Kiir­tes­tid olid Ida-Har­ju koo­li­des po­si­tiiv­sed ük­si­ku­tel õpi­las­tel

252
Aruküla põhikooli 5. klassi õpilased vaatasid enne esimese testi tegemist koos õpetaja JAANUS VÄLJAOTSAGA haridusmi- nisteeriumi saadetud õppevideot. Fotod Mari Möls

Es­mas­päe­val, 1. no­vemb­ril al­gas koo­li­des tei­se õp­pe­pe­rioo­di esi­me­ne päev Co­vid-19 kiir­tes­ti­de te­ge­mi­se­ga vas­ta­valt ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi et­te­kir­ju­tu­se­le. Tes­ti­ti neid õpi­la­si, kel­le va­ne­mad se­da lu­ba­sid. Oli ka va­ne­mad, kes ei and­nud nõu­so­le­kut. Kiir­tes­tid ja­ga­ti õpi­las­te­le klas­si­des ning nad pi­did õpe­ta­ja­te ju­hen­da­mi­sel end ise tes­ti­ma. Po­si­tiiv­sest tu­le­mu­sest an­ti tea­da õpi­las­te va­ne­ma­te­le, na­ka­tu­nud lap­sed saa­de­ti ko­ju. Po­si­tiiv­se tu­le­mu­se kont­rol­li­mi­seks peab õpi­la­sele te­ge­ma me­dit­sii­ni­li­se PCR tes­ti. Kiir­tes­te tu­leb te­ha kolm kor­da nä­da­las.

Kiirtesti tegi ka Aruküla 5.a klassi õpilane MARLEEN LIPS.

Raa­si­ku val­la koo­li­dest oli po­si­tiiv­se kiir­tes­ti tu­le­mu­si saa­nud õpi­la­si vaid Aru­kü­la põ­hi­koo­lis, neid oli al­la küm­ne. Val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nul läks tes­ti­mi­ne üs­na la­du­salt, ku­lus li­gi pool tun­di, järg­mis­tel kor­da­del su­jub ilm­selt kii­re­mi­ni. Keel­du­jaid oli li­gi pool­sa­da, kok­ku on val­la koo­li­des üle 700 õpi­la­se.

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal üt­les, et tes­ti­mi­ne su­jus häs­ti. Ko­gu koo­li pea­le oli üks test, mil­le tu­le­mus tun­dus kaht­la­ne, koo­liarst te­gi õpi­la­se­le tei­se kiir­tes­ti, mis osu­tus ne­ga­tiiv­seks. Laps saa­de­ti igaks ju­huks ko­ju: „Olid ka mõ­ned, kes tes­tist keel­du­sid, aga mit­te pal­ju, meil on vä­ga tub­lid ja mõist­vad lap­se­va­ne­mad. Hak­ka­me tes­ti­ma kaks kor­da nä­da­las, es­mas­päe­val ja nel­ja­päe­val.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis said kiir­tes­ti po­si­tiiv­se tu­le­mu­se 5 õpi­last ja 2 töö­ta­jat. Ka Kol­ga koo­lis olid ük­si­kud po­si­tiiv­sed tu­le­mu­sed.

Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik kii­tis, et 680 õpi­la­se­ga koo­li koh­ta on laus­tes­ti­mi­se tu­le­mus vä­ga po­si­tiiv­ne: „Oli­me val­mis hul­le­maks, en­ne koo­li­va­heae­ga oli na­ka­tu­nuid pal­ju. Tun­nus­tan lap­se­va­ne­maid, suu­re tõe­näo­su­se­ga jäe­ti hai­ged lap­sed ko­ju, li­gi sa­da õpi­last puu­du­sid. Tes­ti­mi­ne läks vä­ga su­ju­valt, õpe­ta­jad ai­ta­sid. Oli ka keel­du­jaid, ka­he klas­si ja­gu õpi­la­si jäi tes­ti­ma­ta. Sa­mas me ei tea, kui pal­jud neist on ju­ba ko­roo­na lä­bi põ­de­nud.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis olid kaks esi­mest kuud ku­ni koo­li­va­he-a­ja­ni Ida-Har­ju koo­li­dest kõi­ge kee­ru­li­se­mad. Kuu­sa­lu val­las tõu­sis sep­temb­ri lõ­pust ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nu­te arv, ka koo­lis hai­ges­tuti.

Di­rek­tor Kris­ti Ta­rik: „Sep­tem­ber möö­dus võrd­le­mi­si ra­hu­li­kult, ko­roo­na­tes­ti po­si­tiiv­ne tu­le­mus oli ük­si­ku­tel õpi­las­tel ja mõ­ned klas­sid olid iso­lat­sioo­nis. Kuid ok­too­ber ku­ju­nes väl­ja­kut­seks. Kol­me nä­da­la jook­sul na­ka­tu­sid meil kok­ku 20 töö­ta­jat. Hai­ges­tu­nu­te seas oli vakt­si­nee­ri­tuid. Õn­neks haig­las­se kee­gi ei jõud­nud. Küm­me­kond klas­si pi­did lä­hi­kon­takt­se­te­na ole­ma pii­ra­tud iso­lat­sioo­nis, mis tä­hen­das, et pi­de­valt oli 200-250 õpi­last, kes koo­lis või­sid kon­tak­tõp­pes käia, kuid spor­dit­ree­nin­gu­test ja hu­vi­rin­gi­dest ei toh­ti­nud osa võt­ta, ning um­bes 200 õpi­last puu­du­sid hai­gu­se tõt­tu.“

Õpe­ta­ja­te hai­ges­tu­mi­se tipp­het­kel asen­da­sid õpe­ta­jaid ja and­sid tun­de Kuu­sa­lu koo­li juht­kond ning raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad, kuid ka siis jäi õpe­ta­jaid puu­du. Abi saa­di õpe­ta­ja­te va­he­tusp­rog­ram­mist, ent sel­le kau­du ap­pi tul­nud kahest pe­da­goo­gist üks na­ka­tu­s samuti ko­roo­nas­se. Di­rek­tor esi­tas ter­vi­sea­me­ti­le ning ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le pal­ve lu­ba­da kool ala­tes 7. klas­sist dis­tant­sõp­pe­le, aga nõu­so­le­kut ei an­tud. Güm­naa­siu­mio­sa klas­sid olid siis­ki ne­li koo­li­päe­va dis­tant­sõp­pel, sest õpe­ta­jaid ei ja­gu­nud.

Di­rek­tor tõ­deb, et nii­su­gu­ses olu­kor­ras sai kõi­ge suu­re­ma töö­koor­mu­se koo­liõ­de, sest igal hom­mi­kul tu­li ha­ka­ta tes­ti­ma õpi­la­si ja õpe­ta­jaid, kes olid kok­ku puu­tu­nud ko­roo­na­po­si­tiiv­se õpi­la­se või õpe­ta­ja­ga. Koo­liõ­de asus uu­ri­ma di­gi­lu­gu­dest, kas hai­ges­tu­nu­te­ga kok­ku puu­tu­nud õpi­la­sed on vakt­si­nee­ri­tud või põ­de­nud ko­roo­nat. Siis te­ge­ma sel­geks, kas lap­se­va­ne­mad on lu­ba­nud lap­se­le tes­ti te­ha, ning kui in­fo sel­le koh­ta puu­dus, võt­ma va­ne­ma­te­ga ühen­dust. Tulemused tuli kirjalikult vormistada.

„On imet­lus­väär­ne, mil­list tööd koo­liõ­de te­gi. Pe­da­goo­gi­del ei ole õi­gust di­gi­lu­gu­sid nä­ha ja püüd­si­me ai­da­ta või­ma­lus­te pii­res tea­vi­ta­mi­se osas, et koo­liõe töö­koor­must vä­hen­da­da,“ lau­sus di­rek­tor.

Ena­mi­kus Ida-Har­ju koo­li­des jäid mõ­ned klas­sid esi­me­sel õp­pe­vee­ran­dil Co­vi­di pä­rast ka­ran­tii­ni ja oli ka ük­si­kuid hai­ges­tu­nud õpe­ta­jaid. Vaid väi­ke­ses Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­lis ku­ju­nes Co­vi­di olu­kord õpe­ta­ja­te hai­ges­tu­mi­se tõt­tu sel­li­seks, et nä­dal ae­ga en­ne koo­li­va­heae­ga lu­ba­ti ko­gu koo­li­pe­re dis­tant­sõp­pe­le.

Sa­mu­ti läks paar päe­va en­ne va­heae­ga dis­tant­sõp­pe­le Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool, kus oli üks ko­roo­na­juh­tum.

„Meil on nii väi­ke ma­ja, et kui on üks ko­roo­na­po­si­tiiv­ne, on ko­gu ma­ja lä­hi­kon­takt­ne,“ sõ­nas di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas.

Eelmine artikkelMil­lal avab Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da Co­vid-meet­me taot­lus­voo­ru?
Järgmine artikkelRaa­si­ku vee­tor­ni re­mont