Ani­ja ja Raa­si­ku val­lad ot­si­vad val­la­va­ra ma­jan­da­mi­se efek­tiiv­se­mat mu­de­lit

420
Ingeldrin Aug

Ani­ja ja Raa­si­ku val­las al­gas ühi­ne ma­jan­dus­vald­kon­na uuen­da­mi­se pro­jekt, mil­le­ga soo­vi­tak­se lei­da val­da­de al­l­asu­tus­te hal­da­mi­seks ja hal­dus­tee­nus­te kor­ral­da­mi­seks pa­ri­mad la­hen­du­sed. Pro­jek­ti toe­tab Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus.

„Ees­märk on muu­ta oma­va­lit­su­se­le kuu­lu­va­te hoo­ne­te ning ta­ris­tu hal­da­mi­ne kaa­s-
aeg­seks ja mu­ga­vaks ning nen­de ma­jan­da­mi­ne sääst­li­kuks ja efek­tiiv­seks ala­tes kõi­ge liht­sa­ma­test ja iga­päe­va­se­ma­test tee­nus­test ku­ni kom­mu­naal­tee­nus­te­ni. Ehk on või­ma­lik dub­lee­ri­mist vä­hen­da­da, ma­jan­da­da ope­ra­tiiv­se­malt ja kva­li­teet­se­malt, ehk ise­gi ku­lu­sid kok­ku hoi­da,“ üt­les Ani­ja val­la aren­dus­juht ja pro­jek­ti eest­ve­da­ja In­geld­rin Aug.

Ku­na en­ne Ani­ja ja Aeg­vii­du val­da­de ühi­ne­mist oli oma­va­lit­sus­te kin­nis­va­ra hal­da­mi­se prak­ti­ka eri­nev, on tei­ne pro­jek­ti­ga seo­tud soov hoo­ne­te ma­jan­da­mi­ne üht­lus­ta­da: „Kaa­sa­si­me naa­ber­val­la Raa­si­ku, ka ne­mad on sa­ma­su­gu­se väl­ja­kut­se ees – val­lal on uu­si al­la­su­tu­si ja uu­si ob­jek­te, mil­le hal­da­mist on va­ja kor­ral­da­da.“

23. ap­ril­lil oli pro­jek­ti juht­rüh­ma vi­deo­sil­la kau­du toi­mu­nud ava­koo­so­lek. Juht­rüh­mas on li­saks ühisp­ro­jek­ti lä­bi­vii­jaks va­li­tud ASi Ci­vit­ta Ees­ti esin­da­ja­te­le Rag­ne Ka­se­sa­lu­le ja Kris­tii­na Ol­li­le veel Enn Pung, Tõ­nu Kir­ves, Erik Jü­riöö ja In­geld­rin Aug Ani­ja val­last ning Aa­re Ets, Ju­ta Asu­ja, Eve­lyn Vel­berk ja Ka­lev Laast Raa­si­ku val­last. Koo­so­le­kul pan­di pai­ka pro­jek­ti edas­pi­di­ne aja­ka­va. Esi­me­ses eta­pis, mis kes­tab juu­ni kesk­pai­ga­ni, kes­ken­du­tak­se ole­ma­so­le­va olu­kor­ra ana­lüü­si­le.

„Ole­me kaa­sa­nud pro­jek­ti el­lu­vii­mi­ses­se val­la asu­tus­te ju­hid, oo­ta­me ka nen­de ar­va­mu­si-et­te­pa­ne­kuid, sest ena­mas­ti on al­la­su­tu­sed val­la­hoo­ne­te­ga seo­tud ning ka neil on sel­lest pro­jek­tist abi. Mais-juu­nis võ­ta­vad Ci­vit­ta Ees­ti esin­da­jad all­a­su­tus­te juh­ti­de­ga ühen­dust, kü­si­vad and­meid, in­terv­juee­ri­vad neid,“ rää­kis In­geld­rin Aug.

Kui erio­lu­kord lõ­peb, on prae­gus­te plaa­ni­de ko­ha­selt juu­ni kesk­pai­gas ka­vas lä­bi viia ühis­se­mi­nar, ku­hu kaa­sa­tak­se kõi­gi val­laa­su­tus­te esin­da­jad ja tei­si vald­kon­na­ga seo­tud ini­me­si. Seal on ka­vas tut­vus­ta­da es­mas­te ana­lüü­si­de tu­le­mu­si ning lep­pi­da kok­ku, mil­lis­te tee­nus­te väl­ja­töö­ta­mi­se­ga ha­ka­tak­se edas­pi­di sü­vit­si te­ge­le­ma. Sü­gi­seks pla­nee­ri­tud tei­ses eta­pis ha­ka­tak­se konk­reet­se­malt uut hal­dus­tee­nu­se mu­de­lit väl­ja töö­ta­ma.

„Pro­jek­ti täh­taeg on käe­s­ole­va aas­ta lõpp. Ees­märk ei ole saa­da Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­le sa­ma­su­gust kin­nis­va­ra ma­jan­da­mi­se mu­de­lit. Tõe­näo­li­selt tu­le­vad need eri­ne­vad, ku­na ka val­lad on eri­ne­vad. Ani­ja val­las on mi­tu sih­ta­su­tust, Raa­si­kul neid po­le, sel­lest tu­le­ne­valt võib sel­gu­da, et mõn­da tee­nust on mõist­lik kor­ral­da­da eri­ne­valt,“ sel­gi­tas Ani­ja val­la aren­dus­juht.

Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 27 864 eu­rot. Sel­lest 23 684, 40 eu­rot eral­das Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te koos­töö- ja tee­nus­te osu­ta­mi­se või­me­ku­se tõst­mi­se toe­tus­meet­mest, kum­ma­gi val­la omao­sa­lus on 2089,80 eu­rot.

Eelmine artikkelArukülas põles sõiduauto
Järgmine artikkelRii­gi krii­sia­bi Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­le, Lok­sa lin­na­le