Riik an­nab Keh­ra Las­te­ta­re ehi­ta­mi­seks üle mil­jo­ni eu­ro

39
Kehra Lastetare lasteaia uue hoone välisfassaadi projekt.

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus tea­tas käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le, et meet­mest „Ener­gia­tõ­hu­su­se ja taas­tu­ve­ner­gia eden­da­mi­ne ava­li­ku sek­to­ri hoo­ne­tes“ eral­da­tak­se Keh­ra Las­te­ta­re uue hoo­ne ehi­ta­mi­seks 1 026 000 eu­rot. Ani­ja val­lal tu­leb li­sa­da um­bes 2 mil­jo­nit eu­rot, mil­leks võe­tak­se pan­gast lae­nu. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor kom­men­tee­rib, et rii­gilt toe­tu­se saa­mi­ne on vä­ga hea uu­dis: „Kui pal­ju ko­gu ehi­tus täp­se­malt maks­ma hak­kab, sel­gub rii­gi­han­ke­ga. Pea­me uue las­teaia ehi­ta­ma, sel­lest pää­su ei ole. Las­te­ta­re ma­ja on nii hal­vas sei­sus, et se­da re­no­vee­ri­da ei ole mõ­tet.“ Las­te­ta­re las­teaed töö­tab se­ni­ses ma­jas ku­ni uue val­mi­mi­se­ni. Uus las­teaed ehi­ta­tak­se Kes­ku­se tä­na­va­le, pla­nee­ri­ta­va ela­mu­ra­joo­ni lä­he­dus­se. Esialg­ne idee oli ren­ti­da las­teaia jaoks üheks aas­taks kon­tei­ne­rid, va­na ma­ja lam­mu­ta­da ja sa­ma­le ko­ha­le ra­ja­da uus hoo­ne. Kuid kon­tei­ne­ri­te pai­gal­da­mi­ne, ka­su­ta­mi­ne ja ära­vii­mi­ne oleks maks­nud li­gi pool mil­jo­nit eu­rot, mis val­la­va­lit­su­se hin­nan­gul ol­nuks eba­mõist­li­kult suur ku­lu­tus.