DigiMaa lairibaühendusega soovijate arv on nädalaga mitmekordistunud

2267
Kaart käesoleva nädala esmaspäeva õhtu seisuga. Punaselt märgitud kohad, kuhu soovitakse kaabliga kiiret interneti.

Esmaspäeva õhtu seisuga oli DigiMaa kodulehel kaardile märgitud 3399 aadressi.

Ap­ril­lis sai al­gu­se Di­gi­Maa pro­jekt, mil­le­ga luuak­se Har­ju­maal või­ma­lus lii­tu­da in­ter­ne­ti-, te­le­vi­sioo­ni-, tur­va- ja te­le­fo­ni­tee­nu­seid või­mal­da­va lai­ri­baü­hen­du­se­ga.
Di­gi­Maa pro­jek­tis sel­gi­ta­tak­se väl­ja, ku­hu ko­du­ma­ja­des­se ning et­te­võ­te­tes­se lai­ri­baü­hen­dust soo­vi­tak­se ning pla­nee­ri­tak­se tu­ru­tõr­ke piir­kon­da­des­se tuua val­gus­kaa­bel.
Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht, lai­ri­baeks­pert Olav Har­jo tutvustas Har­ju­maa oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le, kui­das on pro­jekt käi­ma läi­nud.
Ta sõ­nas, et Di­gi­Maa pro­jek­ti käi­gus ehi­ta­tak­se val­gus­kaab­li­võrk tu­ru­tõr­ke piir­kon­da ehk sin­na, ku­hu si­deet­te­võt­jad ei plaa­ni se­da lä­hi­ma kol­me aas­ta jook­sul rajada.
Ta lau­sus, 4-5 kuu jook­sul on plaa­nis saa­vu­ta­da ees­märk, et in­fo lai­ri­bast jõuaks kõi­ki­de Har­ju­maa ela­ni­ke­ni, kel­lel oleks või­ma­lik ühen­du­sest ka­su ja abi saa­da. In­ter­ne­tis Di­gi­Maa le­hel on kü­sit­lus ning kaart. Sinna saa­vad Har­ju­maa ja Tal­lin­na Pi­ri­ta lin­nao­sa ela­ni­kud, et­te­võt­ted ja asu­tu­sed mär­ki­da aad­res­si, ku­hu soo­vi­tak­se val­gus­kaab­lil põ­hi­ne­vat lai­ri­baü­hen­dust. Soo­via­val­du­se esi­ta­mi­ne on ta­su­ta ning sel­le­ga ei kaas­ne ko­hus­tust võr­gu­ga lii­tu­da. Iga soo­via­val­dus ka­jas­tub kaar­dil pu­na­se kas­ti­ke­se­na. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gu is­tun­gi ajal, kol­ma­päe­val, 19. ap­ril­lil oli Olav Har­jo sõ­nul kaar­di­le mär­gi­tud 1589 punk­ti, es­mas­päe­va, 24. ap­ril­li õh­tuks ju­ba 3399.
Kü­sit­lu­se and­med loo­dab Olav Har­jo kok­ku saa­da en­ne jaa­ni­päe­va, et jõuaks juu­lis-au­gus­tis ha­ka­ta võr­ke pla­nee­ri­ma: „Võib aga juh­tu­da, et su­vel in­fo nii kii­res­ti ei lii­gu ning jät­ka­me kü­sit­lust au­gus­tis, siis lük­kub eda­si ka võr­ku­de pla­nee­ri­mi­ne.”
Har­ju oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le rõ­hu­tas Olav Har­jo, et Di­gi­Maa suurt rek­laa­mi­kam­paa­niat ei tee, ku­na ee­lar­ve se­da ei või­mal­da: „Sa­mas on meil aga va­ja­lik jõu­da kõi­gi ela­ni­ke­ni. Pa­lu­me in­fot le­vi­ta­da oma­va­lit­sus­te ko­du­leh­te­del, sot­siaal­mee­dia­ka­na­li­tes, aja­leh­te­des. Plaa­nis on saa­ta ot­se­pos­ti­tu­se­na brošüü­rid, mi­da saak­sid ai­da­ta ja­ga­da ka kü­la­va­ne­mad. Li­saks saa­da­me oma­va­lit­sus­tes­se bän­ne­rid ja ole­me val­mis te­ge­ma niiöel­da di­gi­tuu­re ehk igas oma­va­lit­su­ses vä­he­malt üks koo­so­lek, kus kõik soo­vi­jad saa­vad kü­si­mu­si esi­ta­da.”
Igas oma­va­lit­su­ses võiks Olav Har­jo sõ­nul ol­la vä­he­malt üks esin­da­ja, kes on tee­ma­ga häs­ti kur­sis ning oleks ko­ha­peal­ne in­foe­das­ta­ja: „On to­re, et mõ­nest oma­va­lit­su­sest on tul­nud mei­le ni­me­kir­ja­de kau­pa soo­via­val­du­si.“
Di­gi­Maa­le abi­kätt ula­ta­ma kut­sub ta ka kü­la­va­ne­maid: „Vä­ga ak­tiiv­sed on ol­nud Ani­ja ja Jõe­läht­me val­la kü­la­va­ne­mad.”
Olav Har­jo: „Di­gi­Maa po­le pro­jekt, mil­le te­ge­mi­seks saa­me ju­hen­dit raa­ma­tust lu­ge­da. Tu­leb te­gut­se­da vas­ta­valt sel­le­le, kui­das ela­ni­kud ja oma­va­lit­su­sed pa­ku­tu vas­tu võ­ta­vad.”
Kuu­sa­lu val­las on Di­gi­Maa kon­tak­ti­sik valla IT-juht Peep Abel ja­ga­nud in­fot kü­la­va­ne­ma­te ja et­te­võt­ja­te mei­li­lis­ti: „Soo­vi­tan rää­ki­da naab­ri­te­ga. Mi­da roh­kem ta­lu­sid on üles an­tud, se­da suu­rem on või­ma­lus, et kaa­bel sin­na ka vee­tak­se.” Ta ütles, et alevikes on ehitatud lairibavõrku kokku 10 korrusmajja.
Kuu­sa­lu val­las on lai­ri­ba­võrk Lee­si ja Tam­mis­tu kü­la ma­ja­pi­da­mis­tel, ühen­du­se on ra­ja­nud Te­lia.
Lok­sal on  tu­ru­tõr­ke­piir­kond Nõm­me lin­na­so­sa era­ma­jad. Te­lia, Star­man ja ko­ha­lik kaa­bel­te­le­vi­sioo­ni fir­ma Djuk on ehi­ta­nud oma võr­gud kor­rus­ma­ja­de juur­de.
Raasiku vallas on DigiMaa infot jagatud valla kodulehel ja Facebooki gruppides. Vallavanem Raivo Uukkivi ütles, et infot, kus lairibaühenduse võimalus juba olemas, vallavalitsusse eriti ei laeku: „Praegu käiv küsitlus näitab täpsemalt, kuid lairiba peaks olema Raasiku koolis. Arukülas Sügise tänav 4a on Telia ühendus.”
Ani­ja val­las on lairibavõrk Kehra uusasulas ja Lehtmetsa kortermajades.

Eelmine artikkelSPORDIUUDIS
Järgmine artikkelRii­gi­hal­dus­mi­nis­ter MIH­HAIL KORB: „Maa­va­lit­sus­te üle­san­ne­te­ga tu­leb kaa­sa tu­lu­baas.”