RMK ka­van­dab jaa­nua­riks Re­hat­se kait­sea­lal 3 la­ge­raiet

1564
Kaar­dil on tär­ni­ga mär­gi­tud ava­li­ku­le aru­te­lu­le tu­li­ja­te ko­gu­ne­mis­paik ning tu­me­da­malt kolm ka­van­da­ta­vat la­ge­raie­koh­ta. Kuu­sa­lu ale­vik jääb põh­ja (kaar­dilt väl­jas üle­val pool).

Kolm al­la 2hek­ta­ri­list raie­koh­ta asu­vad Kuu­sa­lu suu­sa- ja ter­vi­se­ra­da­de lä­he­dal.

Ri­igi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK) taot­leb Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt koos­kõ­las­tust kol­me­le la­ge­raie­le, kok­ku li­gi 5,2 hek­ta­ri­le – kvar­ta­li QS054 eral­dis 9 pin­da­la­ga 1,39 hek­ta­rit, eral­dis 19 suu­ru­se­ga 1,98 hek­ta­rit ja eral­dis 20 pin­da­la­ga 1,85 hek­ta­rit. Kõik kolm la­ge­raie­lan­ki asu­vad Kuu­sa­lu ale­vi­ku kül­je all Re­hat­se maas­ti­ku­kait­sea­lal. Kuu­sa­lu ale­vi­ku pii­rist on need 1,5 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel.

Val­la­va­lit­sus an­nab koos­kõ­las­tu­se pä­rast ava­lik­ku aru­te­lu, mis toi­mub käe­so­le­va nä­da­la ree­del. Rah­vast oo­da­tak­se kel­l 14 met­sa, Ko­su teelt al­ga­va met­sa­tee ot­sa – sõi­ta ale­vi­kust väl­ja möö­da Ah­ren­si tä­na­vat ja kee­ra­ta Ko­su poo­le.

RMK Ida-Har­ju­maa met­sa­ülem And­rus Kev­vai üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et plaan on sealt jalg­si eda­si min­na ja näi­da­ta hu­vi­lis­te­le raie­koh­ti: „Te­gu on raie­küp­se män­ni­met­sa­ga, mil­lel puud on um­bes sa­ja-aas­ta­sed. Eda­spidi vä­he­neb nen­de juur­de­kasv ja sü­si­ni­ku si­du­mi­ne õhust. Ole­me pla­nee­ri­nud sel­le ala uuen­da­da. Kui all­töö­võt­jad jõua­vad met­sa ma­ha võt­ta aas­ta al­gu­ses, is­tu­ta­me ke­va­del sin­na uued män­nid ase­me­le.“

Ta sel­gi­tab, et rah­va­koo­so­lek kor­ral­da­tak­se vas­ta­valt RMKs keh­tes­ta­tud kor­ra­le – ter­vi­se- ja suu­sa­ra­da­de tõt­tu on see ala kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga. Raie­lan­gi pii­rid jää­vad ra­da­dest um­bes 80 meet­ri kau­gu­se­le.

Kü­si­mu­se­le, kas all­töö­võt­jad töö­ta­vad har­ves­te­ri­de­ga ka öö­si­ti, vas­tas met­saü­lem, et teh­ni­ka on kal­lis ning hoi­tak­se või­ma­lu­sel pi­de­valt töös. Te­ma hin­nan­gul ei to­hiks töö­ta­vad ma­si­nad sel­li­selt kau­gu­selt ale­vi­ku­rah­vast se­ga­da.

„Ole­me ar­ves­ta­nud aja­li­si pii­ran­guid, aga ena­mas­ti, kui raiea­la on asu­nud elu­koh­ta­de va­he­tus lä­he­du­ses,“ li­sas ta.

Vas­ta­valt Re­hat­se maas­ti­ku­kait­sea­la kait­se-ees­kir­ja­le võib sel alal te­ha la­ge­raieid ku­ni 2 hek­ta­ri suu­rus­tel lan­ki­del. Raie­tööd on lu­ba­tud 1. sep­temb­rist 15. ap­ril­li­ni. Raie­töö­del peab säi­li­ta­ma la­ma­pui­tu, bio­loo­gi­li­se mit­me­ke­si­su­se puid ja pä­rand­kul­tuu­riob­jek­te. Pui­du kok­ku­ve­du po­le lu­ba­tud pe­rioo­dil, mil on oht pin­na­se kah­jus­ta­mi­seks.

Eelmine artikkelMuu­da­tu­sed Ani­ja val­la­va­lit­su­ses
Järgmine artikkelREN­NA REI­SI: „Nii väi­ke­se­le ko­ha­le na­gu Ala­ve­re on kool kin­gi­tus.“