Tal­lin­na ring­raud­tee mõ­ju võib ula­tu­da ka Raa­si­ku val­da

86
Tallinna ringutee planeeringuala

Va­ba­rii­gi va­lit­sus al­ga­tas jaa­nua­ris Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) taot­lu­sel Tal­lin­na ring­raud­tee ka­van­da­mi­seks rii­gi erip­la­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se. Pla­nee­rin­gu jär­gi suu­na­tak­se tu­le­vi­kus uue raud­teet­ras­si kau­du Tal­lin­na kesk­lin­nast ja Üle­mis­te rei­si­ter­mi­na­list üm­ber Pal­dis­ki poo­le lii­ku­vad kau­ba­veod, seal­hul­gas oht­li­kud veo­sed. Sa­mu­ti on ees­märk või­mal­da­da uu­si rei­si­ja­te­veoü­hen­du­si Üle­mis­te-Pal­dis­ki suu­nal.

HO­Li te­gev­di­rek­tor, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge And­re Sepp üt­les, et ju­ba 20 aas­tat on Har­ju maa­kon­na üldp­la­nee­rin­gus ol­nud la­hen­da­mist va­jav tee­ma viia kau­pa­de lii­ku­mi­ne ehk kau­ba­ron­gid Tal­lin­nast väl­ja, et va­bas­ta­da Kop­li sa­dam ja Üle­mis­te kau­ba­jaam ning luua Pal­dis­ki ja Muu­ga sa­da­ma va­hel ühen­dus sel­li­selt, et kau­ba­ron­gid ei sõidaks enam Tal­lin­nas­se.

„See, et kau­ba­ron­gid peab pea­lin­nast väl­ja saa­ma, on kir­jas ol­nud ka kõi­gis Tal­lin­na lin­na aren­gu­do­ku­men­ti­des. Ka­hek­sa-ühek­sa aas­tat ta­ga­si ha­ka­ti tõ­si­se­malt te­ge­le­ma rii­gi eri­pla­nee­rin­gu et­te­val­mis­ta­mi­se­ga. Ot­si­ti üles kõik se­da puu­du­ta­vad hu­vi­li­sed. Riik, oma­va­lit­su­sed, ka et­te­võt­ted, ja koos­tasid ühis­te ka­vat­sus­te pro­to­kolli. Va­he­peal on va­li­tud Rail Bal­ti­cu tras­si­ko­ri­dor ning on tek­ki­nud va­ja­dus pla­nee­ri­da ka rei­si­ja­te­veoü­hen­dus,“ sel­gi­tas ta.

Har­ju maa­kon­na üldp­la­nee­rin­gus on uuele raudteele kaks po­tent­siaal­set tras­si­ko­ri­do­ri, üks kul­geks ühelt, tei­ne tei­selt poolt Üle­mis­te jär­ve. Kumb va­li­tak­se, sel­gub pla­nee­ri­misp­rot­ses­si käi­gus.

Erip­la­nee­rin­gu alas­se jääb väi­ke osa ka Raa­si­ku val­la Kul­li kü­last. HO­Li te­gev­juht sel­gi­tas, et Tal­lin­na ring­raud­tee Raa­si­ku val­da lä­bi­ma ei hak­ka, kuid tras­si­ko­ri­do­ri mõ­jus­fäär on olu­li­selt suu­rem ja ula­tub Kul­li kü­la piir­kon­da. Ta li­sas, et kõi­ki ela­nik­ke, kel­le ko­dud jää­vad uue raud­tee mõ­jus­fää­ri, on erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­sest in­for­mee­ri­tud.

„Erip­la­nee­rin­gu te­ge­mi­ne võ­tab ae­ga 6-8 aas­tat. Sel­le koos­ta­mi­seks ei ole veel ra­has­tu­sot­sust, kuid kõi­ge täht­sam on pan­na pai­ka tras­si­ko­ri­dor. Oma­va­lit­sus­tel on va­ja sel­gust, kus hak­kab raud­tee tu­le­vi­kus kul­ge­ma, et re­ser­vee­ri­da sel­leks oma üldp­la­nee­rin­gu­tes maad. Vei­di on erip­la­nee­rin­gu alus­ta­mi­se­ga ju­ba hil­jaks jää­dud, kuid on veel vii­ma­ne aeg en­ne, kui kõik va­bad maad täis ehi­ta­tak­se,“ lau­sus And­re Sepp.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la sot­siaal­ko­mis­jon
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu era­kor­ra­li­ne is­tung