Rohe­lis­te rat­ta­retk tõi Ani­ja val­da 2000 rat­tu­rit

715

18.-20. mai­ni toi­mus pea­mi­selt Ani­ja val­la maa­del 29. Ro­he­lis­te Rat­ta­retk. Li­gi­kau­du 2000 osa­võt­ja­ga rat­ta­retk, mis kan­dis tä­na­vu ni­me „Kui­das elad, Kõr­ve­maa?“, start ja fi­niš olid Ani­ja mõi­sas.

Rat­ta­ret­kel osa­le­jad käi­sid esi­me­sel päe­val Kau­ni­saa­re vee­hoid­la, Pi­ka­ves­ki sil­la, Pik­va ka­be­li juu­res ning pi­da­sid lõu­na­pau­si Voo­se kü­lap­lat­sil. Sealt lii­gu­ti Jär­va­maa­le ning ta­ga­si Har­ju­maa­le, käi­di po­lü­goo­ni­ala­del, Pauk­jär­vel ja Koit­jär­vel, tei­ne öö vee­de­ti Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses. Pü­ha­päe­val olid ret­ke­li­sed Aeg­vii­dus, Must­jõel, is­tu­ta­sid La­hin­gu­väl­ja­le kuus­ki ning sõit­sid ka Keh­rast lä­bi. Rat­ta­ret­ke lõ­pe­ta­mi­ne oli pü­ha­päe­val taas Ani­ja mõi­sas, kus oli sa­mal ajal ava­tud ka kü­la­turg.

Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa üt­les: „Te­gut­ses aas­ta sel­le ni­mel, et saa­da ro­he­lis­te rat­ta­retk Ani­ja val­da. Ta esitas et­te­pa­ne­ku ret­ke ühe­le pea­kor­ral­da­ja­le Peep Veed­la­le ning eel­mi­sel aas­tal käi­di üle vaa­ta­mas, kas ret­ke start võiks ol­la Ani­jal. Läks nii häs­ti, et ka fi­niš oli meil.“

Jan­ne Kal­lak­maa mär­kis, et rat­ta­ret­ke abil õn­nes­tus rek­laa­mi­da Ani­ja mõi­sa ja ko­gu val­da: „Kind­las­ti tu­leb osa neist ini­mes­test siia ta­ga­si. Kõr­ve­maa ret­ke koh­ta koos­ta­tud raa­mat sat­ub tu­le­vi­kus pal­ju­de­le kät­te.“

Eelmine artikkelKeh­ra las­teaed tee­nis laa­da­ga 932 eu­rot
Järgmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS sai Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­lil juu­nio­ri­dest 3. ko­ha