Riik ehi­ta­b kerg­liik­lus­tee Aru­kü­la mõi­sast Pe­nin­gi-La­ge­di maan­tee­ni aastal 2020

1741

Veeb­rua­ri lõ­pus saa­tis Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi maan­teea­me­ti­le kir­ja, mil­les te­gi et­te­pa­ne­ku ra­ja­da 2018. aas­tal koos­töös maan­teea­me­ti­ga kerg­liik­lus­tee Aru­kü­las Pe­nin­gi-La­ge­di rii­gi­maan­teest Aru­kü­la mõi­sa­ni ehk niiöel­da al­lee lõi­gu­le.
Ta sel­gi­tas, et Aru­kü­la lä­bib rii­gi­maan­tee, mi­da tun­tak­se Tal­lin­na maan­tee­na: „Te­gu on tran­siit­tee­ga, mis ühen­dab Pe­nin­gi-La­ge­di maan­teed Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­ga. Teed ka­su­ta­vad ak­tiiv­selt tran­siit­liik­le­jad ja ko­ha­li­kud ela­ni­kud.”
Val­la­va­nem li­sas, et Aru­kü­las elab ena­mik rah­vast kor­rus­ela­mu­te piir­kon­nas, mis asub va­he­tult Tal­lin­na maan­tee ää­res, ja­la­käi­jad lii­gu­vad sealt­kau­du poo­di, raud­tee­jaa­ma, hu­vi­koo­li: „Ku­na tee po­le eri­ti lai ning se­da ka­su­ta­vad eri lii­ki trans­por­di­va­hen­did ja ja­la­käi­jad, on olu­kord oht­lik eel­kõi­ge ja­la­käi­ja­te­le.”
Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel te­gi OÜ Reaalp­ro­jekt 2008. aas­ta lõ­pus pro­jek­ti kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks Aru­kü­la kaup­lu­sest Pe­nin­gi-La­ge­di maan­tee­ni. Pro­jek­ti po­le se­ni el­lu vii­dud ra­ha­nap­pu­sel.
Koos­töös maan­teea­me­ti­ga sai kerg­liik­lus­tee esi­me­ne etapp, kõi­ge oht­li­kum lõik kor­ter­ma­ja­dest ku­ni hu­vi­koo­li­ni, val­mis 2014. aas­tal. 2015. aas­tal sai Raa­si­ku val­la­va­lit­sus toe­tust Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se niiöel­da raud­tee­pea­tus­te meet­mest. Val­la­va­lit­sus esi­tas taot­lu­se Aru­kü­la raud­tee­pea­tu­ses­se par­gi-rei­si park­la laien­da­mi­seks ning sa­ma pro­jek­ti­ga ka kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se raud­tee­jaa­mast ku­ni ole­ma­so­le­va kerg­liik­lus­tee­ni. Möö­du­nud aas­ta lõ­pus ala­nud ehi­tus on nüüd­seks lõ­pu­sir­gel.
Val­la­va­nem mär­kis, et need kaks etap­pi on küll suu­rem osa kerg­liik­lus­teest, kuid jää­nud on veel kol­mas lõik mõi­sast Pe­nin­gi-La­ge­di maan­tee­ni: „Sel­lest lõi­gust suu­rem osa on väl­jas­pool ale­vi­ku pii­ri ja kui­gi lõi­gul on liik­lus­mär­ki­de­ga kii­rust pii­ra­tud, on olu­kord ja­la­käi­ja­te jaoks oht­lik.”
Val­la­va­lit­sus ajakohastab sel aas­tal pro­jek­ti, kooskõlastab maao­ma­ni­ke­ga.
Maan­teea­me­ti liik­lus­kor­ral­da­ja vas­tas val­la­va­ne­ma­le märt­si lõ­pus, et maan­teea­me­ti liik­lu­soht­li­ke koh­ta­de lik­vi­dee­ri­mi­se plaa­ni pin­ge­reas asub Aru­kü­la-Kos­ti­ve­re jalg- ja jalg­rat­ta­tee ehi­tus La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi rii­gi­maan­teest ku­ni Aru­kü­la mõi­sa­ni 2020. aas­tal.
Liik­lus­kor­ral­da­ja li­sas, pin­ge­rea alus on lõi­ku ise­loo­mus­ta­vad pa­ra­meet­rid – toi­mu­nud õn­ne­tu­sed, teis­tel sar­nas­tel lõi­ku­del toi­mu­nud liik­lu­sõn­ne­tus­te jao­tus: „Ees­märk on ole­ma­so­le­va ra­ha­ga ohu­tust või­ma­li­kult pal­ju suu­ren­da­da. Mi­da väik­se­m on ko­ha ohu­tu­maks muut­mi­se maksumus ja suu­rem liik­lu­sõn­ne­tus­te vä­he­ne­mi­se po­tent­siaal, se­da kõr­ge­ma­le pin­ge­reas tõu­seb. Ana­lüü­si tu­le­mu­se­na jäi Aruküla jalg- ja jalg­rat­ta­tee ehi­tus aas­tas­se 2020.”
Rai­vo Uuk­ki­vi kom­men­tee­ris – tead­mi­ne, et kerg­liik­lus­tee tu­leb 2020. aas­tal, on suur asi: „Kir­ja­va­he­tus sel tee­mal on tu­le­vas­te­le val­la­juh­ti­de­le olu­li­ne tu­gi eda­si­sel suht­le­mi­sel maan­teea­me­ti­ga. Tal­lin­na maan­tee on rii­gi­tee ja te­ge­li­kult peaks maan­teea­met kor­ral­da­ma ko­gu kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se. Kah­juks on maan­tee­amet võt­nud üle Ees­ti lä­he­ne­mi­se, et kui hak­kab maan­teed re­no­vee­ri­ma, siis tea­tab, et sel­le käi­gus võib ju te­ha ka kerg­liik­lus­tee, kuid se­da maan­tee­amet ei ra­has­ta. Loo­mu­li­kult on ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed siis ra­ha leid­nud.”

Eelmine artikkelKeh­ra noor­me­hed on Ees­ti kä­si­pal­li­meist­rid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu mees­koor kut­sub tal­gu­te­le Lau­lu­peo kuu­si­kus­se Raa­ma­ti­ku mäe­le