REET KAN­GER ja JAN­NO VALD­MANN päl­vi­sid san­ga­ri tiit­li

1270

If Kind­lus­tus va­lis Aeg­vii­du koo­li õpe­ta­ja ja va­ba­taht­li­ku pääst­ja REET KAN­GE­RI aas­ta ees­ku­juks ning Kuu­sa­lu et­te­võt­ja JAN­NO VALD­MAN­NI aas­ta elu­pääst­jaks.

If Kind­lus­tus kut­sus kam­paa­nia „Ot­si­me san­ga­reid“ raa­mes teist aas­tat esi­ta­ma tun­nus­ta­mi­seks va­ba­taht­lik­ke pääst­jaid, abi­po­lit­sei­nik­ke ning ta­va­li­si ini­me­si, kes on pääst­nud kel­le­gi elu, hoid­nud ära mõ­ne ku­ri­teo või õn­ne­tu­se või ai­da­nud muul moel muu­ta Ees­ti elu tur­va­li­seks.

Tä­na­vu esi­ta­ti san­ga­ri­teks 108 ini­mest. Žü­rii, ku­hu kuu­lu­sid If Kind­lus­tu­se esin­da­jad, tun­nus­tu­sü­ri­tu­se eel­mi­se aas­ta pat­roon Ras­mus Kag­ge ning tä­na­vu­sed pat­roo­nid, va­ba­taht­li­kud Tõ­nis Mil­ling ja Ma­dis Mil­ling, ot­sus­tas väl­ja an­da au­hin­na nel­jas ka­te­goo­rias: aas­ta mär­ka­ja, aas­ta ees­ku­ju, aas­ta elu­pääst­ja ja aas­ta eest­ve­da­ja.

„Lõp­li­ku va­li­ku te­ge­mi­ne oli vä­ga ras­ke, sest kan­di­daa­ti­de seas oli ko­gu­ni 15 elu­pääst­jat, kes kõik vää­ri­vad eri­list tä­nu. Li­saks oli ka pal­ju neid, kes pä­rast päe­va­tööd ja oma pe­re kõr­valt ai­ta­vad ak­tiiv­selt kaa­sa va­ba­taht­li­ke­na, näi­teks abi­po­lit­sei­ni­ku või va­ba­taht­li­ku pääst­ja­na. Meil on põh­just nen­de ini­mes­te üle uh­ke ol­la,“ mär­kis If Kind­lus­tu­se ju­ha­tu­se lii­ge Ar­tur Praun.

Nel­ja san­ga­rit pre­mee­ris If Kind­lus­tus 1000eu­ro­se rei­si­tše­ki ning rei­si­kind­lus­tu­se­ga va­balt va­li­tud siht­koh­ta ja aas­ta­se õn­ne­tus­juh­tu­mi­kind­lus­tu­se­ga.

Aas­ta ees­ku­ju tii­tel omis­ta­ti Aeg­vii­du koo­li õpe­ta­ja­le Reet Kan­ge­ri­le, kel­le esi­tas san­ga­riks Pääs­te­liit. Mär­gi­ti, et Reet Kan­ger osa­les mul­lu su­vel küm­nen­di suu­ri­mal met­sa­põ­len­gul peaae­gu kaks nä­da­lat jär­jest kus­tu­tus­töö­del, läks sin­na pä­rast päe­va­tööd, ka une­ajast. Veel tun­nus­ta­ti, et ta on Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si üks ak­tiiv­se­maid liik­meid ning suu­rim eest­ve­da­ja, kui on va­ja näi­teks al­ga­ta­da pro­jek­te või kor­ral­da­da üri­tu­si. Reet Kan­ger ju­hen­dab Aeg­vii­du koo­lis pääs­tea­la noor­te­rin­gi, mul­lu saa­vu­ta­sid noor­pääst­jad te­ma ju­hen­da­mi­sel va­ba­riik­li­kul võist­lu­sel noo­re­mas va­nu­seg­ru­pis esi­ko­ha, va­ne­mas va­nu­seg­ru­pis 3. ko­ha.

„On to­re, et va­ba­taht­lik­ke pääst­jaid ja üleüld­se va­ba­taht­lik­kust mär­ga­tak­se, kui­gi me ei tee mi­da­gi, et ol­la san­ga­rid või kan­ge­la­sed, ole­me täies­ti ta­va­li­sed ini­me­sed,“ sõ­nas Reet Kan­ger Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Must­jõe met­sa­põ­len­gu kus­tu­tus­töö­del osa­le­sid va­ne­ma­te kir­ja­li­kul loal ka te­ma õpi­la­sed koo­li noor­te­rin­gist. Selles käi­vad koo­li kõik 8. klas­si õpi­la­sed.

Aas­ta ees­ku­ju lu­bas, et hoiab ka järg­mi­sel su­vel koos teis­te va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te­ga ko­du­kan­di met­sa­del sil­ma peal, et kee­lua­jal lõ­ket ei teh­taks.

Ku­hu kin­gi­tu­seks saa­dud tše­ki­ga rei­si­da, ei ole ta veel mõel­nud: „Ilm­selt lä­hen sü­gi­sel las­te­ga ku­sa­gi­le. Kuu­ror­did mind ei ki­su, ta­hak­sin min­na näi­teks jal­gsi­mat­ka­le vih­ma­met­sa või hoo­pis Aust­raa­lias­se.“
Aas­ta elu­pääst­ja tii­tel an­ti Jan­no Vald­man­ni­le Kuu­sa­lu val­last. Keh­ra pit­sa­koh­vi­ku oma­nik avas­tas mul­lu 31. ok­toob­ri õh­tul ko­ju min­nes, et lä­he­dal on süt­ti­nud elu­ma­ja. Ta he­lis­tas hä­daa­bi­numb­ri­le ning ai­tas põ­le­vast ma­jast väl­ja ema ka­he väi­ke­se po­ja­ga. En­di­se pääst­ja­na te­gi Jan­no Vald­mann kõik sel­leks, et ma­ja ma­ha ei põ­leks – lü­li­tas väl­ja elekt­ri, te­gi pääst­ja­te jaoks vä­ra­vad lah­ti, näi­tas nei­le kät­te, kus põ­leb, ning ai­tas nai­se ja lap­sed kii­ra­biau­tos­se.

Jan­no Vald­man­ni san­ga­ri-tiit­li­le esi­ta­jaid oli kolm, nen­de seas ka Ani­ja val­la­va­lit­sus ja Keh­ra pääs­te­ko­man­do.

„To­re, kui mee­les pee­tak­se ja tä­na­tak­se,“ sõ­nas aas­ta elu­pääst­ja.

Ta üt­les, et on rei­si­le mi­ne­ku­le mõel­nud, kuid po­le veel jõud­nud rei­si­fir­ma­de pak­ku­mis­te­ga tut­vu­da: „Üks koht, ku­hu võiks min­na, on Kuu­ba. Ka Meh­hi­kos ta­hak­sin käia. Või sõi­daks hoo­pis näi­teks Te­ne­ri­fe­le. Kui on või­ma­lik lap­sed kel­le­gi hool­de jät­ta, või­bol­la lä­he­me elu­kaas­la­se­ga ka­he­ke­si.“

Eelmine artikkelAru­kü­la koo­li re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­ne etapp on lõ­pu­sir­gel
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la maa­mak­su­mää­rad muudetud eel­mi­se aas­ta ta­se­me­le