Rah­vas on Kuu­sa­lu val­la elu­ga sa­ma ra­hul kui 4 aas­tat ta­ga­si

921
Diagramm suhtumisest Loksa-Kuusalu ühinemisse – toetasid 237 vastanut, ei toetanud 468, ei osanud öelda 228.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das sa­maaeg­selt ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mi­ste­ga taas ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu. Rah­valt pa­lu­ti 9.-15. ok­toob­ri­ni hin­nan­gut val­las ja val­la­va­lit­su­se osu­ta­ta­va­te tee­nus­te koh­ta, et väl­ja sel­gi­ta­da, kui­das nen­de­ga ol­lak­se ra­hul, kui ak­tuaal­seks üht või teist tee­nust pee­tak­se, mil­li­sed on prob­leem­se­mad vald­kon­nad ja tea­be le­vi­ta­mi­se ak­tiiv­se­mad vor­mid.

Ra­hu­lo­lu-uu­rin­guid on Kuu­sa­lu val­las teh­tud ala­tes 2002. aas­tast, see­kord­ne oli ka­hek­sas. Vas­ta­ta sai elekt­roo­ni­li­selt val­la ko­du­le­he­l või täi­ta va­li­mis­jaos­kon­da­des pa­be­ri­le.

Et ra­hu­lo­lu-uu­ring ei se­gaks va­li­mis­toi­min­guid, ja­ga­sid jaos­kon­da­des an­kee­te eral­di sel­leks ame­tis­se pan­dud ini­me­sed.

Nüüd­seks on kok­ku­võ­te teh­tud ja ava­li­kus­ta­tud val­la ko­du­le­hel. Kok­ku lae­kus 975 an­kee­ti, neist elekt­roo­ni­li­selt 67. Kõi­ge enam oli vas­ta­jaid Kuu­sa­lu jaos­kon­nas – 332. Kiiu jaos­kon­nas täi­de­ti 234, Kol­gas 180 ja Kol­ga­kü­las 162 an­kee­ti.

Kui võr­rel­da va­ra­se­maid uu­rin­guid, on vas­ta­nu­te arv jär­jest vä­he­ne­nud – 2013. aas­tal oli täi­de­tud 1077 an­kee­ti, 2011. aas­tal 1242, 2007. aas­tal 1525. Elekt­roo­ni­li­selt vas­ta­nuid oli eel­mi­sel kor­ral 131.

Hoo­li­ma­ta vas­ta­nu­te ar­vust on see­kord­se ja eel­mi­se ra­hu­l­o­lu-uu­rin­gu tu­le­mu­sed sar­na­sed. Ligi kolmandik vastanutest on 31-45aastased – 30,3 protsenti (varem 30,2), ühepalju 46-60 ja üle 60aastaseid – vastavalt 26 (varem 26,9) ja 25,1 (varem 24,8) ning 16-30aastaseid 18,5 (varem 18) protsenti. Ka soo­li­ne jao­tus oli vas­ta­nu­te va­hel peaae­gu sa­ma – me­hi see­kord 38,7 prot­sen­ti ja eel­mi­sel kor­ral 38,5, nai­si nüüd 61,5 prot­sen­ti ja ne­li aas­tat ta­ga­si 61,3. Sa­maks on jää­nud ka jao­tus ha­ri­dus­ta­se­me põh­jal, eri­ne­vus jääb ühe prot­sen­di pii­ri­des­se.

Ra­hu­lo­lu val­la tee­nus­te­ga
Vas­ta­ja­telt pa­lu­ti hin­na­ta, kui­das on ra­hul Kuu­sa­lu val­la koo­li­de, las­teae­da­de, raa­ma­tu­ko­gu­de, spor­ti­mi­se ja va­ba aja veet­mi­se või­ma­lus­te, tu­ris­mi kor­ral­du­se, noor­soo­töö, ars­ti­abi, sot­siaal­hoo­le­kan­de, po­lit­sei te­ge­vu­se, prü­gi­ma­jan­du­se, tee­de olu­kor­ra, hea­kor­ra ja hal­jas­tu­se, tä­na­va­val­gus­tu­se, ühis­kond­li­ku trans­por­di, kü­lae­lu aren­gu ning val­laa­met­ni­ke töö­ga.

Kõi­ge enam ol­lak­se ra­hul raa­ma­tu­ko­gu­de, koo­li­de, spor­ti­mis­või­ma­lus­te, las­teae­da­de ja prü­gi­ma­jan­du­se­ga. Pi­gem ra­hu­lo­le­ma­tud ol­di tee­de olu­kor­ra­ga, tu­ris­mi kor­ral­du­se­ga, ars­tia­bi­ga, tä­na­va­val­gus­tu­se­ga.

Võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga on 250 ini­me­se ehk 30,2 prot­sen­di ar­va­tes läi­nud elu Kuu­sa­lu val­las pa­re­maks, 42 ehk 5,1 prot­sen­di hin­nan­gul on läi­nud hal­ve­maks ning sa­maks on jää­nud 537 ehk 64,8 prot­sen­ti jaoks.

Hin­nang rah­va­ma­ja­de­le
Uu­ri­ti ra­hu­lo­lu val­la rah­va­ma­ja­de, kü­la­ma­ja­de ja selt­si­ma­ja­de te­ge­vu­se­ga. Rahul on 532 ehk 78,6 protsenti vastanutest, ei ole rahul 145 ehk 21,4 protsenti.

Soo­vi­ti hin­nan­gut elu­le Kuu­sa­lu val­las, kui võr­rel­da eel­mi­se aas­ta­ga. Vas­ta­nuid oli 677, neist 532 ehk 78,6 prot­sen­ti on ra­hul ja 145 ehk 21,4 prot­sen­ti ei ole. Aas­tal 2013 olid ra­hul 80,4 prot­sen­ti ja ei ol­nud ra­hul 19,6 prot­sen­ti.

Võimalus kaasa rääkida
Kü­si­ti või­ma­lu­se koh­ta val­la elu kor­ral­da­mi­ses kaa­sa rää­ki­da. „Jah“ ehk saavad kaasa rääkida vas­ta­sid 332 ehk 48,3 prot­sen­ti ja „ei“ 355 ehk 51,7 prot­sen­ti. Ne­li aas­tat ta­ga­si olid hin­nan­gud vas­ta­valt 47,7 ja 52,3 prot­sen­ti.

Vas­ta­ja­tel pa­lu­ti ära mär­ki­da, mil­lis­test al­li­ka­test nad saa­vad in­fot val­las toi­mu­va koh­ta. Vas­ta­nu­test 627 ehk 68,8 prot­sen­ti said in­fot ko­ha­li­kust le­hest, 537 ehk 58,9 prot­sen­ti teis­telt ini­mes­telt, 317 ehk 15,2 prot­sen­ti val­la ko­du­le­helt, 139 ehk 15,2 prot­sen­ti Fa­ce­boo­kist, 79 ehk 8,7 prot­sen­ti in­fos­ten­dilt ja 14 ehk 1,5 prot­sen­ti in­fos­ten­dilt. Ne­li aas­tat ta­ga­si vas­ta­ti sa­ma­moo­di, eri­ne­vus jääb al­la ühe prot­sen­di.

Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­sest
Lõp­pu oli li­sa­tud uus kü­si­mus: „Kui­das suh­tu­te Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na või­ma­lik­ku ühi­ne­mis­se järg­mis­te ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ga?“ Sel­le­le kü­si­mu­se­le vas­ta­nuid oli 933, neist 237 ehk 25,4 prot­sen­ti toe­ta­vad ühi­ne­mist, 468 ehk 50,2 prot­sen­ti ei toe­ta ning 228 ehk 24,4 prot­sen­ti ei os­ka öel­da.