Rii­gi­tee­de ta­li­hool­de­le on tä­na­vu va­ra­se­mast kar­mi­mad nõu­ded

913

Mul­lu no­vemb­rist hak­ka­sid keh­ti­ma rii­gi­tee­de uued sei­sun­di­nõu­ded, mis tä­hen­dab, et suu­re­nes tee­de hulk, mil­le­le keh­ti­vad kõr­ge­mad hool­de­ta­se­med.

„Põh­jus, miks tee­ta­se­meid muut­si­me, oli see, et kui­gi tee­de ta­li­hool­du­se­ga po­le ini­me­sed ka prae­gu ra­hul, oli va­rem ra­hu­lo­le­ma­tus veel suu­rem,“ sel­gi­tab maan­teea­me­ti tee­hoiu­di­rek­tor Rai­do Rand­maa.

Te­ma sõ­nul ei ta­su siis­ki loo­ta, et kõr­val­teed on sa­ma häs­ti lu­mest pu­has­ta­tud kui Tal­lin­na-Nar­va või Tal­lin­na-Tar­tu maan­tee, ku­na liik­lus­sa­ge­du­sed on seal väik­se­mad, tee­le puis­ta­tud sool hak­kab mõ­ju­ma seal, kus on suu­rem liik­lus­koor­mus.

„Kui küm­me aas­tat ta­ga­si tu­li lund ja oli külm, siis prae­gu on meie klii­ma muu­tu­nud sel­li­seks, et tem­pe­ra­tuur on tal­vel nul­li üm­ber. See tä­hen­dab, et ko­gu aeg on li­be ja tee­hool­da­ja­te töö läi­nud olu­li­selt kee­ru­li­se­maks. Sa­ma­moo­di võit­le­vad il­mao­lu­de­ga Soo­me, Root­si, Nor­ra,“ mär­gib maan­tee­ame­ti tee­hoiu­di­rek­tor.

Uu­te nõue­te jär­gi on 1. sei­sun­di­ta­se­me­ga tee liik­lus­sa­ge­dus on kesk­mi­selt ku­ni 250 au­tot öö­päe­vas, 2. sei­sun­di­ta­se­me teed lä­bib kesk­mi­selt 250-1500 au­tot öö­päe­vas, sel­lest suu­re­ma liik­lus­koor­mu­se­ga tee­de ta­se­med on 3 ja 3+. Ko­gu Ees­tis kas­vas 1432 ki­lo­meet­ri võr­ra nen­de tee­de hulk, mil­lel te­hak­se re­gu­laar­set li­be­du­se­tõr­jet. Har­ju­maal kas­va­sid ta­se­me­te­ga 3 ja 3+ teed kok­ku 180 ki­lo­meet­rit, 2. ta­se­me tee­de hulk vä­he­nes 115 ja 1. ta­se­me teed 65 ki­lo­meet­ri võr­ra. Rii­gi­tee­de ta­li­hool­de sei­sun­di­ta­se­med Har­ju­maal: 453 ki­lo­meet­rit 3+, 224 ki­lo­meet­rit 3., 539 ki­lo­meet­rit 2. ja 383 ki­lo­meet­rit 1. ta­se­me teid.

Kõi­ge kõr­ge­ma ta­se­me ehk 3+ tee­del tu­leb li­be­du­se­tõr­je te­ha hil­je­malt 2 tun­ni jook­sul pä­rast li­be­du­se tek­ki­mist ja tee lu­mest puh­taks lü­ka­ta 5 tun­ni jook­sul. 3. ta­se­me teel peab li­be­du­se­tõr­jet te­ge­ma 4, lu­me­tõr­jet 5 tun­ni jook­sul, 2. ta­se­me pu­hul on li­be­du­se­tõr­jeks ae­ga 8 ja lu­me­tõr­jeks 12 tun­di ning 1. ta­se­me teel tu­leb li­be­du­se­tõr­jet te­ha 12 ja lu­me­tõr­jet 24 tun­ni jook­sul.

„Esi­me­se ta­se­me teel reeg­li­na klo­rii­di­de­ga li­be­du­se­tõr­jet ei teh­ta, tal­vis­te olu­de­ga on neil tee­del kin­ni­sõi­de­tud lu­mi, 3 ja 3+ tee­del on ko­hus­tus te­ha ka en­ne­ta­vat li­be­du­se­tõr­jet, kui il­map­rog­noos näi­tab, et hak­kab li­be­daks mi­ne­ma,“ üt­leb Rai­do Rand­maa.

Olu­li­se muu­tu­se­na ni­me­tas maan­teea­me­ti tee­hoiu­di­rek­tor veel, et va­rem olid öö­si­ti tee­de sei­sun­di­ta­se­med päe­va­sest ühe võr­ra ma­da­la­mad, enam mit­te. Muu­da­tu­se jõus­tu­mi­seks on keh­tes­ta­tud üle­mi­ne­ku­pe­riood ku­ni tee­hool­dus­fir­ma­de­ga se­ni­sed le­pin­gud lõ­pe­vad ja sõl­mi­tak­se uued.

Maan­teea­met ku­lu­tab rii­gi­tee­de ta­li­hool­deks li­gi 17 mil­jo­nit eu­rot aas­tas, hoo­let tee­vad 8 et­te­võ­tet, neist Ida-Har­ju­maal OÜ Üle ja AS Ta­ris­ton.
Kui rii­gi­tee on li­be või kin­ni tui­sa­nud või on seal muid prob­lee­me, soo­vi­tab Rai­do Rand­maa an­da tea­da maan­teea­me­ti in­fo­te­le­fo­nil 1510. Sealt edas­ta­tak­se tea­ted ope­ra­tiiv­selt maan­teea­me­ti liik­lus­juh­ti­mis­kes­ku­se­le ja tee­hool­da­ja­te­le.

Eelmine artikkelAnija volikogu esimehe avaldus
Järgmine artikkelMA­RI­TE EN­NUS­TE­LE Ees­ti MV 3. koht