Roo­kü­las ava­ti EV100 kin­gi­tu­se­na Ees­tis ai­nu­laad­ne vu­ti­väl­jak

994
Ettevõtmise algataja, Rooküla Külaseltsi juhatuse liige INDREK LEHT (ees EV100 kingituseplaadiga) koos Anija ja Kose valla jalgpalluritega.

„Võt­si­me sel­le jaoks ka­su­tu­se­le uue ees­ti­keel­se sõ­na vi­gur­vutt,“ lau­sus tea­dao­le­valt Ees­tis esi­me­se „kiik­su­ga“ jalg­pal­li­väl­ja­ku eest­ve­da­ja IND­REK LEHT.

Ree­del, 28. sep­temb­ril Ani­ja val­las Roo­kü­la kü­lap­lat­sil ava­tud vi­gur­vu­ti­väl­jak ehk kün­gas­te­ga jalg­pal­li­plats on pü­hen­da­tud Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le ning val­mis prog­ram­mi „EV100 igas kü­las“ raa­mes.

Roo­kü­la Kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge, vu­ti­väl­ja­ku ra­ja­mi­se eest­ve­da­ja Ind­rek Leht üt­les, et tal­le tut­vus­tas „kiik­su­ga“ jalg­pal­li­väl­ja­kut üks kol­leeg Root­sist. Vi­gur­jalg­pall sün­dis­ki Root­sis, sel­le mõt­les väl­ja seal­ne kunst­nik Jo­han St­röm. Te­ma eest­võt­tel ehi­ta­ti 10 aas­tat ta­ga­si Mal­mös­se jalg­pal­li­väl­jak, mis on eba­ta­sa­ne, väl­ja­kul on ku­ni poo­le­teist­meet­ri­sed kün­kad, mil­le va­hel tu­leb män­gi­jail trib­la­da ja pall vas­tas­te vä­ra­va­ni saa­da. Ka vä­ra­vad on ta­va­pä­ra­sest eri­ne­va ku­ju­ga.

„Jo­han St­röm soo­vis sel­le­ga avar­da­da pal­li­män­gu­de fi­lo­soo­fiat ja meel­te­ta­ju. Elu po­le ala­ti aus män­gu­väl­jak, kus mõ­le­mad väl­ja­ku­poo­led on ühe­su­gu­sed ja vä­rav nel­ja­kan­di­li­ne. Ka pall võib mõ­ni­kord maan­du­da hoo­pis tei­ses ko­has, kui ta­ha­me,“ rää­kis Ind­rek Leht.

Koos te­ma­ga kin­ni­ta­sid EV100 kin­gip­laa­di Roo­kü­la kü­lap­lat­si tea­de­te­tahv­li­le siht­a­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm te­gev­juht Mih­kel Kuu­se ning Ko­se val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Siim Poh­lak, kes pa­nid kok­ku avaõh­tul vi­gur­vu­ti­väl­ja­kul esi­me­se sõp­rus­män­gu pi­da­nud Ani­ja ja Ko­se val­la mees­kon­nad.
Pä­rast män­gu said kõik hu­vi­li­sed oma­pä­rast vu­ti­väl­ja­kut kat­se­ta­da ning kü­lap­lat­sil näi­da­ti Kõr­ve­maa Fil­miõh­tu­te raa­mes fil­mi sel­lest, kui­das tii­be­ti mun­gad sa­la­ja jalg­pal­li­män­gu õp­pi­sid.

Esimeses mängus Rooküla künklikul vigurvutiväljakul alistasid Kose valla jalgpallurid Anija mehed 10:4.
Esimeses mängus Rooküla künklikul vigurvutiväljakul alistasid Kose valla jalgpallurid Anija mehed 10:4.

Kü­la­rah­va õhi­na ja ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te abi­ga teh­tud
Ind­rek Lehe teada po­le Ees­tis va­rem sar­na­seid jalg­pal­li­väl­ja­kuid teh­tud.

„Ühel tal­vel ehi­tas Tal­lin­na Uue­maail­ma Selts las­te­staa­dio­ni­le lu­mest kün­kad, kuid sel­li­ne vi­gur­vu­ti­väl­jak, on mul­le tea­dao­le­valt Ees­tis ai­nu­laad­ne,“ sõ­nas ta.

Roo­kü­la kü­lap­lat­sil, ku­hu oma­pä­ra­ne vu­ti­väl­jak ehi­ta­ti, oli ku­na­gi võrk­pal­lip­lats: „Se­da vä­ga pal­ju ei ka­su­ta­tud, sest võrk­pal­li män­gi­mi­seks on va­ja kok­ku saa­da pä­ris pal­ju ini­me­si. Pea­le­gi ei jõud­nud lap­sed pal­li üle võr­gu lüüa. Nii see sei­sis, ku­ni lõ­puks va­ras­tas kee­gi võr­gu ära. Pi­da­sin ko­ha­li­ke noor­te jalg­pal­lu­ri­te Jü­ri Raua­mi ja Gri­ša Zo­ri­ni­ga nõu ning ot­sus­ta­si­me siia te­ha mi­da­gi hu­vi­ta­va­mat ja hoo­pis teist­moo­di. Vi­gur­vu­ti män­gi­mi­ne so­bib häs­ti ka las­te­le.“

Ind­rek Leht loet­les, et si­le­da­le maa­le künk­li­ku vi­gur­vu­ti­väl­ja­ku te­ge­mi­seks ku­lus li­gi­kau­du 350 täi­te­pin­nast, 150 ton­ni sõe­lu­ma­ta mul­da ning 30 ki­log­ram­mi mu­ru­see­met: „Li­saks mui­du­gi ras­ke­teh­ni­ka, lõp­ma­tu hulk õhi­na­põ­hi­sust ning abi­val­mis ini­me­si.“

Väl­ja­ku ra­ja­mi­se­ga teh­ti al­gust jaa­ni­päe­va pai­ku, põ­hi­li­ne töö käis au­gus­tis. Oma kü­la ela­ni­ke­le olid abiks ko­ha­li­kud et­te­võt­jad. Pik­va peo­ma­ja juur­de ra­ja­ta­va ma­ju­tus­ko­ha ehi­tu­selt saa­di muld, OÜ Co­man­der Ra­si­ve­rest tõi sel­le ko­ha­le, TÜ Al­var MÜ tõs­tuki­ga tõs­te­ti sa­vik­ruus ja muld kuh­ja­des­se ning tam­bi­ti kin­ni, ko­ha­li­kud lap­sed kül­va­sid mu­ru­see­met.

„Ori­gi­naa­lis on väl­ja­ku suu­rus 40×25 meet­rit, meie oma on pi­sut väik­sem ja ümar, mu­na­ku­ju­li­ne. Plat­sil on kok­ku 15 või 17 kün­gast, nen­de te­ge­mi­sel võt­si­me šnit­ti Root­sist, aga suu­res­ti on see oma­loo­ming – ar­ves­ta­si­me, kui­das kün­kad siia plat­si­le pa­re­mi­ni ma­hu­vad,“ rää­kis et­te­võt­mi­se al­ga­ta­ja.
Vi­gur­vu­ti­väl­ja­ku ava­mi­ne vii­bis, ku­na põua­se su­ve tõt­tu pol­nud mu­ru­see­met mõ­tet en­ne kül­va­ta, kui tu­li vih­ma. See­jä­rel oo­da­ti mu­ru tär­ka­mist.

Jalg­pal­li­vä­ra­vad kin­kis vi­gur­vu­ti­väl­ja­ku jaoks Ani­ja Val­la Spor­di­maailm. Edas­pi­di on plaan te­ha eri­ku­ju­li­sed vä­ra­vad, na­gu on Root­sis.

„Seal­ne väl­jak mak­sis 4 mil­jo­nit Root­si kroo­ni, meie sai­me hak­ka­ma paa­ri tu­han­de eu­ro­ga. Kuid Root­sis on see kunst­mu­ru­kat­te­ga, väl­jak on val­gus­ta­tud,“ mär­kis Ind­rek Leht.

Roo­kü­la vi­gur­vu­ti­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks eral­das Ko­da­ni­ku­ühis­kon­na Siht­ka­pi­tal 1485 eu­rot, Ani­ja val­laee­lar­vest toe­ta­ti 850 eu­ro­ga.

Ees­ti lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed?
Esi­me­ne sõp­rus­mäng Ani­ja Uni­te­di ja FC Ko­se jalg­pal­lu­ri­te va­hel lõp­pes Ko­se 10:4 või­du­ga. Ko­se val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, ava­mi­seks Ko­se mees­kon­na kok­ku pan­nud Siim Poh­lak üt­les, et pol­nud vi­gur­vu­tist va­rem mi­da­gi kuul­nud.

„Hu­vi­tav mäng, aga kõik on teist­moo­di. See, kui­das kün­kad muu­da­vad pal­li lii­ku­mis­suun­da, on täies­ti et­tear­va­ma­tu. Künk­li­kul maal on õn­ne­fak­to­ril pal­ju suu­rem roll, kui si­le­dal väl­ja­kul, kus roh­kem mää­rab teh­ni­ka,“ lau­sus ta.

Mih­kel Kuu­se li­sas: „Füü­si­li­selt on pä­ris ras­ke, sest män­gi­jail tu­leb pi­de­valt joos­ta kün­kast üles ja al­la. Pea­le füü­si­se aren­dab see ka reakt­sioo­ni – ku­na pal­li lii­ku­mi­ne on et­tear­va­ma­tu, tu­leb vä­ga kii­res­ti rea­gee­ri­da.“

Roo­kü­la vi­gur­vu­ti­väl­ja­ku esi­me­ses män­gus olid Ani­ja val­la mees­kon­nas 4 meest Roo­kü­last: Jaak Rauam, Jü­ri Rauam, Jaa­nus Rauam ja Ken Kot­kas, li­saks nei­le Da­niil Mo­lo­tok, Ger­man Bur­dei­nõi ja Ind­rek Lill­soo. Män­gu koh­tu­nik oli Ala­ve­re koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja jalg­pal­li­tree­ner Too­mas Rei­si.

Pall on küll üm­mar­gu­ne, aga mäng hoo­pis teist­su­gu­ne, män­gu­tem­po po­le nii kii­re, kui si­le­dal mu­rul, kom­men­tee­ri­sid me­hed pä­rast män­gu.

„La­se­me mu­rul veel pi­sut kas­va­da ja oo­ta­me ke­va­det. Loo­dan, et Mih­kel Kuu­se, kes on meid vä­ga pal­ju nõu ja jõu­ga toe­ta­nud, ai­tab ka edas­pi­di ning võ­tab koos naa­ber­val­da­de spor­dik­lu­bi­de­ga meie väl­ja­ku ka­su­ta­mi­se init­sia­tii­vi en­da pea­le. Näi­teks võiks siin kor­ral­da­ma ha­ka­ta Har­ju, aga miks mit­te ka Ees­ti lah­ti­seid meist­ri­võist­lu­si vi­gur­vu­tis“, ar­vas Ind­rek Leht.