Anija vallavalitsuse kommentaar

579

Raivo Kontus ei too kirjas välja, mida peab vallavalitsuse vastulause puhul eksitavaks. Ta on ignoreerinud seaduse teksti ja teinud meelevaldseid noppeid.

Kas Kehras on turg või mitte, selle aluseks on õigusaktid. Vallarahvas ja ametnikud nimetavad seda ala turuks, kuid vallavalitsus on kehtestanud tänavakaubanduse ala.

Tänaseks on turu- ja tänavakaubanduse mõiste muutunud lähedasemateks, kui me ei räägi turuhoonest. Oli aeg, kus turukaubanduse alale olid seadusandlusega seatud ranged tingimused.

Mis puudutab Raivo Kontuse väidet, et sanitaarnormidest lähtudes ei olegi kiiresti riknevaid toidukaupu võimalik müüa välilettidel ja sellest seadusest tulenevalt on tegemist ostjate ja müüjate vahelise tegevuse asukohaga – turuga, siis on seadust suvaliselt tõlgendatud ja tegemist ei ole kaubandusseaduse sättega.

Ehitiste paigaldamist reguleerib praegu ehitusseadus ja varem väljaantud paigaldusload turukioskitele olid üheaastase kehtivusega. Vallavalitsus taotles ala munitsipaalomandisse tühjana, sest ehitised olid ebaseaduslikult.

Väide, et kõigepealt võeti vallavalitsuse istungil vastu otsus nõuda kioskite registreerimist kodustele aadressidele, ei ole korrektne. Ei nõuta mitte kioskite, vaid ettevõtja tegevuskoha registreerimist. Vald ei saa riigimaale lube anda.

Et mitu ettevõtjat pöördus vallamaja ametniku poole oma registreeringute õigsuse kinnitamiseks ja neid taotlusi ei võetud vastu, oodates 15. aprilli saabumist, mil saaks tegevuse peatada, on väänatud info. Mitte ettevõtjal ei jäänud muud üle, vaid see on tema üks seaduslik õigus interneti kaudu registreerida. Oma andmete eest vastutab ettevõtja. Vallaametnik informeeris neid, et esitatud andmed ei vasta tegelikkusele.

Kauplemisload ei asendunud majandustegevuse registri registreeringutega automaatselt, MTRi registreering on täiesti erinev asi.

Kui Anija vallavalitsus on kandnud kõikide tegutsevate kioskite registreeringud 2005. aastal majandustegevuse registrisse tähtajatult, siis selleks ongi iga-aastane kohustuslik registreeringu õigsuse kinnitamine 15. aprilliks, et ebatäpsused likvideerida.

Ettevõtjate teadmatus valest aadressist pole tõsi. Ametnik on neile igal aastal seda öelnud, ettevõtjale vastu tulnud ja aega andnud asi korda teha. Ideest teha registreering ilma aadressita, kuuleme esmakordselt.

Väite puhul, et peaaegu kogu aasta on hoitud turuplatsi ettevõtjaid pinge all ja igasuguste meetoditega ässitatud rahvast üles ettevõtjate vastu, sooviks vastust küsimusele, milliste meetoditega ja milliste ettevõtjate vastu. Kioskipidajad ei maksa isegi platsi kohtade eest, müügipileti eest ega maamaksu nagu teised ettevõtjad.