Oma­nik soo­vib An­di­nee­me Vai­nu sa­da­ma ehi­ta­da se­te­te tõt­tu suu­re­maks

766
Vai­nu sa­dam An­di­nee­me kü­las. Sa­da­mas on paa­ti­de­le 7 koh­ta, üm­be­re­hi­tu­se­ga saaks koh­ti juur­de.

Sa­da­ma üm­berhi­ta­mi­seks tu­leb al­ga­ta­da de­tailp­la­nee­ring ja viia lä­bi kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne.

Viis aastat tagasi, 2016. aasta kevadel kerkis Andineeme külas mereäärse Vainu kinnistu juurde väikesadam-sildumiskoht. Seda kajastati mitmes väljaandes, samuti Sõnumitoojas, sest esialgu kavandatud 45 meetri pikkuse muuli asemel ehitati 90meetrine.

Vai­nu kin­nis­tu kuu­lub OÜ­le Ma­gis­ter Mo­rum, mil­le oma­nik ja esin­da­ja on Su­lo Ni­gul. Ta tõdeb, et tookord eelprojektile eksperthinnanguid ei nõutud ning esialgu oli kavandatud väiksem sildumiskoht. Vesiehitistele spetsialiseerunud töövõtja tegi aga ettepaneku projekti muuta, ehitada lainetuse paremaks tõkestamiseks pikemad muulid. Uue ehitusloa taotlemine võttis aega, ent ehitamisega oli kiire, alates 15. aprillist on heljumit tekitavad tegevused meres keelatud.

Väikesadam sai Kuusalu vallavalitsuselt kasutusloa 2018. aastal. Kuid ilmnes, et rajatud sildumiskoha akvatoorium täitub liivaga, suuremate jahtidega sinna ei pääse. Ehituse ajal eksperdid setete probleemile tähelepanu ei juhtinud.

Ligi kaks aastat tagasi hakkas Magister Morum taotlema vee-erikasutusluba, et süvendada sildumiskoha sissesõidukanalit ja akvatooriumi ning paigaldada süvendustöödel väljavõetav pinnas sadamast kirdesse jäävasse lahesoppi. Menetlemine on võtnud aega, Magister Morum, Kuusalu vallavalitsus ja keskkonnaamet on vahetanud sadama teemal kirju, selle arendamisega seotud küsimusi on arutatud mitmel koosolekul.

Omaniku plaanist ajendatuna pöördusid ametkondade poole Vainu kinnistu mõned naabrid, kes olid mures, kuidas sadama süvendamine ja setete ümbertõstmine mõjutab Andineeme liivarandu, mis osaliselt asuvad Lahemaa rahvuspargis. Samuti ollakse mures sealsete kalavarude pärast niigi madalas lahesopis. Kohalike elanike seisukohtade avaldamiseks kaasati advokaadibüroo.

Arutelud on käinud ka seoses sellega, et veidi rohkem kui aasta tagasi esitas OÜ Magister Morum Kuusalu vallavalitsusele taotluse algatada detailplaneering, mis lisaks ettevõttele kuuluvate Vaino ja Taneli kinnistute omavahelise piiri muutmisele võimaldaks taotleda ehitusluba sadama ümber ehitamiseks, et peatada setete sissetung. Hiljem jagati taotlus kaheks, piiridega seonduv planeering on algatatud, sadama rajatisi puudutav planeering on algatamata. Põhiküsimus on koosolekutel ja kirjavahetustes olnud, kas ja millises ulatuses tuleks sadama detailplaneeringu läbiviimisel nõuda keskkonnamõjude hindamist.

Lu­ba sa­da­ma sü­ven­da­mi­seks
Tänavu veebruaris sai OÜ Magister Morum keskkonnaametilt loa teha 10 aasta jooksul sadama remontsüvendustöid kokku 4000 kuupmeetri ulatuses, aastas võib välja võtta kuni 800 kuupmeetrit setteid. Täiendavate tingimustena on keskkonnaloale lisatud, et süvendustöid võib teha detsembri algusest kuni 15. aprillini. Töötada tohib läänekaartest tuleva tuule ja madala veetaseme korral, tugeva tuulega on tööd keelatud. Setted saab paigutada Vainu kinnistule kuni nende tahenemiseni, ladestuspiirkonnas ei ole lubatud rannajoont muuta, liiva ei või panna kivirannale. Kolme kuu jooksul tuleb setted teisaldada, transporditööd peab õhtusel ja öisel ajal peatama.

Sulo Nigul ütles Sõnumitoojale, et akvatooriumi süvendati kohe seejärel, kui luba anti. Sedasi võiks tema sõnul süvendada igal aastal, aga ei ole pikemas perspektiivis mõistlik, sest nii viiakse osa liivast süsteemist välja ja rannast ära: „Õigem on kaasata eksperdid ja ehitada sadam selliseks, et sinna ei koguks liiva. Aastate jooksul on koostatud mitmesuguseid ekspertarvamusi, aastal 2019 koostas Geoloogiateenistus oma uuringute põhjal aruande. Kuu aja eest valmis vajalike täiendavate uurimistööde kava, need tehakse optimaalse lahenduse väljatöötamiseks detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus. Esmatähtis on teha adekvaatsed ja teaduspõhised uuringud.

Uurimisandmete põhjal mudeldatud eskiis peaks valmima sügisel, misjärel toimub selle avalikustamine ja avalik arutelu.“

Ka Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la kin­ni­tab, et edas­pi­di on tu­le­kul ava­li­kus­ta­mi­sed ja aru­te­lud: „Val­la­va­lit­sus on sei­su­ko­hal, et koos de­tailp­la­nee­rin­gu­ga tu­leb koos­ta­da Vai­nu sa­da­ma kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne. Detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise eelnõu esitatakse vallavolikogule, algatada saab volikogu otsusega.“

Fo­to loo­dus­li­kust nee­mi­kust An­di­nee­mel, Ma­gis­ter Mo­ru­mi esin­da­ja sõ­nul võiks sa­da­ma muu­lid ku­jun­da­da sa­mu­ti loo­dus­li­ku­maks.

Eks­pert: sa­dam peab so­bi­tu­ma loo­dus­kesk­kon­da
Su­lo Ni­gul saa­tis sel nä­da­la­va­he­tu­sel naab­ri­te­le An­di­nee­me kü­las tut­vu­mi­seks eks­pert­hin­nan­gu va­ja­li­ke uu­ri­mis­töö­de koh­ta Vai­nu sa­da­mas. Hin­nang val­mis märt­si lõ­pus, sel­le koos­tas OÜ Ma­gis­ter Mo­rum tel­li­mu­sel Tal­lin­na Üli­koo­li öko­loo­gia kes­ku­se ran­ni­ku­te töö­rüh­ma juht.

Hin­nan­gus on mär­gi­tud, et suu­re tõe­näo­su­se­ga pä­ri­ne­vad sa­da­mas­se kuh­ju­nud set­ted An­di­nee­me ava­li­ku ran­na esi­selt me­re­põh­jalt. Loo­dus­li­ku prot­ses­si käi­gus lii­gu­vad set­ted lää­ne poolt it­ta ja uues­ti ta­ga­si, kuid nüüd on jää­nud sa­da­ma­muu­li­de va­he­le lõk­su. Uue muu­li ra­ja­mi­sel saaks kuh­ju­nud set­ted tõs­ta lõu­na­muu­li lää­ne­kül­je­le, nii hoiaks ran­na­lii­va sa­mas süs­tee­mis ja saaks la­hen­da­tud ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na mu­re lii­va­ran­na ka­du­mi­se pä­rast.

Hin­nan­gus on loet­le­tud toi­min­gud, mi­da tu­leks uu­rin­gu­te käi­gus te­ha. Eks­pert leiab, li­saks se­te­te jä­me­du­se uu­ri­mi­se­le ja võrd­le­mi­se­le, et mo­del­lee­ri­da lii­va­de lii­ku­mist täp­selt, tu­leks võr­rel­da ka se­da, kui­das tor­mid on mõ­ju­ta­nud Põh­ja-Ees­tis tei­si ran­du. Kui ula­tus­lik­ke ran­na­pu­rus­tu­si on ol­nud ka loo­dus­li­kes ran­da­des, siis on te­gu loo­dus­li­ku prot­ses­si­ga, kui aga mit­te, võib ol­la te­gu sa­da­ma mõ­ju­ga.

Eks­pert mär­gib, et uu­rin­gu­te tu­le­mu­se­na tu­leb lei­da sa­da­ma muu­li­de so­biv ku­ju ja asend ning koos­ta­da es­kiis­la­hen­dus nii, et ta­kis­taks sa­da­ma um­mis­tu­mist ran­na­lä­he­da­ses me­res lii­ku­va­te se­te­te­ga, väl­diks ran­nas ole­va­te lii­va­de lii­ku­mist ja ta­gaks An­di­nee­me lii­va­ran­na pa­re­ma sei­sun­di ka glo­baal­se me­re­ta­se­me tõu­su ajal. Sa­dam peaks so­bi­tu­ma seal­ses­se loo­dus­kesk­kon­da, ta­ga­ma Na­tu­ra elu­pai­ka­de säi­li­mi­se või laie­ne­mi­se ning või­mal­daks väi­ke­lae­va­del tur­va­li­selt lii­ku­da sa­da­mas­se sis­se ja väl­ja, ta­gaks seal ohu­tu pea­tu­mi­se ka tor­mi­tin­gi­mus­tes.

Eelmine artikkelKeva­dül­la­tu­sed Aru­kü­la las­te­le
Järgmine artikkelKas si­nu ko­dus on ohu­tu­san­du­rid ole­mas ning töö­kor­ras?