Raa­si­ku val­las käi­vi­tus uus sot­siaal­tee­nus­te pro­jekt

462
KERLI VAHTER.

Ala­tes märt­sist pa­kub Raa­si­ku vald täis­kas­va­nud abi­va­ja­jai­le isi­ku­hool­du­se ning tu­gii­si­ku tee­nust.

Möö­du­nud aas­tal ot­sus­tas sih­ta­su­tus In­no­ve toe­ta­da 254 407 eu­ro­ga Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja al­ga­ta­tud Raa­si­ku ja Ko­se val­la sot­siaal­tee­nus­te aren­da­mi­se pro­jek­ti. Sel­le raa­mes laien­da­tak­se ko­du­hool­dus­tee­nust – ha­ka­tak­se toe­ta­ma ja abis­ta­ma omas­te­hool­da­jaid, et neil oleks või­ma­lik ko­dus oma lä­he­da­se hool­da­mi­se kõr­valt jät­ka­ta tööl­käi­mist või min­na uues­ti töö­le, sa­mu­ti ha­ka­tak­se toe­ta­ma eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­si, et ka ne­mad saak­sid töö­le min­na.

„Esi­me­sed ini­me­sed on ju­ba tee­nu­se­le võe­tud,“ üt­les jaa­nua­rist pro­jek­ti­ju­hi­na töö­tav Ker­li Vah­ter.

Mõlemasse val­da võe­tak­se töö­le veel osalise koormusega hool­dus­koor­di­naa­tor, 2 hool­da­jat ja tu­gii­sik. Raa­si­ku val­las on märt­sist ame­tis hool­dus­koor­di­naa­tor Maa­ri­ka Graus, tu­gii­sik An­na Ka­ru­la ja hool­da­ja An­ni­ka Jo­han­son, üks hool­da­ja on veel puu­du.

Ker­li Vah­ter sel­gi­tas, et hool­da­ja­te üle­san­ne on toe­ta­da täi­sea­list hool­dus­va­ja­du­se­ga ini­mest, näi­teks abi­va­ja­vat ea­kat, te­ma ko­dus, et tal oleks seal tur­va­li­ne: „Ko­du­tee­nust on ka se­ni osu­ta­tud, kuid nüüd on li­san­du­nud isi­ku­hool­dus – hool­da­ja abis­tab ea­kat või eri­va­ja­dus­te­ga ini­mest pe­se­mi­sel, riie­tu­mi­sel ja muu­del hü­giee­ni­toi­min­gu­tel, ka väl­jas lii­ku­mi­sel.

Prae­gu tee­vad se­da ena­mas­ti nen­de lä­he­da­sed, kuid ees­märk on, et pe­re­liik­med ei peaks sel­le pä­rast tööst või õpin­gu­test loo­bu­ma. Sa­mu­ti an­nab see abi­va­ja­jai­le või­ma­lu­se ela­da või­ma­li­kult kaua ko­dus, mit­te sat­tu­da hoo­le­kan­dea­su­tus­se.“

Tee­nu­se saa­mi­seks te­hak­se abi­va­ja­ja­te­le tee­nu­se va­ja­du­se hin­da­mi­ne, tee­nus mää­ra­tak­se, kui on sel­ge, et ini­me­ne saab oma ko­du­kesk­kon­nas kõr­va­li­se abi­ga hak­ka­ma: „Ini­me­se­le koos­ta­tak­se hool­dusp­laan ning hool­da­ja hak­kab käi­ma abis sõl­tu­valt va­ja­du­sest, üks-kaks tun­di päe­vas või hom­mi­ku­ti ja õh­tu­ti.“

Tu­gii­si­ku tee­nus on mõel­dud vä­he­malt 18aas­tas­te­le eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le, kes on füü­si­li­se või psüü­hi­li­se kõr­va­le­kal­de­ga ning va­ja­vad töö leid­mi­seks või säi­li­ta­mi­seks kõr­va­list abi: „Tu­gii­sik saab abiks ol­la töö­har­ju­mus­te ku­jun­da­mi­sel, abis­ta­da do­ku­men­ti­de koos­ta­mi­sel.“

Tu­gii­sik hak­kab toe­ta­ma ka toi­me­tu­le­ku­ras­kus­tes pe­re­sid. Ker­li Vah­ter tõi näi­te, et prae­gu­ses krii­sio­lu­kor­ras võib ol­la las­te­ga pe­re­sid, kus va­ne­mad on muu­hul­gas sat­tu­nud ras­kus­tes­se las­te abis­ta­mi­sel ko­duõp­pes. Tu­gii­sik saab neid nõus­ta­da, ja­ga­da in­fot ja seos­ta­da so­bi­va­te tee­nus­te­ga.“

Edas­pi­di hak­kab tu­gii­sik lä­bi vii­ma ka rüh­ma­te­ge­vu­si, mis toe­ta­vad sot­siaal­se­te os­kus­te aren­da­mist. Li­saks luuak­se tu­gig­ru­pid omas­te­hool­da­jai­le.

„Tu­gig­rup­pi­de ees­märk on üks­tei­se toe­ta­mi­ne ja ko­ge­mus­te va­he­ta­mi­ne. See võib ol­la pä­ris suur tu­gi, ini­me­sed näe­vad, et nad po­le oma mu­re­de­ga ük­si. Tu­gig­rup­pi­de tee­mad sõl­tu­vad sel­lest, mil­list abi nad kõi­ge roh­kem va­ja­vad. Või­b-ol­la soo­vi­tak­se psüh­ho­loo­gi­list tu­ge, või­b-ol­la nõu, kui­das de­ment­su­se­ga ini­mest hool­da­da, või­b-ol­la abi er­go­noo­mi­lis­te abi­va­hen­di­te kä­sit­se­mi­sel,“ lau­sus Ker­li Vah­ter.

Tu­gi ja abi li­gi 60 ini­me­se­le
Pro­jek­ti raa­mes on pla­nee­ri­tud Raa­si­ku ja Ko­se val­las kok­ku pak­ku­da isi­ku­hool­dust vä­he­malt 20 ja tu­gii­si­ku­tee­nust 16 klien­di­le, tu­gig­rup­pi­de ja nõus­ta­mis­tee­nust 20 ini­me­se­le. Pro­jek­ti­juht põh­jen­das, et ar­vud sel­gi­ta­ti väl­ja pro­jek­ti koos­ta­mi­se ajal, kuid tu­le­ne­valt krii­sio­lu­kor­rast võib va­ja­dus tu­gii­si­ku­tee­nu­se jä­re­le ol­la suu­re­ne­nud.

Ini­me­sed, kes va­ja­vad hool­da­ja abi või tu­gii­si­ku tee­nust, sel­gi­ta­tak­se väl­ja sot­siaal­töö­ta­ja­te ja sot­siaal­pe­da­goo­gi abi­ga, tee­nust saa­vad taot­le­da ka abi­va­ja­jad ise, nen­de lä­he­da­sed, tee­nu­se taot­lu­se vorm on Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel. Oo­da­tud on ka naab­ri­te ja ko­gu­kon­na abi.

„Kes tea­vad või mär­ka­vad oma ko­gu­kon­nas ini­mest, kes va­jab tu­ge või abi, and­ke tea­da. Jul­gus­tan ühen­dust võt­ma ka pe­re­sid, kel on ras­ke. Ise­gi kui mit­te sel­le pro­jek­ti raa­mes, püüab ko­ha­lik oma­va­lit­sus kind­las­ti oma ini­me­si toe­ta­da ja ai­da­ta. Mit­te ke­da­gi ei to­hiks oma mu­re­ga jät­ta ük­si ning abi tu­leks ot­si­da pi­gem va­rem kui hil­jem,“ rää­kis pro­jek­ti­juht.

Raa­si­ku ja Ko­se val­la ühisp­ro­jekt kes­tab 2021. aas­ta­ni, kuid Ker­li Vah­te­ri sõ­nul peak­sid prae­gu alus­ta­tud tee­nu­sed jät­ku­ma ka pä­rast se­da.

Raa­si­ku ja Ko­se val­la sot­siaal­tee­nus­te aren­da­mi­se pro­jek­ti juht Ker­li Vah­ter töö­tas aas­ta­tel 2010-2015 Ing­lis­maal hool­da­ja­na. Töö kõr­valt asus Tar­tu Üli­koo­li Pär­nu kol­ledžis õp­pi­ma sot­siaal­tööd ja re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kor­ral­dust ning eel­mi­sel aas­tal lõ­pe­tas Tal­lin­na Üli­koo­lis sot­siaal­töö ma­gist­riõp­pe. Va­rem on ta töö­ta­nud As­tan­gu Kut­se­re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­ses ning Ees­ti Lii­ku­mis­puu­de­ga Ini­mes­te Lii­dus. Prae­gu töö­tab veel sot­siaal­töö­ta­ja­na Ton­di põ­hi­koo­lis.