Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te ot­sib ÜVK ra­ja­mi­se jät­ka­mi­seks part­ne­rit

93
Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te Ra­ven ju­ha­ta­ja SER­GEI KI­VI: „Te­gi­me et­te­pa­ne­ku, et Ra­ven hak­kaks vee-et­te­võt­jaks ka Ani­ja val­las.“

Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te Ra­ven ju­ha­ta­ja SER­GEI KI­VI, vo­li­ko­gu eral­das li­sa-ee­lar­ve­ga ra­ha Raa­si­ku ale­vi­ku ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) ra­ja­mi­seks. Kas see tä­hen­dab, et hak­ka­te nüüd vaid oma ra­ha eest ÜVKd ra­ja­ma?
„Jah, KI­Ki esi­mes­se toe­tus­voo­ru pol­nud meil as­ja, kva­li­fit­see­ru­mi­seks on Ra­ven väi­ke, piir­kond­li­kul vee-et­te­võt­jal peaks ole­ma vä­he­malt 5000 klien­ti ja kuus reo­vee­ko­gu­mi­sa­la.
Tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves on nüüd 400 000 eu­rot Ra­ve­ni oma­ka­pi­ta­li suu­ren­da­mi­seks. Ku­na vald soo­vib sel aas­tal Raa­si­kul Nur­me tä­na­val asu­va sot­siaal­ma­ja kor­da te­ha ja ka­na­li­see­ri­da, ra­ja­me ÜVK ala­tes Tal­lin­na maan­teest ki­ri­ku poo­le, Aia, Koi­du ja Nur­me tä­na­val ku­ni Nur­me 10 ma­ja­ni. Kõik ma­ja­pi­da­mi­sed, mis jää­vad sel­les­se piir­kon­da, saa­vad nii vee- kui ka­na­li­sat­sioo­niü­hen­du­se, kok­ku tu­leb sin­na 27 lii­tu­mis­punk­ti. In­ves­tee­rin­gu ko­gu­maht on li­gi­kau­du 500 000 eu­rot, 400 000 eu­rot saa­me val­lalt, 100 000 eu­rot on Ra­ve­ni oma­va­hen­did. Es­kiisp­ro­jek­tid ja han­ke­do­ku­men­did on val­mis, pea­me te­ge­ma rii­gi­han­ke, leid­ma ehi­ta­ja.

Ole­me rää­ki­nud veel ÜVK pi­ken­da­mi­sest Ap­tee­gi tä­na­va suu­nal, et ühis­vee­vär­ki ühen­da­da väi­ke ala Tal­lin­na maan­tee, Meie­rei ja Ap­tee­gi tä­na­va va­hel ehk õl­le­te­has ja se­da ümb­rit­se­vad ma­jad. Kas see tä­na­vu õn­nes­tub, veel ei tea.

Iga uue piir­kon­na ÜVK­ga ühen­da­mi­ne tõs­tab reo­vee­pu­has­ti koor­must. Raa­si­ku pu­has­ti töö­tab prae­gu üs­na pii­ri peal, kuid kõik reo­vee­pu­has­tid on pro­jek­tee­ri­tud väi­ke­se re­ser­vi­ga. Mil­lal re­serv täis saab, on kee­ru­li­ne öel­da, sõl­tub reos­tus­suu­ru­sest. 27 ma­ja­pi­da­mi­se ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni liit­mi­ne ei to­hiks ol­la prob­leem, aga õl­le­te­ha­se reos­tus­koor­must me ei tea.“

Kas Ra­ven ei plaa­ni tä­na­vu in­ves­tee­rin­gu­teks toe­tu­se saa­mi­seks kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu kes­ku­sest üld­se toe­tust kü­si­da?
„KI­Ki tei­ne taot­lus­voor, mis peaks ava­ne­ma su­vel, on mõel­dud väi­ke­piir­kon­da­de­le, ku­ni sa­ja ela­ni­ku­ga asu­mi­te­le. Sin­na kva­li­fit­see­ru­vad ka need et­te­võt­ted, kes piir­kond­li­ku vee-et­te­võt­te mõõ­tu väl­ja ei an­na. Ra­ven ka­vat­seb kü­si­da toe­tust Här­ma kü­la reo­vee­pu­has­ti re­konst­ruee­ri­mi­seks. Min­gil mää­ral see veel töö­tab, kuid pu­has­ti­ta­gu­ne bio­tiik, ku­hu peaks ko­gu­ne­ma reo­vee­se­te, on kuiv, jä­re­li­kult lä­he­vad veed sealt ot­se pin­na­ses­se ja või­vad im­bu­da kae­vu­des­se. Järs­ku­de ser­va­de­ga en­di­sel bio­tii­gil puu­dub ka piir­deaed. Usun, et meil on KI­Ki toe­tu­se saa­mi­seks üs­na head või­ma­lu­sed, sest hin­da­mi­sel on vä­ga suur kaal sel­lel, kui pal­ju on in­ves­tee­rin­gust ka­su­saa­jaid. Här­mas on reo­vee­pu­has­tist ka­su­saa­jad kõik kü­lae­la­ni­kud ehk vei­di üle 100 ini­me­se.

Tõe­näo­li­selt ava­tak­se järg­mi­sel aas­tal väi­ke­piir­kon­da­de voor vei­di suu­re­ma­le ala­le, ku­ni 200 ini­me­se­ga piir­kon­na­le. Siis on meil või­ma­lik toe­tust taot­le­da Pe­nin­gi reo­vee­pu­has­ti kor­da te­ge­mi­seks.“

Üt­le­si­te, et suu­re­ma­te asu­la­te jaoks vee­ma­jan­dus­ta­ris­tu aren­da­mi­se toe­tus­meet­mes­se Ra­ven enam ei kva­li­fit­see­ru. Ilm­selt sel põh­ju­sel koh­tu­si­te koos val­la­va­ne­ma­ga eel­mi­sel nä­da­lal Ani­ja val­la­va­ne­ma­ga?
„Toe­tus­voo­ru­des­se taot­lu­se esi­ta­mi­seks peaks vee-et­te­võt­e pak­ku­ma tee­nust vä­he­malt 5000 ela­ni­ku­le ning vä­he­malt kuuel reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal, mil­lest vä­he­malt ühe reos­tus­koor­mus on üle 2000 ini­mek­vi­va­len­di. Ra­ven tee­nin­dab um­bes 2500 ela­nik­ku ja meil on ne­li reo­vee­ko­gu­mi­sa­la. Ot­si­me Ra­ve­ni­le juur­de vee-et­te­võt­lus­piir­kon­da, et kva­li­fit­see­ru­da tu­le­vas­te­le taot­lus­voo­ru­de­le. Meil on veel pal­ju ÜVKd te­ge­ma­ta, ai­nuük­si Raa­si­kul on oo­tel üle 400 ma­ja­pi­da­mi­se, ta­hak­si­me sel­leks ajaks, kui järg­mi­sel aas­tal esi­me­ne taot­lus­voor ava­tak­se, ol­la ju­ba nii-öel­da par­ke­ti­kõl­bu­li­kud.

Meil on va­ja võrd­set part­ne­rit. See­tõt­tu ei ole ha­ka­nud rää­ki­ma nen­de oma­va­lit­sus­te­ga, kus on ju­ba piir­kond­li­ku vee-et­te­võt­te kri­tee­riu­mi­te­le vas­ta­vad et­te­võt­ted ega nen­de­ga, kel in­ves­tee­ri­mis­hu­vi puu­dub, sest ÜVK on ju­ba val­mis. Suur­te ja võim­sa­te et­te­võ­te­te pu­hul po­le vä­lis­ta­tud, et nad oma või­me­ku­se tõt­tu na­gu­nii KI­Ki toe­tus­te­le ei kva­li­fit­see­ru, sest toe­tus­te mõ­te on ai­da­ta neid, kes il­ma hak­ka­ma ei saa. Näi­teks Rae val­la vee-et­te­võ­te El­ve­so toe­tu­si ei va­ja ega saaks neid ka teis­te piir­kon­da­de jaoks.

Kuu­la­me maad, kas meie­ga sar­nas­te vee-et­te­võ­te­te­ga oma­va­lit­sus­test mõ­ni loo­buks reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­dest ehk oma vee-et­te­võt­lus­piir­kon­nast meie ka­suks. Ani­ja vald on üks või­ma­lik va­riant, sest ka neil on Aeg­vii­dus ÜVK lõ­pu­ni ra­ja­ma­ta. Ani­ja val­las te­ge­leb Vel­ko AV veel küt­te­ma­jan­du­se, jäät­me­käit­lu­se, hal­jas­tu­se­ga, meie kõ­ne­le­me üks­nes vee-et­te­võ­te­te liit­mi­sest. Te­gi­me et­te­pa­ne­ku, et Ra­ven hak­kaks vee-et­te­võt­jaks ka Ani­ja val­las. Mi­da­gi roh­ke­mat on veel va­ra öel­da, meil oli al­les esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne, ka Ani­ja vald ka­vat­seb veel naa­ber­val­da­de­ga kõ­nel­da.“

Vo­li­ko­gu poo­le pöör­dus Aru­kü­la Män­ni­ku tee ela­nik, kes soo­vis tea­da, mil­lal 21. sa­jand ehk ühis­vee­värk ja ka­na­li­sat­sioon jõua­vad ale­vi­ku ühe pea­tä­na­va ma­ja­pi­da­mis­te­ni, kus se­da veel ei ole.
„Kui Aru­kü­las ÜVKd ra­ja­ti, ei ol­nud Tal­lin­na maan­tee ja Tal­ve tee va­he­li­ne ala reo­vee­ko­gu­mi­sa­las. 2020. aas­tal laien­da­si­me reo­vee­ko­gu­mi­sa­la ning koos­ta­si­me ÜVK uue aren­gu­ka­va, mil­les ar­ves­ta­ti uuen­da­tud reo­vee­ko­gu­mi­sa­la in­ves­tee­rin­gu­va­ja­du­si. Pin­gu­ta­si­me kõ­vas­ti, et jõu­da sel­le koh­ta esi­ta­da taot­lus Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tu­se saa­mi­seks, kuid KIK lük­kas sel­le kum­ma­li­sel kom­bel ta­ga­si põh­jen­du­se­ga, et ra­ha oli ot­sas ju­ba en­ne taot­lus­voo­ru taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­tae­ga.

Nüüd enam üle 2000 ini­m­ek­vi­va­len­di­ga piir­kon­da­de jaoks Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist toe­tust ei saa ning KI­Ki prog­ram­mid, ku­hu meie kva­li­fit­see­ru­me, on väik­se­ma­te­le ala­de­le. Et saa­da Aru­kü­la ÜVK ra­ja­mi­se jät­ka­mi­seks toe­tust, on­gi Ra­ve­nil va­ja suu­re­mat piir­kon­da, ühi­ne­mist mõ­ne vee-et­te­võt­te­ga. Käe­so­le­val aas­tal Aru­kü­la Tal­ve tee piir­kond ühis­vee­vär­ki kind­las­ti ei saa, järg­mi­se aas­ta koh­ta ei saa prae­gu veel mi­da­gi öel­da. On sel­ge, et toe­tus­ra­ha on igal aas­tal jär­jest vä­hem. Va­rem oli toe­tus­meet­me­tes Ees­ti vee­ma­jan­dus­ta­ris­tu­le ja­ga­da 50 mil­jo­nit eu­rot, prae­gu on vaid 5 mil­jo­nit eu­rot aas­tas. Oma­va­hen­di­test jõua­me ÜVKd ra­ja­da ai­nult väik­se­ma­te osa­de kau­pa.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 13. aprillil
Järgmine artikkelSõjapõgenikke tuleb juurde