Raa­si­ku val­la­va­ne­maks va­li­ti RAUL SIEM

125
Raa­si­ku uus val­la­va­nem RAUL SIEM ja vo­li­ko­gu esi­mees MAAR­JA SI­KUT.

RAUL SIE­MI poolt an­ti 9 häält, se­nist val­la­va­ne­mat AND­RE SEP­PA toe­ta­sid vo­li­ko­gu 8 lii­get.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su tei­sel is­tun­gil tei­si­päe­val, 23. no­vemb­ril va­li­ti uus val­la­va­nem, moo­dus­ta­ti vo­li­ko­gu eest­sei­sus ning ko­mis­jo­nid, va­li­ti ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed ja asee­si­me­hed. Es­ma­kord­selt oli is­tun­gist You­Tu­be´i kau­du vee­biü­le­kan­ne.

Val­la­va­ne­maks kaks kan­di­daa­ti
Val­la­va­ne­ma ko­ha­le sea­dis Ants Ki­vi­mäe EK­RE ni­me­kir­jast üles Raul Sie­mi ning Tii­na Rüh­ka va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald ni­mel se­ni­se val­la­va­ne­ma And­re Se­pa kan­di­da­tuu­ri. Mõ­le­mad tut­vus­ta­sid end ning vas­ta­sid kü­si­mus­te­le.

Raul Siem rää­kis, et on abi­elus, 3 lap­se isa, elab Rae val­las, tal on kaks kõrg­ha­ri­dust, rii­gi­kait­se- ja õi­gu­sa­la­ne. On 20 aas­tat ol­nud te­gev nii ava­li­kus kui era­sek­to­ris, töö­ta­nud mak­su- ja tol­lia­me­tis, jus­tiits­süs­tee­mis, si­se­mi­nis­tee­riu­mis, prak­ti­see­ri­nud õi­gu­sa­lal, eel­mi­ses va­lit­su­ses oli vä­lis­kau­ban­du­se ja in­fo­teh­no­loo­gia­mi­nis­ter, on Rae val­la­vo­li­ko­gu lii­ge. See, et ei ela Raa­si­ku val­las, võib te­ma ar­va­tes ol­la ka tu­ge­vus, mis või­mal­dab aren­guid vaa­da­ta värs­ke­ma pil­gu­ga.

Ivar Vil­berg kü­sis, kui­das võiks val­la tu­lu­baas in­ves­tee­ri­mis­või­ma­lu­se tu­gev­da­mi­seks järg­mi­sel nel­jal aas­tal kas­va­da. Val­la­va­ne­ma kan­di­daat lei­dis, ku­na tu­lu­baa­si põ­hial­li­kas on ük­si­ki­si­ku tu­lu­maks, peak­sid ini­me­sed, kes Raa­si­ku val­las ela­vad, ole­ma ka sin­na re­gist­ree­ri­tud. Ta tõ­des, et pea­lin­na lä­hiümb­ru­se val­da­des on sar­na­ne prob­leem – ini­me­sed on re­gist­ree­ri­tud Tal­lin­nas­se, kus on ta­su­ta ühist­rans­port ja muud soo­dus­tu­sed. Li­saks ni­me­tas ta va­ja­dust luua või­ma­lu­sed ja baas sel­leks, et Raa­si­ku val­da, kus on põ­hi­li­selt ku­ni 10 töö­ta­ja­ga väi­keet­te­võt­ted, loo­daks roh­kem ta­su­vaid töö­koh­ti.

Lau­ri Bet­lem kü­sis, miks soo­vib Raul Siem kan­di­dee­ri­da Raa­si­ku val­da ja miks val­la­va­ne­maks? Kan­di­daat vas­tas: „Huu­mo­ri­ga võib öel­da, et Raa­si­ku ja Rae vald on üks­teist ala­ti väl­ja ai­da­nud, Raa­si­ku val­last on läi­nud ini­me­si töö­le Rae val­da ja Rae val­last tul­nud Raa­si­ku val­da.“

Ta li­sas, et kü­si­mus ei ole, kus töö­ta­da, vaid mi­da on või­ma­lik ära te­ha, ning töö, mi­da te­ha, sõl­tub pal­jus­ki sel­lest, kus tööd pa­ku­tak­se.

Ma­rian­ne Põld soo­vis tea­da, kas EK­REs­se kuu­luv Raul Siem ka­vat­seb ka­he aas­ta pä­rast kan­di­dee­ri­da rii­gi­ko­gu va­li­mis­tel. „Ar­van küll, kui mul­le sel­li­ne et­te­pa­nek te­hak­se,“ vas­tas kan­di­daat.

Mih­kel Must mär­kis, et pal­ju on rää­gi­tud ava­tud val­la­juh­ti­mi­sest, kuid vo­li­ko­gu­liik­me­na sai al­les vo­li­ko­gu is­tun­gil tea­da, kes on val­la­va­ne­ma kan­di­daat. Ta kü­sis, mi­da ava­tud val­la­juh­ti­mi­ne val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di mee­lest tä­hen­dab. Raul Siem üt­les, et val­la ava­tud juh­ti­mi­ne on ela­ni­ke se­ni­sest suu­rem kaa­sa­mi­ne, miks mit­te ka kaa­sa­va ee­lar­ve põ­hi­mõt­te sis­se­vii­mi­ne.

And­re Sepp kü­sis, kas eel­nõud-aren­gu­ka­vad, mi­da Raul Siem ka­vat­seb val­la­va­ne­ma­na koos­ta­da, on suu­na­tud pi­gem rah­vaar­vu suu­re­ne­mi­se­le või eel­kõi­ge ar­ves­ta­ma ole­ma­s­ole­va ko­gu­kon­na­ga.

„Ar­van, et en­ne, kui ku­hu­gi jooks­ma ha­ka­tak­se, tu­leb pan­na pai­ka, ku­hu ta­he­tak­se jõu­da. Mui­du võib juh­tu­da, et joos­tak­se ees­mär­gist kau­ge­ma­le,“ sõ­nas val­la­va­ne­ma kan­di­daat. Ta sõ­nas veel, et ku­hu ta­he­tak­se jõu­da, pea­vad üt­le­ma Raa­si­ku val­la ela­ni­kud: „Ma ei üt­le, et ala­ti tu­leb se­da punk­tuaal­selt jär­gi­da. Ko­da­ni­ku­le tu­leb an­da al­ter­na­tii­ve ja sel­le kau­du jõua­me tõe­näo­li­selt tõe­le kõi­ge lä­he­ma­le.“

Tei­ne kan­di­daat And­re Sepp rää­kis, et on val­la­va­ne­ma­na töö­ta­nud vo­li­ko­gu viie koos­sei­su ajal, va­he­peal kuu­lus rii­gi­kok­ku, kus oli vä­lis­ko­mis­jo­nis ja põ­hi­sea­dus­ko­mis­jo­nis. Ta sõ­nas, et pi­kaaeg­se val­la­va­ne­ma­na on sel­geks saa­nud ame­ti ole­mu­se – see on mis­sioo­ni­ga töö olu­kor­ras, kus va­hen­did on ala­ti pii­ra­tud. Raa­si­ku val­las on ehi­ta­tud ko­gu­kond­lik­ku oma­va­lit­sust, kus on va­ba­taht­lik pääs­te, kü­la­ko­gu­kon­nad, ko­du­lä­he­da­sed koo­lid, sot­siaal­kor­te­rid, väl­ja­pais­tev kul­tuur ja sport, ta­sa­kaa­lus ee­lar­ve ja fi­nants­po­lii­ti­ka. Möö­du­nud ne­li aas­tat lä­he­vad te­ma sõ­nul aja­luk­ku suu­ri­ma in­ves­tee­rin­gu­te pe­rioo­di­na, 9 mil­jo­ni eu­ro suu­ru­se aas­taee­lar­ve juu­res in­ves­tee­ri­ti kok­ku 12,8 mil­jo­nit eu­rot. „Ees­ti ühe väik­se­ma amet­kon­na­ga val­la jaoks oli see üs­na suur väl­ja­kut­se,“ lau­sus And­re Sepp.

Ta loet­les, mi­da ju­ba alus­ta­tust tu­leks järg­mi­sel nel­jal aas­tal te­ha: lõ­pu­le viia Aru­kü­la las­teaia ehi­tus ja tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­ne, ra­ja­da Raa­si­ku las­teaia moo­dul­rühm ja Aru­kü­la jää­väl­ja­ku komp­res­so­ri­jaam, re­no­vee­ri­da Raa­si­ku sot­siaal­ma­ja. Uu­test pro­jek­ti­dest ni­me­tas ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni lõ­pu­ni ehi­ta­mist, las­teaia­koh­ta­de va­ja­du­se ana­lüü­si, pla­nee­ri­mis­te­ge­vu­se tõ­hus­ta­mist, va­ja­dust jät­ka­ta aru­te­lu­sid aren­gu­ka­va­de ja
st­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­seks.

Ka And­re Sepp vii­tas va­ja­du­se­le suu­ren­da­da val­laee­lar­ve tu­lu­baa­si. Rah­vaar­vu suu­re­ne­mi­seks on te­ma ar­va­tes va­ja val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu koos­töös tar­ka pla­nee­ri­mist. Veel kõ­ne­les, et vo­li­ko­gu liik­med pea­vad oma te­ge­vu­se­ga ole­ma ka isik­li­kult ees­ku­juks sea­dus­te jär­gi­mi­sel ning oma hu­vi­des po­lii­ti­li­ne ära­te­ge­mi­ne peaks ole­ma möö­da­nik, ava­tus ja lä­bi­paist­vus iga­päe­va­töö osa.

„Üks­ki amet ei ole eluaeg­ne, aga se­ni, ku­ni pa­kub väl­ja­kut­seid, pin­get, põ­ne­vust, la­hen­du­si, tu­leb väl­ja­kut­sed vas­tu võt­ta,“ ar­vas And­re Sepp.

Paul Sa­vi­sild lau­sus, et lu­ges Sõ­nu­mi­too­jast kerg­liik­lus­tee­de ka­van­da­mi­sest ja seal oli ni­me­ta­tud sund­võõ­ran­da­mist. Ta kü­sis, mis on val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di ar­va­tes sund­võõ­ran­da­mi­ne ja miks se­da ka­su­ta­tak­se nii ker­ge­käe­li­selt. And­re Sepp vas­tas, et sund­võõ­ran­da­mi­ne on sea­du­sest tu­le­nev või­ma­lus, se­da on ka­su­ta­tud rii­gi suur­te tran­siit­ko­ri­do­ri­de ra­ja­mi­seks, ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le olu­lis­te ob­jek­ti­de ra­ja­mi­seks, kuid na­gu aja­le­hes üt­les, peab see ole­ma al­les vii­ma­ne va­riant.

Re­ne Lill kü­sis, kas Raa­si­ku val­la noo­red peak­sid saa­ma tree­ni­da ja võist­lus­tel osa­le­da ta­su­ta. And­re Sepp üt­les, et val­las on noor­tel spor­ti­mi­ne ta­su­ta, vo­li­ko­gu on noor­tes­por­ti toe­ta­nud MTÜ­de ja spor­di­baa­si­de kau­du. Ta ni­me­tas, et pool­dab noor­te spor­di­te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks sar­na­se pea­ra­ha süs­tee­mi keh­tes­ta­mist, na­gu on mõ­nes naa­ber­val­las.

Ga­ri­na Too­min­gas soo­vis tea­da, miks on val­la­va­lit­su­sest pal­ju töö­ta­jaid lah­ku­nud ning kui­das ja­ga­tak­se val­las maad. And­re Sepp rää­kis, et eel­mi­se vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon ana­lüü­sis töö­ta­ja­te lah­ku­mi­se põh­ju­seid ning need olid eri­ne­vad: „Siin laua ta­ga on pal­ju juh­te, kes tea­vad, mil­li­ne on hea per­so­na­li­po­lii­ti­ka: mo­ti­vat­sioo­nid, sel­ged tööü­le­san­ne­test aru­saa­mi­sed, olu­li­sel ko­hal on ka töö­ta­sud. Te­gin sel­lest eel­mi­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil et­te­kan­de ja esi­ta­sin oma nä­ge­mu­se. Ük­si võid lii­ku­da kii­res­ti, aga mees­kon­na­ga jõuad kau­ge­le.“ Ta sel­gi­tas veel, et val­la­va­nem ei saa kel­le­le­gi maad an­da ning ta po­le se­da oma ame­tia­ja jook­sul tei­nud.

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­ta­sid vo­li­ko­gu 17 liik­mest Raul Sie­mi va­li­mist val­la­va­ne­maks 9, And­re Se­pa poolt oli 8.

Vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid ja eest­sei­sus
Vo­li­ko­gu juur­de moo­dus­ta­ti 4 ala­list ko­mis­jo­ni: ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jon, pla­nee­rin­gu­te ja kesk­kon­na­ko­mis­jon, ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon ning re­vis­jo­ni­ko­mis­jon. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel va­li­ti ko­mis­jo­ni­de­le esi­me­hed ja asee­si­me­hed.

Ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti And­res Kal­las­te va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald 13 poolt­hää­le­ga, asee­si­me­heks Maar­ja-Ly Tei­no Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust 4 hää­le­ga.

Ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­me­heks sai Ants Ki­vi­mäe EK­REst 9 poolt­hää­le­ga, asee­si­me­heks 8 häält saa­nud And­re Sepp va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald.

Pla­nee­rin­gu­te ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­me­heks osu­tus 9 poolt­hää­le­ga va­li­tuks Ka­di Tam­ma­ru Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust, asee­si­me­heks va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald esin­da­ja Lau­ri Bet­lem, kel­le poolt an­ti 8 häält.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Tii­na Rüh­ka va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald. Te­da toe­ta­sid 13 vo­li­nik­ku. Asee­si­me­heks sai EK­RE esin­da­ja Priit Peb­sen 4 poolt­hää­le­ga.
Vo­li­ko­gu­le moo­dus­ta­ti kol­me­liik­me­li­ne eest­sei­sus. Li­saks vo­li­ko­gu esi­me­he­le Maar­ja Si­ku­ti­le ja asee­si­me­he­le Ka­di Tam­ma­ru­le va­li­ti vo­li­ko­gu esi­me­he et­te­pa­ne­kul eest­sei­su­ses­se Tii­na Rüh­ka.

Raa­si­ku val­la uues 17-liik­me­li­ses vo­li­ko­gus on Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dul ja va­li­mis­lii­dul Raa­si­ku Vald kum­mal­gi 7 koh­ta ja EK­REL 2 koh­ta ning ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKiire interneti ootuses