Raa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid hu­vi­ha­ri­du­se ra­has­ta­mi­se koh­ta

35
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab ela­ni­ke ar­va­mu­si ja et­te­pa­ne­kuid, kui­das te­ha las­te ja noor­te hu­vi­te­ge­vus kät­te­saa­da­va­maks ning noor­te hu­vi­de­le vas­ta­vaks. Sel­leks pa­lu­tak­se täi­ta val­la ko­du­le­hel olev kü­sit­lus­leht.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja rää­kis, et riik toe­tab ala­tes 2017. aas­tast ko­ha­lik­e oma­va­lit­su­ste las­te ja noor­te hu­vi­te­ge­vu­se ning hu­vi­ha­ri­du­se kor­ral­da­mi­sel täien­da­va toe­tu­se­ga ning toe­tus­ra­ha ka­su­ta­mi­ne eel­dab konk­reet­set te­ge­vus­ka­va: „Se­ni ole­me rii­gi toe­tust ka­su­ta­nud pea­mi­selt hu­vi­rin­gi­de käi­vi­ta­mi­seks, ju­hen­da­ja­te ta­su­deks, va­hen­di­te soe­ta­mi­seks, va­heae­ga­del töö­tu­ba­de lä­bi­vii­mi­seks. Oo­ta­me et­te­pa­ne­kuid, ku­hu sea­da foo­kus 2022. aas­tal.“

Ta li­sas, et rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks saa­dud toe­tus­ra­ha ka­su­ta­mi­se osas on ka eel­mis­tel aas­ta­tel kõ­nel­dud rin­gi­juh­ti­de ja koo­li­de töö­ta­ja­te­ga, kü­si­tud ta­ga­si­si­det las­telt, aeg-ajalt ka lap­se­va­ne­ma­telt. See­kord koos­ta­tud kü­si­mus­ti­kus pa­lu­tak­se vas­ta­ta, mis on Raa­si­ku val­la las­te ja noor­te hu­vi­te­ge­vu­ses prae­gu häs­ti ja peaks ka edas­pi­di nii jät­ku­ma ning mis va­jaks muut­mist ja aren­da­mist. Sa­mu­ti saab vas­ta­ja aval­da­da soo­vi osa­le­da töö­rüh­mas las­te ja noor­te 2022. aas­ta hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se te­ge­vus­ka­va koos­ta­mi­sel.

Se­ni on Raa­si­ku val­las suur osa rii­giee­lar­vest hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­seks saa­dud ra­hast ka­su­ta­tud pro­jek­ti­kon­kur­si kau­du 7-19aas­tas­te­le hu­vi­rin­gi­de pak­ku­mi­seks.
Käe­so­le­vaks õp­peaas­taks ja­ga­ti 15 hu­vi­rin­gi­le kok­ku li­gi 30 000 eu­rot. Li­gi­kau­du 6000 eu­ro eest on igal aas­tal toe­ta­tud vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de las­te ja noor­te osa­le­mist hu­vi­te­ge­vu­ses. Rii­gi toe­tu­se eest viiak­se lä­bi ka val­la noor­te et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te toe­ta­mi­se pro­jek­ti­kon­kurs­si, ra­has­ta­tak­se koo­li­va­heae­ga­del toi­mu­vaid töö­tu­be-laag­reid ning val­la noor­te et­te­võt­lus­kon­ve­rent­si.

„Nen­de te­ge­vus­te­ni ole­me jõud­nud aru­te­lu­de kau­du. Kui tu­leb teist­su­gu­seid et­te­pa­ne­kuid, kaa­lu­me neid. Kui lei­tak­se, et rii­gi toe­tus­ra­ha võiks ja­ga­da võrd­selt kõi­gi las­te va­hel, tä­hen­daks see val­la iga lap­se koh­ta um­bes 50 eu­rot. Siis tu­leb vaa­gi­da, kas ja kui pal­ju teeb see hu­vi­ha­ri­dust kät­te­saa­da­va­maks kui need va­rian­did, mi­da ka­su­ta­me prae­gu,“ sõ­nas Ju­ta Asu­ja.

Sel aas­tal sai Raa­si­ku vald rii­giee­lar­vest hu­vi­te­ge­vu­se täien­da­vat toe­tust 76 344 eu­rot. Esialg­se in­fo ko­ha­selt vä­hen­da­tak­se se­da 2022. aas­tal um­bes 70 prot­sen­di­ni tä­na­vu­sest toe­tu­sest, Raa­si­ku vald peaks tu­le­val aas­tal saa­ma orien­tee­ru­valt 53 000 eu­rot. Et­te­pa­ne­kuid-ar­va­mu­si sel­le ja­ga­mi­seks oo­tab val­la­va­lit­sus 21. no­vemb­ri­ni.

Eelmine artikkelKehras teeb talihoolet OÜ Katkera
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la va­li­mis­de­ba­til Kol­ga­kü­las tu­li ju­tuks val­la­tee­de­le mus­ta kat­te pa­nek ning kõ­las krii­ti­ka, et ko­ha­ti on kva­li­teet kehv, näi­teks Saun­ja ja Si­gu­la kü­las koo­rub must ka­te teelt ma­ha. Miks val­la tel­li­mu­sel pan­dud must ka­te on osa­del tee­del ha­ka­nud mu­re­ne­ma?