Rii­gi­hal­dus­mi­nis­ter MIH­HAIL KORB: „Maa­va­lit­sus­te üle­san­ne­te­ga tu­leb kaa­sa tu­lu­baas.”

1564
Riigihaldusminister MIHHAIL KORB.

Rii­gi­hal­dus­mi­nis­ter koh­tus Har­ju­maa oma­va­lit­su­juh­ti­de­ga.

Rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter Mih­hail Korb rää­kis kol­ma­päe­val, 19. ap­ril­lil Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gu is­tun­gil Har­ju oma­va­lit­sus­juh­ti­de­ga. Kui va­ra­se­ma­tel koh­tu­mis­tel on ol­nud kõ­ne all pea­mi­selt sund­liit­mi­se et­te­pa­ne­kud, siis nüüd kõneles mi­nis­ter maa­va­lit­sus­te kao­ta­mi­sest, nen­de üle­san­ne­te jao­ta­mi­sest oma­va­lit­sus­te ja maa­va­lit­sus­te va­hel.
Mi­nis­ter tõ­des, et vii­ma­sed kuud on ol­nud vä­ga kii­red: „Üks hi­li­se­maid ot­su­seid on see, et kõi­ki­des maa­kon­da­des tu­leb kor­ral­da­da ühist­rans­port ühist­rans­por­di­kes­ku­se kau­du, na­gu on Har­ju­maal. On tea­da, Rap­la­maa ja Lää­ne­maa on aval­da­nud soo­vi ühi­ne­da Har­ju­maa ühist­rans­por­di­kes­ku­se­ga. Kui­das hak­kab olu­kord ole­ma teis­tes maa­kon­da­des, näi­tab aeg. Prae­gu on 11 maa­kon­da, kus ühist­rans­por­di­kes­kust ei ole ”
Ta sõ­nas, et mi­nis­tee­rium on koos­ta­nud ka­va maa­va­lit­su­se üle­san­ne­test, mis tu­leb an­da üle oma­va­lit­sus­te­le või oma­va­lit­sus­lii­tu­de­le. Esi­me­sed üle­san­ded on plaa­nis üle an­da 2018. aas­tal, üle­jää­nud hil­jem ning näi­teks ha­ri­dus­vald­kon­nas jõu­tak­se mi­nist­ri sõ­nul lõ­pu­le al­les 5-6 aas­ta pä­rast. Ta kin­ni­tas, et nä­ge­mus üle­san­ne­te jao­tu­sest ja ra­has­tu­sest on ole­mas, täp­se­malt plaa­ni tut­vus­ta­tak­se oma­va­lits­juh­ti­de­le paa­ri nä­da­la jook­sul.
Mih­hail Korb lau­sus, et kü­si­mär­gi all on prae­gu ka maa­kon­nap­la­nee­rin­gu va­ja­lik­kus, sest rii­gi sei­su­ko­halt on olu­li­ne maa­kon­nast suu­re­ma re­gioo­ni areng.
Oma­va­lit­sus­ju­hid uu­ri­sid, kui pal­ju tu­leb üle­san­ne­te­ga kaa­sa tu­lu­baa­si. Mi­nis­ter vas­tas, et võr­rel­des prae­gu­se­ga ei te­ki ra­ha juur­de ega kao ka ära: „Kõi­ge enam ku­lub prae­gu hoo­pis maa­va­ne­ma­te­le, ne­mad mak­sa­vad süs­tee­mis kõi­ge roh­kem. Maa­va­lit­sus­te töö­ta­ja­test 470 on seo­tud konk­reet­set­se funkt­sioo­ni­de täit­mi­se­ga, nen­de ku­lu lii­gub vas­ta­va­tes­se aren­dus­te­ge­vu­se sek­to­ri­tes­se, näi­teks ha­ri­dus­vald­kon­da. 170 töö­ta­jat on maa­va­lit­sus­te kant­se­lei­des või maa­va­ne­mad, nen­de palk on kok­ku­hoid.”
Mi­nis­ter rää­kis, et uus sea­du­se­muu­da­tus lu­ba ko­ha­li­kel oma­va­lit­sus­tel te­ha ühi­sa­su­tu­si üle­san­ne­te täit­mi­seks: „Näi­teks, kui mi­tu oma­va­lit­sust soo­vi­vad te­ge­le­da par­ki­mis­jä­re­le­val­ve­ga ühi­selt, on neil või­ma­lik te­ha ühi­sa­su­tus, mil­le­le on trah­vi­de te­ge­mi­seks ava­lik-õi­gus­lik funkt­sioon me­net­lusp­rot­ses­siks.”
Plaa­nis on ka muu­ta prae­gu­sel ku­jul oma­va­lit­sus­te toe­tus­fon­di, kus tu­le­vad õpe­ta­ja­te pal­gad, las­te lõu­na­toi­du ku­lu. Mi­nis­ter sõnas, et sum­mad ei to­hiks ol­la kind­laks mää­ra­tud, vaid oma­va­lit­sus peaks saa­ma ise ot­sus­ta­da, kui­das ra­ha ja­ga­da.
Mi­nis­tee­riu­mis käib prae­gu Mih­hail Kor­bi sõ­nul ka mak­su­de aru­te­lu: „Plaa­nis on maa­de hin­da­mi­ne, mis on ol­nud te­ge­ma­ta 15 aas­tat. On sel­ge, et kin­nis­va­ra­mak­sust rää­ki­mi­ne po­le prae­gu enam ak­tuaal­ne. En­ne, kui sel­le juur­de min­na, tu­leks maa­mak­su res­surs täies ma­hus ära ka­su­ta­da.”

Eelmine artikkelDigiMaa lairibaühendusega soovijate arv on nädalaga mitmekordistunud
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ha­ri­dus­päe­va foo­kus oli eri­va­ja­dus­te­ga las­tel