Raa­si­ku koer­te­park kuu­lu­ta­ti amet­li­kult ava­tuks

530
Raa­si­ku koer­te­park sai amet­li­kult ava­tud, kui koo­li­tüd­ruk ELI­NA TÄ­NAV lõi­kas lä­bi süm­bool­se lin­di. Lin­ti hoid­sid te­ma ema KRIS­TII­NA PAR­VE ja KRIS­TA ERG-SCACC­HET­TI.

Pa­ju tä­na­va äär­ne koer­te­park loo­di koe­rao­ma­ni­ke init­sia­tii­vil.

Rah­vus­va­he­li­sel loo­ma­kait­se­päe­val, 4. ok­toob­ril olid Raa­si­ku­le Pa­ju tä­na­va äär­de, Mist­ra-Au­te­xi kõr­val asu­va­le võr­kaia­ga pii­ra­tud li­gi 2000 ruut­meet­ri suu­ru­se­le mu­ru­plat­si­le kut­su­tud koe­rao­ma­ni­kud oma lem­mi­ku­te­ga. Tu­li­jaid oli nii Raa­si­kult kui kau­ge­malt, ka Tal­lin­nast – paar­küm­mend koe­raomanikku koos koertega. Raa­si­ku koer­te­par­gi ra­ja­mi­se eest­ve­da­jad, koe­rao­ma­ni­kud Kris­tii­na Par­ve ja Kris­ta Erg-Scacc­het­ti rää­ki­sid, et park oli ka­vas ava­da ke­va­del, kuid erio­lu­kor­ra ja vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu lü­ka­ti eda­si.

„Raa­si­ku koer­te­park on ol­nud pi­ka vin­na­ga et­te­võt­mi­ne, sel­lest on aas­taid rää­gi­tud, ju­ba am­mu en­ne, kui meie sel­le­ga hak­ka­si­me te­ge­le­ma. Ka meil läks sel­le­ni jõud­mi­seks ae­ga, aga kui on taht­mist, siis lõ­puks ik­ka­gi saab,“ sõ­nas Kris­ta Erg-Scacc­het­ti.

Kui ta kaa­sas Fa­ce­boo­ki gru­pi kau­du Raa­si­ku tei­si koe­rao­ma­nik­ke, sel­gus, et ale­vik­ku on vä­ga va­ja plat­si, kus oma­ni­kud saak­sid oma koe­ri tree­ni­da, las­ta neil va­balt joos­ta, teis­te koer­te­ga män­gi­da. Val­la­va­lit­su­selt saa­di sel­leks maa­tükk, mis on elu­ma­ja­dest vei­di ee­mal, sa­mas üs­na ale­vi­ku kes­kel ja kõik­jalt häs­ti li­gi­pää­se­tav. Kris­tii­na Par­ve kir­ju­tas Lea­der prog­ram­mi pro­jek­ti ning PRIA eral­das Raa­si­ku koer­te­par­gi ra­ja­mi­seks 5993 eu­rot. Raa­si­ku val­laee­lar­vest ta­su­ti 1400eu­ro­ne oma­olus, li­saks or­ga­ni­see­ris val­la­va­lit­sus koer­te­par­ki pin­gi ja prü­gi­kas­tid, hoo­lit­seb prü­gi­kas­ti­de tüh­jen­da­mi­se ja mu­ru­niit­mi­se eest.

Ko­ha­lik koe­ra­oma­nik Ah­to Sa­gor te­gi koer­te tree­ni­mi­seks va­ja­li­kud esi­me­sed at­rakt­sioo­nid. Koer­te­par­gi ra­ja­mi­se eest­ve­da­jad mär­ki­sid, et need on ol­nud ju­ba vä­ga ti­he­das ka­su­tu­ses, seal ei käi­da ai­nult koer­te, vaid ka las­te­ga.

„Ku­na Tal­lin­na koer­te­par­gid pan­di erio­lu­kor­ra ajaks kin­ni, tul­di mei­le sel ajal koer­te­ga ise­gi Jü­rist,“ sõ­nas Kris­tii­na Par­ve.

Kris­ta Erg-Scacc­het­ti li­sas, et koer­te­park ei ole veel su­gu­gi val­mis, puu­du on val­gus­tus, ka sel­le eest on lu­ba­nud hoo­lit­se­da val­la­va­lit­sus: „Ole­me ko­gu­nud an­ne­tu­si, ka­vas on te­ha tal­gu­päev ja li­sa­da uu­si at­rakt­sioo­ne. Ilm­selt on meie koer­te­park na­gu Tal­lin­na linn, mis ei saa ku­na­gi val­mis.“

Koer­te­par­gi ava­mi­sel oli ko­hal Aeg­vii­du loo­maarst Ants Raa­va, kes rää­kis, et iga koe­ra­oma­nik tun­neb oma loo­ma pa­re­mi­ni kui loo­maarst, kuid loo­ma ter­vi­se juu­res on üks põ­hi­mõ­te – kui mis­ki hak­kab oma­ni­ku­le mu­ret te­ge­ma, tu­leks he­lis­ta­da loo­maars­ti­le: „Ära mõt­le, et küll lä­heb üle ja loom saab ise ter­veks. Pa­rem on võt­ta ars­ti­ga ühen­dust na­tu­ke va­rem kui hil­jem.“

MTÜ Pe­sa­leid­ja va­ba­taht­lik He­len Kauk­si rää­kis, et Ees­tis on sa­du ko­du­tuid kas­se ning see on vä­ga suur prob­leem.

„Raa­si­ku vald on üks meie koos­töö­part­ner, tä­nu kel­le­le saa­me ai­da­ta kaa­sa prob­lee­mi vä­hen­da­mi­se­le. Meie juu­res on prae­gu viis Raa­si­ku val­last püü­tud kas­si, aga lä­bi on käi­nud pal­ju roh­kem,“ üt­les ta.

Ta sel­gi­tas, kui kee­gi leiab kas­si, tu­leks väl­ja sel­gi­ta­da, kas te­gu on ko­du­kas­si­ga. Kui ei ole, tu­leks võt­ta ühen­dust var­ju­pai­ga­ga. Pe­sa­leid­ja ei tee eu­ta­naa­siat ühe­le­gi loo­ma­le, kui tal po­le just vä­ga ras­ket pü­si­vat ter­vi­se­hä­da: „Ena­mas­ti jõua­vad meie juu­rest kõik kas­sid ko­ju. Mõ­nel võ­tab see ae­ga paar päe­va, mõ­nel lä­heb paar aas­tat.“

He­len Kauk­si jul­gus­tas ini­me­si eri­ti prae­gu, kui vä­ga pal­ju sot­siaal­selt lä­bi­käi­mist ei ole, võt­ma kas­si, kes on ko­dus hea selt­si­li­ne. Pe­sa­leid­ja ko­du­le­hel on kõi­gi nen­de juu­res aju­ti­selt ela­va­te loo­ma­de pil­did tut­vus­ta­va in­fo­ga. Seal­sa­mas saab täi­ta an­kee­di tu­le­vase oma­ni­ku and­me­tega. Var­ju­pai­ga kas­sid on ste­ri­li­see­ri­tud ja vakt­si­nee­ri­tud.

Lem­mik­loo­ma­päe­val tut­vus­ta­ti veel eri koe­ra­tõu­ge, Raa­si­ku kuns­ti­keld­ris oli ke­raa­mi­lis­te lem­mik­loo­ma­tar­ve­te val­mis­ta­mi­se töö­tu­ba.

Koer­te­park ka Aru­kül­la?
Aru­kü­la lem­mik­loo­ma­pi­da­jad olid loo­ma­kait­se­päe­val kut­su­tud in­fo­tun­ni­le. Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas sel­gi­tas, et tä­na­vu on üles ker­ki­nud tõ­si­ne prob­leem – koer­te ja kas­si­de­ga käiak­se las­te män­gu­väl­ja­ku­tel.

„Aru­kü­la ki­vi­lin­na­ku män­gu­väl­ja­kust on ku­ju­ne­nud koer­te­väl­jak. Eel­ne­va­tel aas­ta­tel po­le ma sel­le­ga pi­da­nud kok­ku puu­tu­ma, män­gu­väl­jak on ol­nud las­te jaoks. Nüüd tun­dub, et seo­ses ko­roo­na­ga on pal­jud võt­nud lem­mik­loo­ma,“ sõ­nas ta.

Ga­ri­na Too­min­gas kir­jel­das olu­kor­di, kus pe­re­kond on tul­nud män­gu­väl­ja­ku­le, lem­mik­loom pan­nak­se rih­ma­ga mõ­ne at­rakt­sioo­ni kül­ge ja ema-laps lä­he­vad män­gi­ma. Sa­mas on ka tei­sed lap­sed, kes ei saa enam män­gi­da, ku­na kar­da­vad koe­ra: „Ühel päe­val läk­sid sin­na ne­li oma­nik­ku suur­te koer­te­ga ja väik­sed lap­sed, kes en­ne män­gu­väl­ja­kul män­gi­sid, sei­sid tar­du­nult. Tei­sel päe­val tu­li ema lap­se ja koe­ra­ga män­gu­väl­ja­ku­le, pa­ni loo­ma sin­na ka­heks tun­niks kin­ni, ise läk­sid män­gu­väl­ja­ku kõr­va­le ta­sa­kaa­lu­ra­ja­le. Tei­ne laps nä­gi koe­ra, jook­sis te­ma juur­de, kuid koer ja ham­mus­tas.“

Ku­na loo­mao­ma­ni­kud on kü­si­nud, ku­hu siis oma koe­ra­ga min­na, kut­su­sid Ga­ri­na Too­min­gas ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Kat­rin Ve­ne loo­mao­ma­nik­ke aru­ta­ma, kus võiks Aru­kü­las ol­la koer­tep­lats. Kõ­la­ma jäi ar­va­mus, et see ala ei to­hiks kor­ter­ma­ja­de juu­rest ol­la vä­ga kau­gel, mui­du ei hak­ka loo­mao­ma­ni­kud ik­ka­gi se­da ka­su­ta­ma, sa­mas ei to­hiks ol­la elu­ma­ja­de­le lii­ga lä­he­dal, et ke­da­gi ei häi­riks.

„In­fo­tun­nil osa­le­jaid ei ol­nud pal­ju, oo­ta­me ka teis­te koe­ra­oma­ni­ke ar­va­mu­si,“ lau­sus Kat­rin Ve­ne.

Fa­ce­boo­kis on loo­dud Aru­kü­la koer­te­par­gi grupp, mil­le­ga oo­da­tak­se lii­tu­ma kõi­ki ko­ha­lik­ke ini­me­si, et ai­da­ta koer­te­par­gi­le asu­koh­ta va­li­da.

Eelmine artikkelÕpe­ta­ja tööst
Järgmine artikkelRaasiku valla teepeenraid hooldab Kopaproff