Rah­vus­va­he­li­sed koos­tööp­ro­jek­tid koo­li­des ja las­teae­da­des

986
Pikavere mõisakooli külastanud rahvusvahelise projekti partnerkoolide õpetajad ja Pikavere kooli õpetaja MARIE REINIKE koos Raasiku vallavanema ANDRE SEPAGA. Foto Alice Suurkuusk

Pi­ka­ve­re kool võõ­rus­tas vä­lis­kü­la­li­si Eras­mus+ sü­gi­sel ala­nud pro­jek­ti raa­mes,
Kiiu Kii­ge­põnni las­teaias oli eel­mi­sel nä­da­lal ka­heaas­ta­se ühisp­ro­jek­ti vii­ma­ne kok­ku­saa­mi­ne.

Eras­mus+ on Eu­roo­pa Ko­mis­jo­ni ra­has­ta­tav prog­ramm ha­ri­dus­vald­kon­na­ga seo­tud ini­mes­te­le – õpi­las­te­le, õpe­ta­ja­te­le, üliõ­pi­las­te­le, tea­du­sa­su­tus­te­le ja et­te­võt­ja­te­le. Prog­ram­mist toe­ta­tak­se õpi­rän­de pro­jek­te, ka muid ha­ri­du­se, noor­soo­töö ja tea­du­se­ga seo­tud et­te­võt­mi­si.

Üld­ha­ri­dus­koo­li­de ja las­teae­da­de le­vi­nu­mate koos­tööp­ro­jek­tide raames koh­tu­tak­se Eu­roo­pa eri rii­ki­de esin­da­ja­te­ga, ühes pro­jek­tis on koos 4-5 part­ne­rit.

Möö­du­nud nä­da­lal olid seo­ses Eras­mus+ pro­jek­ti­ga kii­red päe­vad Pi­ka­ve­re koo­lis ja Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias, kus võe­ti vas­tu koos­töö­part­ne­reid.

Pi­ka­ve­re kool pro­jek­tis „Ühen­da­me oma uni­kaal­su­se“
Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool osa­leb koos Slo­vak­kia, Poo­la, Itaa­lia, Kree­ka ning Ühend­ku­ning­rii­ki­de Wa­le­si väi­kes­te koo­li­de­ga Eras­mus+ kaks õp­peaas­tat kest­vas pro­jek­tis „Ühen­da­me oma uni­kaal­su­se“. Ees­ti­pool­ne pro­jek­ti­juht on Ali­ce Suur­kuusk, kel­le­le teh­ti et­te­pa­nek pro­jek­tis osa­le­mi­seks Kree­kast. Pro­jek­ti tee­ma sün­dis kir­ja teel toi­mu­nud mõt­te­va­he­tu­sest teis­te osa­le­va­te rii­ki­de esin­da­ja­te­ga.

„Leid­si­me, et oma ha­ri­du­sest ja kul­tuu­rist eri­list väl­ja tuues ja oma jõud ühen­da­des saa­me üks­tei­selt vä­ga pal­ju õp­pi­da,“ sõ­nas Ali­ce Suur­kuusk.

Pro­jekt kir­ju­ta­ti kok­ku eel­mi­sel ke­va­del, te­ge­vust alus­ta­ti sü­gi­sel. Esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne oli no­vemb­ris Wa­le­sis, kus Pi­ka­ve­rest käi­sid 3 õpi­last ja 2 õpe­ta­jat. Neil oli kaa­sas Ees­ti ja ko­du­kan­di tut­vus­tu­seks kok­ku pan­dud vi­deo, fil­mi­ti ka hüm­ni ja rah­va­tant­su­de esi­ta­mist.

Möö­du­nud nä­da­lal olid pro­jek­tis osa­le­va­te teis­te rii­ki­de koo­li­de esin­da­jad, 18 õpi­last ja 15 õpe­ta­jat, ne­li päe­va Ees­tis. Li­saks Pi­ka­ve­re koo­li­ga tut­vu­mi­se­le ning ühis­te­le te­ge­vus­te­le-män­gu­de­le, kus näi­teks ühes töö­toas sai ku­du­da Eras­mu­se kalt­su­vai­pa, vii­di kü­las­ta­jad Raa­si­ku põ­hi­koo­li, Rak­ve­re lin­nu­ses­se ja po­lit­sei­muu­seu­mi, Tal­lin­na va­na­lin­na ja Ener­giaa­vas­tus­kes­ku­ses­se.

„Ta­ga­si­si­de on ol­nud ää­re­tult po­si­tiiv­ne. Kii­de­ti, et ühe väi­ke­se koo­li koh­ta pa­ku­me oma õpi­las­te­le vä­ga pal­ju või­ma­lu­si. Teis­te koo­li­de õpe­ta­jaid ül­la­tas ka, kui­võrd Ees­ti õpe­ta­jad tun­ne­vad vas­tu­tust, et nen­de õpi­la­sed saak­sid koo­lis oman­da­tud os­kus­te­ga hil­jem elus hak­ka­ma. Näi­teks Kree­kas ja Itaa­lias sel­le pea­le üld­se ei mõel­da­gi. Nen­de jaoks oli vä­ga ins­pi­ree­riv meie jutt, et ta­ha­me las­te­le koo­list kaa­sa an­da nii­ni­me­ta­tud elu­kohv­ri, et nad olek­sid rõõm­sa­meel­sed, kuid val­mis ka kat­su­mus­teks ja tu­lek­sid elus toi­me,“ ju­tus­tas Ali­ce Suur­kuusk.

Ta li­sas, et Pi­ka­ve­re koo­lis aval­da­sid vä­lis­kü­la­lis­te­le mul­jet ka nen­de õue­va­he­tun­nid ning lii­ku­mis­pau­sid koo­li­tun­nis.

Järg­mi­ne kok­ku­saa­mi­ne on mais Slo­vak­kias, ku­hu Pi­ka­ve­rest lä­heb 4 õpi­last ja 4 õpe­ta­jat. Tu­le­val õp­peaas­tal on kok­ku­saa­mi­sed Poo­las, Itaa­lias ja Kree­kas. Ku­na Pi­ka­ve­re koo­lis on 35 õpi­last, saab suur osa neist mõ­nel pro­jek­ti­part­ne­ril kü­las käia: „Lap­sed saa­vad ise öel­da, ku­hu taha­vad min­na, kui soo­vi­jaid on roh­kem, võ­ta­vad loo­si. Täh­tis, et hin­ded olek­sid kor­ras ja os­kus end vei­di­gi ing­li­se kee­les tut­vus­ta­da. See an­nab mo­ti­vat­sioo­ni keelt õp­pi­da.

Teis­te õpe­ta­ja­te hin­nang oli, et meie õpi­la­sed jul­ge­vad su­hel­da ja rää­gi­vad ing­li­se keelt. See on to­re tun­nus­tus, et õp­pi­mi­ne on kand­nud vil­ja.“

Pro­jek­ti raa­mes te­hak­se ka Sky­pe’i koh­tu­mi­si, igas osa­le­vas koo­lis on Eras­mus+ nur­ga­ke, kus on part­ner­rii­ke, nen­de keelt, kul­tuu­ri ja tra­dit­sioo­ne tut­vus­ta­vad sten­did. On küp­se­ta­tud teis­te rii­ki­de rah­vus­toi­te. Eral­di tä­he­le­pa­nu pöö­ra­tak­se las­te­le, kel on mõ­ni puue – ter­ved lap­sed on reaal­selt proo­vi­nud ko­ge­da, kui­das on maa­li­da, kui sa ei näe või sul po­le kä­si.

Kiiu Kii­ge­põn­ni pro­jekt „Õue­sõ­pe“
Kiiu las­teaed lii­tus Era­mus+ rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti­ga kaks aas­tat ta­ga­si sü­gi­sel, part­ne­rid on Nor­ras, Root­sis, Soo­mes ja His­paa­nias, igast rii­gist üks las­teaed. Tee­ma on õue­sõ­pe, ing­li­se kee­les „Out now“.

Erasmus+ projektis osalemiseks käis Kiiu Kiigepõnni direktor Juta Koppel esmalt seminaril. Projekti sisuline idee sün­dis Era­mus+ kon­takt­se­mi­na­ril Soo­mes Tu­rus, kus osa­les ka Kii­ge­põn­ni õp­pe­juht Maa­ri­ka Mae.

Ta tut­vus Nor­ra, Soo­me ja Root­si kol­lee­gi­de­ga ning kom­men­tee­rib, et tund­sid üks­teist ko­he ära, osu­tu­sid õue­sõp­pe en­tu­sias­ti­deks. His­paa­nia las­teaed lii­tus nen­de pro­jek­ti­ga soom­las­te kau­du.

Ka­he aas­ta jook­sul on toi­mu­nud 4 külastusrei­si, Nor­ra, Soo­me, Root­si ja His­paa­nia kol­lee­gi­de te­ge­vu­se­ga on käi­nud tut­vu­mas Kiiu las­teaiast 5 õpe­ta­jat ja õpe­ta­ja as­sis­tent. Kii­ge­põn­nist olid de­le­gat­sioo­nis kor­ra­ga kolm töö­ta­jat.

Ku­na Maa­ri­ka Mae jäi lap­se­puh­ku­se­le, hak­kas pro­jek­ti­te­ge­vu­si koor­di­nee­ri­ma õp­pe­juht Kai­sa Kai­sel. Pro­jek­ti vii­ma­sel õp­pe­koh­tu­mi­sel, mis oli Ees­tis, käi­di tut­vu­mas Vi­ha­soo, Kol­ga ja Kuu­sa­lu las­teaia­ga, mat­ka­ti Ma­ja­ki­vi-Pi­ka­nõm­me mat­ka­ra­jal ja Pu­rek­ka­ri nee­mel, kü­las­ta­ti Kol­ga muu­seu­mi ja mõi­sa, Kiiu tor­ni. Ka­hel päe­val ol­di Kiiu las­teaias, kus teh­ti ka­heaas­ta­sest koos­tööst kok­ku­võt­teid ja tut­vu­ti las­teaia iga­päe­va­töö­ga. Päe­va­ka­vas oli ka kü­las­käik val­la­maj­ja ning pi­du­lik õh­tu­söök koos val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­ga Vii­nis­tul. Kü­la­li­sed öö­bi­sid Vii­nis­tu ho­tel­lis.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si va­hen­das Sõ­nu­mi­too­ja­le his­paan­lan­nalt Conc­ha Fer­nan­dez De Se­vil­lalt kuul­dud hin­nan­gut, et on käi­nud mit­mel maal ja näi­nud eri­ne­vaid las­teae­du, kuid Kiius näh­tu on pa­rim – nii ma­ja ja õuea­la osas, aga ka si­su­li­se töö poo­lest.

Kai­sa Kai­sel: „Kuul­sin neid kii­du­sõ­nu. Conc­ha tun­nus­tas me õue­sõp­pe te­ge­vu­si ja tal­le meel­dis ka meie majas tehtav ja nähtav pro­jek­tõ­pe väga. Las­te­ga kä­sit­le­ta­vad tee­mad kas­va­vad väl­ja nen­de en­di hu­vist. Projektõpet viiakse läbi lõimides eri ainevaldkondi ja viibides võimalikult palju õues.“

Kiiu las­teaias on tä­na­vu muinasjutu aas­ta, mida toetab draamaõpe. Iga rühm te­ge­leb kindla perioodi vältel ühe mui­nas­ju­tu või raa­ma­tu­loo­ga. Loe­tak­se, meis­ter­da­tak­se ja joo­nis­ta­tak­se sel tee­mal, õpi­tak­se lau­le ja tant­se, tee­ma kä­sit­lus lõ­peb eten­du­se­ga. See­kord esi­tas Vih­ma­täp­su­de rühm kü­la­lis­te­le „12 kuud“.

Kai­sa Kai­sel: „Jul­gus­tan osa­le­ma pro­jek­ti­des, see aren­dab ja avardab silmaringi, näeb teis­te te­ge­mi­si, an­nab ideid ja sa­mas kind­lust, et teed õi­get as­ja. Ta­kis­tu­seks ei tohiks saada kee­le­li­ne pool, sest ini­me­sed on aru­saa­jad, on või­ma­lik su­hel­da ja oma mõt­teid va­hen­da­da. Me ei muut­nud oma las­teaia töö­kor­ral­du­ses seo­ses kü­la­lis­te­ga mi­da­gi, näi­ta­si­me ta­va­li­si las­teaia­päe­vi. Eesti eri­pä­ra on eral­di muu­si­ka-, kuns­ti- ja lii­ku­mi­sõ­pe­ta­jad las­teaias.“

Lapsevanemate meisterdatud mudaköök Kiiu Kiigepõnni lasteaia õues.

Õue­sõp­pe koh­ta ju­tus­tas ta, et eri rii­ki­des on ise­moo­di. Nor­ras ja Rootsis näi­da­ti las­teaia­rüh­mi, mis pea­mi­selt tegutsevad õues. His­paa­nias oli õue­sõp­peks las­teaia juu­res vä­ga väi­ke peenramaa, aga ka seal mah­tus õp­pi­ma. Soo­mes ja Norras nähtud poriruumid te­ki­tasid heas mõt­tes ka­de­dust. Las­te­le pan­nakse sel­ga spet­siaal­sed tun­ked, nad või­sid end po­ri­seks ja lii­va­seks te­ha, tun­ked las­takse pä­rast vee­ga üle ja pan­nakse kui­va­ma.

Kiius teh­ti projekti raames koos­töös lap­se­va­ne­ma­te­ga sü­gi­sel las­teaia õue lii­vaa­la­ ja mu­da­köö­gid – ka­su­ta­ti eu­roa­lu­seid ja pai­gal­da­ti kraa­ni­kau­sid, lap­sed saa­vad lii­vas meis­ter­da­da, pilt­li­kult öel­des so­pa­sup­pi val­mis­ta­da.

Aru­kü­la las­teaed loo­du­ses õp­pi­mi­se pro­jek­tis
Aru­kü­la las­teaed osa­leb Era­mus+ rah­vus­va­he­li­ses õue­sõp­pe­tee­ma­li­ses pro­jek­tis, mil­le ni­mi on „Õp­pi­mi­ne väl­jas­pool klas­si­ruu­mi Eu­roo­pa loo­du­ses“. Osa­le­vad veel Ru­mee­nia, Prant­sus­maa ja Itaa­lia las­teaiad.

Aru­kü­la las­teaias on pro­jek­ti­juht õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Anu Mee­li­mäe, koos te­ma­ga käi­vad pro­jek­ti­part­ne­ri­te­ga tut­vu­mas õpe­ta­jad Ka­rin Ka­ja ja Tuu­li Jür­gen­son.

Kuu­sa­lu koo­lis Eras­mus+ 4 pro­jek­ti
Kuu­sa­lu kesk­kool on käe­s­ole­val õp­peaas­tal seo­tud 7 rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti­ga, neist 3 on Eras­mus+ raa­mes koo­li­de­va­he­li­se koos­töö­na ning li­saks Eras­mus+ ra­has­ta­tav ha­ri­dus­töö­ta­ja­te õpi­rän­ne. Pro­jek­te koor­di­nee­rib Piia Pal­ge-Le­pik. Nelja projekti osas on Kuusalu kool juhtpartner.

Eras­mus+ pro­jek­tis „Män­gu­li­ne ma­te­maa­ti­ka“ osa­le­vad Kuu­sa­lu kool ning koo­lid Suurb­ri­tan­niast, Itaa­liast, Ru­mee­niast ja Tür­gist. Pro­jek­tis „Jät­ku­suut­lik de­mok­raa­tia, de­mok­raa­tia jät­ku­suut­lik­kus“ te­hak­se koos­tööd Kree­ka, Por­tu­ga­li ja Soo­me koo­li­ga. Pro­jek­tis „Sõl­mi­me mõis­tu­se lah­ti – vaim­se ter­vi­se tead­lik­ku­se tõst­mi­ne“ on pea­le Kuu­sa­lu koo­li veel kool Prant­sus­maalt ja Por­tu­ga­list. Üks õpi­las­reis on sel õp­peaas­tal ju­ba toi­mu­nud, ees on veel kaks rei­si. Kok­ku on nen­de pro­jek­ti­de­ õp­pe­rei­si­dega seotud 63 õpi­last ja 19 õpe­ta­jat. Ma­te­maa­ti­kap­ro­jek­ti raa­mes ol­lak­se tä­na­vu võõ­rus­ta­ja, mais on oo­da­ta kül­la 24 õpi­last ja 10 õpe­ta­jat.

Ha­ri­dus­töö­ta­ja­te õpi­rän­ne toi­mub nel­jan­dat aas­tat, sel­le ra­has­ta­mi­seks peab taot­lu­se kir­ju­ta­ma igal aas­tal. Käes­ole­val õp­peaas­tal käi­vad pro­jek­ti raa­mes 7 õpe­ta­jat täien­dus­koo­li­tu­sel ja 4 õpe­ta­jad lä­he­vad part­ner­koo­li töö­var­juks.

Lok­sa kool on pro­jek­ti juht­part­ner
Lok­sa güm­naa­sium osa­leb juht­part­ne­ri­na Eras­mus+ pro­jek­tis „Võrd­se­te või­ma­lus­te eest“ koos ka­he koo­li­ga Itaa­liast ja ühe koo­li­ga Ru­mee­niast. Osa­le­vad güm­na­sis­tid ehk va­ne­mad õpi­la­sed ja nen­de õpe­ta­jad. Pro­jek­ti­juht on õpe­ta­ja In­ga Korts-Laur.

Pro­jek­ti jook­sul kä­sit­le­ti im­mig­rat­sioo­ni ja põ­ge­ni­ke tee­mat, ea­list ja soo­list disk­ri­mi­nee­ri­mist, rah­vus­vä­he­mus­te ja eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te ning ka ras­si­de, koo­li- ja töö­kiu­sa­mi­se tee­ma­sid. Õpi­ti koos­tööd ja al­ga­tus­või­met, saa­di üle­vaa­de ri­kas­ta­vast mit­me­ke­si­su­sest.
Part­ner­koo­li­des käi­sid 16 õpi­last ja 4 õpe­ta­jat. Kui kü­la­li­si Lok­sal vas­tu võe­ti, olid kaa­sa­tud kõik güm­naa­siu­miõ­pi­la­sed.

Pro­jekt lõ­peb 31. mail, Lok­sa koo­lil tu­leb koos­ta­da ra­has­tu­se ja te­ge­vus­te koh­ta aruan­ne.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la las­te lau­lu­võist­lu­sel oli 59 osa­le­jat
Järgmine artikkelSood­la har­ju­tus­väl­ja­le ka­van­da­tak­se lahing­lask­mi­si 90 päe­vaks aas­tas