Raven alus­tas Raa­si­ku ÜVK lii­tu­mis­le­pin­gu­te sõlmimisega

1003

Raa­si­ku ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni esi­me­se eta­pi val­mi­mis­täh­taeg on 16. ok­too­ber.

Raa­si­ku ale­vi­kus hak­kab lõ­pu­le jõud­ma ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu (ÜVK) esi­me­se eta­pi ehi­tus. Ehi­ta­ja peab töö val­mis saa­ma sep­temb­ri­kuu jook­sul. 16. ok­toob­riks pea­vad ole­ma kõr­val­da­tud kõik puu­du­sed, mi­da avas­tab ehi­tus­jä­re­le­val­ve ning ob­jekt üle an­tud val­la vee-et­te­võt­ja­le Ra­ven.

Esi­me­ne etapp an­nab Tal­lin­na maan­tee piir­kon­nas lii­tu­mis­või­ma­lu­se 54 kin­nis­tu oma­ni­ku­le. Mõnda aega ta­ga­si hak­kas Ra­ven lii­tu­ja­te­le väl­ja saat­ma lii­tu­mis­le­pin­guid. Et­te­võt­te juht And­ro En­nok üt­les, et saadetud on üle 20 lii­tu­mis­le­pin­gu, mil­lest paljud ju­ba ka all­kir­jas­ta­tud, ta­ga­sta­tud ning lii­tu­mi­ne vor­mis­ta­tud.

Lepingute saatmine on jagatud kahte osasse. Lii­tu­mis­le­pin­gu said prae­gu need, kel­le kin­nis­tu on saa­nud le­pin­gu väl­jas­ta­mi­seks ehi­ta­ja kin­ni­tu­se. Üle­jää­nud lii­tu­ja­te­le saa­de­tak­se le­pin­gud hiljem, kui viimased tööd on valminud.

And­ro En­nok sõ­nas, et prae­gu on õi­ge aeg an­da et­te­võt­te­le tea­da, kui kin­nis­tuo­ma­ni­kud on mär­ga­nud ehi­tus- ja taas­ta­mis­töö­del puu­du­si: „Teatada tu­leks en­ne 16. ok­toob­rit, siis saab ehi­ta­ja vead pa­ran­da­da. Hil­jem on küll ga­ran­tiiaeg, kuid kind­lam on saa­da as­jad kor­da en­ne töö­de vastu­võt­mist.”

Pea­gi al­gab Raa­si­kul kaug­loe­ta­va­te ar­ves­ti­te pai­gal­da­mi­ne. Ra­ven kuu­lu­tas pai­gal­da­ja leid­mi­seks han­ke, võit­ja on sel­gu­nud ning esi­me­ne koh­tu­mi­ne toi­mu­nud. Kui töö­võ­tu­le­ping sõl­mi­tud, tel­li­tak­se ar­ves­tid ja um­bes ka­he kuu pärast ha­ka­tak­se veear­ves­teid asen­da­ma.

Mil­lal al­ga­vad ehi­tus­tööd järg­mis­te­le tä­na­va­te­le ehk ÜVK tei­ne etapp, And­ro En­nok veel öel­da ei os­ka: „Seo­ses Aru­kü­la ÜVK täis­ma­hus ehi­ta­mi­se nõu­de­ga tu­leb meil ÜVK aren­gu­ka­va üm­ber te­ha. Tei­se eta­pi al­gu­saeg po­le see­ga veel tea­da.”

Aru­kü­la ÜVK ra­has­tus­taot­lu­se plaa­nib Ra­ven esi­ta­da Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­le (KIK) 16. ok­toob­riks. Ka Aru­kü­la oli esial­gu pla­nee­ri­tud väl­ja ehi­ta­da etap­pi­de­na, kuid KIK üt­les – toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb kõik kor­ra­ga väl­ja ehi­ta­da.

Raa­si­ku ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni esi­me­se eta­pi lõplik maksumus selgub pärast tegelike mahtude ülevaatust.. Han­ke võit­ja Vänd­ra MP alus­tas ehi­tust 2016. aas­ta su­vel.