Raa­si­ku val­la­va­lit­sus teeb hu­vi­ha­ri­du­se pro­jek­ti­kon­kur­si

76
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja pro­jek­ti­kon­kur­si 7-19aas­tas­te­le noor­te­le hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se pak­ku­mi­seks järg­mi­sel õp­peaas­tal. Ku­ni 4. juu­ni­ni saa­vad val­la al­la­su­tu­sed ning MTÜd ja äriü­hin­gud esi­ta­da taot­lu­si Raa­si­ku val­la noor­te­le suu­na­tud hu­vi­te­ge­vus­te käi­vi­ta­mi­seks ja el­lu­vii­mi­seks.

Kon­kur­sil saa­vad osa­le­da pro­jek­ti­taot­lu­sed, mis vas­ta­vad vä­he­malt ühe­le nel­jast alaees­mär­ki­dest: suu­ren­da­ma hu­vi­ala­de va­li­kut ja paind­lik­kust, laien­da­ma loo­dus-, teh­ni­ka- ja tea­dus­vald­kon­na hu­vi­rin­ge, pa­ran­da­ma hu­vi­rin­gi­de kät­te­saa­da­vust täien­da­va­te trans­por­di­või­ma­lus­te loo­mi­se kau­du, loo­ma hu­vi­ha­ri­du­ses-hu­vi­te­ge­vu­ses osa­le­mi­se või­ma­lu­si eri­va­ja­dus­te­ga noor­te­le.

Kon­kur­si­ga va­li­tud hu­vi­te­ge­vu­si ra­has­ta­tak­se riik­li­kust hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se toe­tu­sest. Rii­giee­lar­vest saab Raa­si­ku vald tä­na­vu hu­vi­te­ge­vu­se täien­da­vat toe­tust 76 344 eu­rot, hu­vi­rin­gi­de ra­has­ta­mi­seks ka­su­ta­tak­se sel­lest 30 000 eu­rot. Vä­he­malt 9000 eu­rot on ee­lis­jär­je­kor­ras ka­van­da­tud loo­dus-, teh­ni­ka- ja täp­pis­tea­dus­te vald­kon­na rin­gi­de­le ning vä­he­malt 3000 eu­rot eri­va­ja­dus­te­ga noor­te­le hu­vi­ha­ri­du­ses-hu­vi­te­ge­vu­ses osa­le­mis­või­ma­lus­te loo­mi­seks. Ühe­le pro­jek­ti­le eral­da­tak­se ku­ni 3000 eu­rot, hu­vi­rin­gi pal­ga­ku­lu ei või ol­la suu­rem kui 1500 eu­rot. Kon­kur­si uus tin­gi­mus on, et hu­vi­rin­gi­del, mi­da on vä­he­malt ka­hel eel­mi­sel aas­tal ra­has­ta­tud, on sel aas­tal või­ma­lik saa­da toe­tust tin­gi­mu­sel, et taot­le­ja peab omao­sa­lu­se­ga kat­ma vä­he­malt 50 prot­sen­di­ga ju­hen­da­ja töö­ta­sust.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nul on kaas­ra­has­tu­se nõue kaud­selt seo­tud va­lit­su­se ot­su­se­ga vä­hen­da­da järg­mi­se aas­ta ee­l-ar­vest oma­va­lit­sus­te­le las­te ja noor­te hu­vi­te­ge­vu­seks mõel­dud toe­tust poo­le võr­ra.

„Meil on hu­vi­rin­ge, mis on mi­tu aas­tat ol­nud täie­li­kult ra­has­ta­tud pro­jek­ti­kon­kur­sist, muud kaas­ra­has­tust neil po­le. Sel­leks, et need rin­gid ära ei kaoks, kui toe­tus vä­he­neb, on olu­li­ne ju­ba prae­gu mõel­da la­hen­dus­te­le ja kaas­ra­has­tu­se­le. Üks või­ma­lus on hu­vi­rin­gi kaas­ra­has­ta­da asu­tu­se ee­lar­vest, tei­ne või­ma­lus lap­se­va­ne­ma osa­lus­ta­su­de kau­du. Ole­me jät­ku­suut­lik­ku­se­le ka va­rem rõ­hu­nud, oleks kurb, kui toe­tus­ra­ha lõp­pe­mi­ne tä­hen­daks au­to­maat­selt ka hu­vi­rin­gi lõp­pu. Uu­tel al­les alus­ta­va­tel rin­gi­del on oma te­ge­vu­seks sa­ge­li va­ja os­ta va­hen­deid. Neil, kes ju­ba mi­tu aas­tat te­gut­se­nud, on pea­mi­ne ku­lu töö­ta­su. Sel­le tõt­tu sead­si­me­gi ju­ba mi­tu aas­tat toe­ta­tud rin­gi­de pu­hul pal­ga­ku­lu­le kaas­fi­nant­see­rin­gu nõu­de,“ sel­gi­tas Ju­ta Asu­ja.

Ta li­sas, et lap­se­va­ne­ma­telt süm­bool­se osa­lus­ta­su kü­si­mi­ne ei ole prob­leem: „Se­ni­kaua, kui meil on vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de las­te­le hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­tis, ei to­hiks ühel­gi lap­sel ra­ha­li­s­tel põh­jus­tel hu­vi­rin­gi­des osa­le­ma­ta jää­da.“

Hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se kon­kur­sil osa­le­mi­seks tu­leb käesoleval aas­tal pro­jek­ti­taot­lu­sed esi­ta­da Raa­si­ku val­la ise­tee­nin­dus­kesk­kon­nas SPO­KU. Se­da ka­su­tab val­la­va­lit­sus esi­mest kor­da, edas­pi­di on ka­vas viia sin­na üle kõik taot­lu­sed ala­tes raie­lu­ba­dest ku­ni sot­siaal­toe­tu­se­ni. Hu­vi­ha­ri­du­se pro­jek­ti­kon­kur­sil ar­ves­ta­tak­se vaid neid taot­lu­si, mis on esi­ta­tud täh­ta­jaks, 4. juu­niks. Taot­lus­te hin­da­mi­seks moo­dus­tab val­la­va­lit­sus kol­me­liik­me­li­se ko­mis­jo­ni, kes teeb toe­tus­te eral­da­mi­seks val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku hil­je­malt 28. juu­niks. Hin­da­mi­sel ar­ves­ta­tak­se muu­hul­gas pa­ku­ta­va te­ge­vu­se uud­sust, jät­ku­suut­lik­kust ning ka se­da, kui pal­ju noo­ri hu­vi­te­ge­vus­se kaa­sa­tak­se.

Pro­jek­ti abi­kõlb­lik­ku­se pe­riood on tä­na­vu 1. juu­nist järg­mi­se aas­ta 30. juu­ni­ni.

Ju­ta Asu­ja: „Ra­has­tus on õp­peaas­ta­põ­hi­ne, kuid ole­me paind­li­kud, meie tin­gi­mu­sed ei sä­tes­ta hu­vi­rin­gi­de­le kind­lat ae­ga. Need või­vad toi­mu­da ka su­vel või kes­ta vä­hem kui õp­peaas­ta. See, et hu­vi­ring peab toi­mu­ma igal nä­da­lal 45 mi­nu­tit, po­le enam am­mu ai­nu­või­ma­lik. Meil on hea näi­de Fil­mis­port, mis toi­mub kord kuus või veel har­vem, 5-7 koh­tu­mist aas­tas on­gi sel­le rin­gi for­maat. Ai­nult ühe­kord­seid et­te­võt­mi­si me siis­ki ei ra­has­ta.“

Se­ni on Raa­si­ku vallalt saanud aas­tas toetust küm­me­kon­d hu­vi­rin­gi-hu­vi­te­ge­vust. Igal aas­tal on mõ­ni taot­le­ja jää­nud ka ra­has­tu­se­ta, kuid kõi­ki vä­ga tu­ge­vaid hu­vi­te­ge­vus­te pro­jek­te on ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na ju­ha­ta­ja kin­ni­tu­sel toe­ta­tud.

Eelmine artikkelKAT­RE KA­RU Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelJetoil plaanib Arukülla tanklat