Raa­si­ku vee­tor­ni re­mont

363
Raasiku veetorn.

Es­mas­päe­val alus­ta­ti Raa­si­ku vee­tor­ni üle­mi­se osa pui­to­sa re­konst­ruee­ri­mist. Vee­tor­ni taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja, val­la­va­lit­su­se lii­ge Ants Ki­vi­mäe sel­gi­tas, et tor­ni pui­to­sa nel­jast vööst ka­hel üle­mi­sel on ehis­lau­dis, mis on üs­na heas sei­su­kor­ras, ku­na on katu­se­rääs­ta var­jus: „Need pu­has­ta­tak­se va­nast vär­vist ja vär­vi­tak­se. Kol­man­dal vööl asen­da­tak­se peh­ki­nud vood­ri­lauad uu­te­ga ning kõi­ge alu­mi­sel puit­rin­gil va­jab üks külg pa­ran­da­mist.“ Ka pui­to­sa puu­du­vad 6 akent on tel­li­tud ja pan­nak­se tä­na­vus­te töö­de käi­gus et­te. Vee­tor­ni re­mon­dib OÜ CEC, kes pa­ni vee­tor­ni­le eel­mi­sel aas­tal uue ka­tu­se. Tä­na­vu­sed tööd maksavad 13 051 eu­rot, li­saks ot­sus­tas val­la­va­lit­sus es­mas­päe­val eral­da­da re­serv­fon­dist aken­de soe­ta­mi­seks puu­du­jää­va 1500 eu­rot. Kui il­mad lu­ba­vad, peak­sid tä­na­vu­sed tööd lõp­pe­ma tu­le­va nä­da­la lõ­puks.

Eelmine artikkelKiir­tes­tid olid Ida-Har­ju koo­li­des po­si­tiiv­sed ük­si­ku­tel õpi­las­tel
Järgmine artikkelSõnumitoojas 3. novembril