RII­VO NOOR: „Ole­me üks Ani­ja vald.“

1141

RII­VO NOOR, vo­li­ko­gu va­lis Teid Ani­ja val­la­va­ne­maks ühe­hääl­selt. Kas 18 poolt­häält oli oo­da­tud tu­le­mus?
„Ma ei us­ku­nud, et saan ko­gu vo­li­ko­gu toe­tu­se, see oli vä­ga suur ül­la­tus. An­nab hea tun­de ning usun, et on hea al­gus koos­tööks. Loo­dan, et vo­li­ko­gu liik­med ei pea oma ot­sust ka­het­se­ma.“

Kui­das sai Teist val­la­va­ne­ma kan­di­daat?
„Kui Ar­vi Ka­ro­tam oli tea­ta­nud, et lah­kub val­la­va­ne­ma ame­tist, kü­si­sid va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus liik­med mi­nult, kas ta­hak­sin val­la­va­ne­ma­na jät­ka­ta. Loo­mu­li­kult võt­sin mõt­le­mi­sae­ga. Ku­na Ar­vi jät­tis pilt­li­kult öel­des ma­ha vä­ga suu­red saa­pad, kaa­lu­sin, kui­das suu­dan neid täi­ta, et kont­rast ei oleks vä­ga suur. Kind­las­ti on Ani­ja val­la­va­ne­ma töö hoo­pis teis­te mas­taa­pi­de­ga, kui oli ne­li aas­tat juh­ti­da Aeg­vii­du val­da.“

Ole­te vo­li­ko­gu esi­me­he­ga mõ­le­mad Aeg­vii­dust. On kü­si­tud, kas val­la juh­ti­mi­ne nih­kub nüüd Aeg­vii­tu.
„See on as­ja­tu kar­tus. Mul ei ole kind­las­ti plaa­nis üht asu­lat teis­te­le ee­lis­ta­da, kõi­ki tu­leb üht­la­selt aren­da­da. Kui­gi olen pä­rit Aeg­vii­dust, ei tä­hen­da see, et Aeg­vii­du saaks põh­jen­da­ma­tult roh­kem tä­he­le­pa­nu või in­ves­tee­rin­guid. Ole­me üks Ani­ja vald.“

Ole­te pool­teist aas­tat töö­ta­nud ühi­ne­nud Ani­ja val­las, kui tut­tav vald Tei­le on?
„Pä­ris iga­le poo­le ei ole ma kind­las­ti veel jõud­nud, ka Keh­ra tä­na­va­ni­me­sid ei ole ära õp­pi­nud. Kuid koo­lid-las­teaiad ja muud al­la­su­tu­sed olen lä­bi käi­nud, ül­di­ne pilt on tea­da.“

Kas ka­vat­se­te val­la juh­ti­mi­ses te­ha muu­da­tu­si?
„Suu­ri muu­da­tu­si prae­gu ei tu­le, ma ei näe sel­leks va­ja­dust. Aga na­gu vo­li­ko­gus üt­le­sin, on meil ees kaks suur üle­s-an­net. Esi­me­ne on ela­mu­ma­jan­du­se aren­da­mi­ne, et saa­da uu­si ela­mis­pin­du ja krun­te nii Aeg­vii­tu, Ala­ver­re kui Keh­ras­se. Tä­nu mu­ga­va­le elekt­ri­ron­giü­hen­du­se­le on see piir­kond pers­pek­tii­vi­kas ning näen po­tent­siaa­li val­lae­la­ni­ke ar­vu kas­va­ta­da. Keh­ras on käi­mas kaks aren­dust, ole­me kom­ba­nud ka üü­ri­ma­ja­de prog­ram­mi, kus riik an­nab poo­le ra­hast ja pool tu­leks pan­na oma­va­lit­su­sel. Maa-amet on sel­leks and­nud mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se maa Põh­ja tä­na­val. Ala­ve­re ela­mua­ren­du­se koh­ta mul veel tead­mi­sed puu­du­vad, te­ge­len sel­le­ga lä­hia­jal. Ku­na Aeg­vii­du laie­ne­mi­sel on pii­rid ees, ole­me rää­ki­nud RMK­ga ja mär­ki­nud val­la uu­de üldp­la­nee­rin­gus­se alad, mis võik­sid ol­la po­tent­siaal­sed ela­mu­maad. On lä­bi­rää­ki­mis­te tee­ma, kas ja kui­das on RMK nõus neid met­saa­la­sid ela­mu­ma­jan­du­se­le loo­vu­ta­ma.

Tei­ne suur vald­kond, mis va­jab la­hen­da­mist, on prü­gi­ma­jan­dus. Prae­gu on prü­gi­veos lii­ga pal­ju tõr­keid. Ol­gu süü, mil­les iga­nes, kuid tu­le­vi­ku­le mõel­des pea­me hak­ka­ma prü­gi sor­tee­ri­ma. Ol­me­jäät­me­test eral­di tu­leb ko­gu­da pa­ber-papp, pa­kend ja bio­la­gu­ne­vad jäät­med. Tean, et pal­ju­de­le see ei meel­di, ta­he­tak­se kõik jäät­med pan­na üh­te koh­ta ja an­da ära oda­va hin­na­ga, kuid see po­le jät­ku­suut­lik. Kui on va­ja, tee­me eba­po­pu­laar­se ot­su­se ja hak­ka­me Ani­ja val­las nõud­ma jäät­me­te lii­gi­ti sor­tee­ri­mist. Bio­jäät­me­te, pa­ken­di ja pa­pi äraand­mi­ne peab ole­ma ta­su­ta või või­ma­li­kult odav, et te­kiks mo­ti­vat­sioon jäät­meid sor­tee­ri­da, kuid ol­me­jäät­me­te ve­du peaks muutuma mi­tu kor­da kal­limaks. Te­ge­li­kult ei muu­tu hind kal­li­maks, kui ha­ka­tak­se prü­gi sor­tee­ri­ma, sest lii­gi­ti ko­gu­des te­kib ol­me­jäät­meid kor­da­des vä­hem. Mul on hea meel, et MTÜ Pu­has Ring on võt­nud tee­ma en­da­le sü­da­meas­jaks, sellest on mei­le suur abi.“

Kes saab Teie ase­mel abi­val­la­va­ne­maks?
„Ma ei pool­da prae­gu täies­ti võõ­ra ini­me­se sis­se­too­mist, soo­vin töö­ta­jat, kes oleks val­laas­ja­de­ga kur­sis, et poo­le­lio­le­vad tööd ja pro­jek­tid su­juk­sid tõr­ge­te­ta. Mul on sel­li­ne kan­di­daat, kuid oli mu põ­hi­mõt­te­li­ne ot­sus, et en­ne ma kok­ku ei le­pi, kui on sel­ge, kas vo­li­ko­gu mind usal­dab ja va­lib val­la­va­ne­maks. Näen abi­val­la­va­ne­ma­na Enn Pun­ga, kel­le­ga ole­me viis aas­tat koos töö­ta­nud, usal­dan te­da sa­ja­prot­sen­di­li­selt. Usun, et ma­jan­dus­s­pet­sia­lis­ti on te­ma ase­me­le liht­sam lei­da kui uut abi­val­la­va­ne­mat.“

Lu­ba­si­te abi­val­la­va­ne­ma vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks esi­ta­da hil­je­malt üle­järg­mi­sel is­tun­gil. Mis saab se­ni?
„Olen ar­ves­ta­nud, et kuu või kaks pean te­ge­ma nii val­la­va­ne­ma kui abi­val­la­va­ne­ma tööd, kuid öö­päe­vas on 24 tun­di ning ar­van, et saan hak­ka­ma. Abi­val­la­va­ne­ma­na olin vo­li­ko­gu tead­mi­sel ning loal ka Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se aren­dus­juht, te­gin se­da põ­hi­töö kõr­valt õh­tu­ti ja nä­da­la­va­he­tus­tel. Nüüd seal ei jät­ka, ku­na töö­koor­mus kas­vab ja po­leks ka ee­ti­li­ne, kui val­la­va­nem on ühes äriü­hin­gus pal­ga­li­ne.“

Eelmine artikkelKüü­di­ta­mi­se kar­mid lood
Järgmine artikkelROMAN SVI­RI­DOV saa­vu­tas West-Vi­ru Ope­nil 2. ko­ha