Lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­sest

84
ULVI RAND.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­seltsi te­gev­juht Ul­vi Rand kin­ni­tab, et lau­rit­sa­päe­va üri­tu­sed toi­mu­vad. Esialg­se plaa­ni jär­gi on lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til ring­käik kal­mis­tul kul­tuu­ri­te­ge­las­te hau­da­del, ki­ri­kus ju­ma­la­tee­nis­tus ja koos­töös Lau­rent­siu­se Selt­si­ga mõt­te­ko­da-kon­ve­rents. Ki­ri­kus tu­leb et­te­kan­de­le Lau­rent­siu­se tee­mal uu­dis­teos, mil­le ko­gu­dus on tel­li­nud Pärt Uus­ber­gilt, esi­tab Col­le­gium Mu­si­ca­le. Toi­mub tra­dit­sioo­ni­li­ne lau­rit­sa­jooks. Rah­va­ma­jas näeb Mih­kel Ti­ker­pa­lu eten­dust ja Ras­mus Me­ri­voo fil­mi „Kratt“. 13. au­gus­til on Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas val­la tä­nuü­ri­tus, mis ko­roo­na­vii­ru­se suu­re le­vi­ku pä­rast jäi jaa­nua­ris ära. 14. au­gus­til on Kuu­sa­lus traditsioonilised rahvapidustused.

Eelmine artikkelRan­na­kee­le aa­bits
Järgmine artikkelSo­lar­park Kuu­sa­lu päi­ke­se­jaam