tä­na­va­tel ning baa­ri­des või dis­kok­lu­bi­des.

Ko­gu tant­sug­rupp öö­bis lä­hes­tik­ku asu­nud apar­te­men­ti­des, kus sai ise süüa te­ha ja õh­tu­ti koos mul­jeid va­he­ta­da.

Tree­nin­gud Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas
Ro­sa Ver­de teeb tant­sut­ren­ne seal, kus põ­rand kan­na­tab ja oma­nik lu­bab. En­ne Kiiu mõi­sa re­mon­ti har­ju­ta­ti tant­su­kin­ga­de­ga val­la­ma­ja saa­lis, mil­le põ­ran­da koh­ta oli tea­da, et pan­nak­se uus.

Ju­hen­da­ja tõ­deb, et jõu­ka­ma­tel klu­bi­del on oma ruu­mid ja spet­siaal­se kat­te­ga tant­su­põ­ran­dad, on või­ma­lik os­ta tei­sal­da­ta­vaid põ­ran­daid, kuid need­ki on kal­lid. Ka on mit­mel fla­men­cok­lu­bil har­ju­tus­saa­lis peeg­lid, Ro­sa Ver­del se­da või­ma­lust po­le. Peeg­li­te­ga saa­lis õn­nes­tus har­ju­ta­da paa­ril esi­me­sel aas­tal Valk­las, kui hool­de­ko­du too­kord­ne juht käis tru­pis tant­si­mas.

Prae­gu har­ju­ta­tak­se Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja la­val. Tren­nid on pü­ha­päe­va hom­mi­ku­ti, al­ga­vad kell küm­me. Sel sü­gi­sel Ro­sa Ver­de­ga lii­tu­nud Ave Pau­lus kin­ni­tab, et tree­nin­gu aeg on suu­re­pä­ra­ne: „Jõuab en­ne koe­ra­ga ja­lu­ta­mas käia, pann­koo­gid val­mis te­ha, pü­ha­päe­va särt­sa­kas al­gus koos Anu Lik­ki ja teis­te tant­si­ja­te­ga on ot­se­kui vi­ta­mii­ni­pomm ko­gu järg­mi­seks nä­da­laks.“

Mai lõ­pus tu­leb fe­ria
Mai lõ­pus tä­his­tab Ro­sa Ver­de 10. sün­ni­päe­va. Siis kor­ral­dab klu­bi Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas fe­ria ehk fla­men­co­pi­dus­tu­se, mi­da His­paa­nias pee­tak­se tra­dit­sioo­ni­li­selt ke­va­de­ti.

Kuu­sa­lu fe­ria­le kut­su­tak­se Ees­tist eri­ne­vaid fla­men­cot­rup­pe. Pa­ku­tak­se His­paa­nia rah­vus­roo­ga pael­lat ning kor­ral­da­tak­se töö­tu­ba­sid. Mis tä­hen­dab, et kõik tant­su­hu­vi­li­sed saa­vad päe­va jook­sul proo­vi­da, kui ras­ked või ker­ged on nen­de jaoks fla­men­co­sam­mud.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la esin­da­jad lii­tu­des ja koo­li­des
Järgmine artikkelRaa­si­kul maa­li­va­te Ora­va­kes­te näi­tus