Raa­si­ku vo­li­ko­gu era­kor­ra­li­ne is­tung

83
Raasiku vallamaja

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut kut­sub vo­li­ko­gu ree­del, 31. märt­sil era­kor­ra­li­se­le is­tun­gi­le. Päe­va­kor­ras on üks punkt – val­la­va­ne­ma­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne. Vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­nis ole­va va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald 7 lii­get al­ga­ta­sid 14. märt­si is­tun­gil val­la­va­nem Raul Sie­mi um­bu­sal­da­mi­se. Um­bu­sal­du­sa­val­du­ses tea­ta­ti, et vo­li­ko­gu liik­me­te poo­le on pöör­du­nud ela­ni­kud, kes soo­vi­sid rah­vaal­ga­tus­li­kus kor­ras al­ga­ta­da vo­li­ko­gu eel­nõud val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­seks. Ela­ni­kud ei ol­nud ra­hul, et val­la­va­lit­sus ei ar­ves­ta­nud nen­de et­te­pa­ne­ku­te­ga ning väl­jas­tas Aru­kü­la era­mu­te piir­kon­nas asu­va­le Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed 6 kor­te­ri­ga ela­mu püs­ti­ta­mi­seks. Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­nud 7 vo­li­ko­gu­lii­get hei­da­vad val­la­ju­hi­le et­te kii­rus­ta­des ning lä­bi­mõt­le­ma­ta teh­tud val­la­ko­da­nik­ke puu­du­ta­vaid ot­su­seid ning soo­vi­vad, et vo­li­ko­gu an­naks hin­nan­gu val­la­va­ne­ma töö­le Aru­kü­la Su­vi­la tä­nav 24c kaa­su­se juh­ti­mi­sel ja prob­lee­mis­ti­ku la­hen­da­mi­sel. Um­bu­sal­du­se hää­le­ta­mi­seks nad era­kor­ra­list is­tun­git ei taot­le­nud, järg­mi­ne kor­ra­li­ne is­tung on 11. ap­ril­lil. Vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut sel­gi­tas, et ot­sus­tas siis­ki koos Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du teis­te liik­me­te­ga kut­su­da um­bu­sal­dus­hää­le­tu­seks kok­ku era­kor­ra­li­se is­tun­gi: „Kui eel­da­me ja nõua­me val­la­va­ne­malt pal­ju, pea­me tal­le ta­ga­ma töö­ra­hu. Vä­ga kee­ru­li­ne on tööd teha tea­des, et sind või­dak­se varsti lah­ti las­ta.“

Eelmine artikkelTal­lin­na ring­raud­tee mõ­ju võib ula­tu­da ka Raa­si­ku val­da
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus kon­kur­siü­ri­tus­te kor­ral­da­ja­le