PRIA kin­ni­tas Ani­ja ja Raa­si­ku val­la Lea­der-toe­tu­sed

444
ANNELI PÕLDRA.

Ani­ja val­last on toe­tu­se saa­jaid 2, Raa­si­ku val­last 2 ja Ko­se val­last 5.

PRIA kin­ni­tas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja tä­na­vu­se taot­lus­voo­ru tu­le­mu­sed. Te­gu oli li­sa­voo­ru­ga eel­mis­test aas­ta­test al­les ­jää­nud ra­ha ja­ga­mi­seks. Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se meet­mes oli ja­ga­da 123 105 ning ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se meet­mes 50 704 eu­rot, et­te­võt­lu­se meet­mest sai taot­le­da ku­ni 20 000 ning ühis­te­ge­vu­se meet­mest ku­ni 10 000 eu­rot. Taot­lus­voor oli ava­tud va­ra­ke­va­del, hin­da­mis­ko­mis­jon käis pä­rast erio­lu­kor­ra lõp­pu te­ge­mas paik­vaat­lu­si ning te­ge­vusg­rupp esi­tas hin­da­mis­tu­le­mu­sed pä­rast jaa­ni­päe­va PRIA­le. PRIA kin­ni­tas toe­tu­se saa­jad ja suu­ru­sed sep­temb­ri al­gu­ses.

Kah­te meet­mes­se esi­ta­ti kok­ku 12 taot­lust, kum­mas­se­gi meet­mes­se 6.

Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se meet­mest taot­le­ti kok­ku 78 319,45 eu­rot. Toe­tust saa­vad 5 taot­le­jat, neist 4 Ko­se ja 1 Ani­ja val­last, üks Ani­ja val­la et­te­võ­te loo­bus toe­tu­se taot­le­mi­sest, ku­na ei saa­nud täh­ta­jaks va­ja­lik­ke do­ku­men­te kor­da.

Ani­ja val­last saab MTÜ Soe­sau­na Ta­lu oma Söe­sau­na tu­ris­mi­ta­lu­le maa­soo­jus­pum­ba ja kva­li­teet­se vee ta­ga­mi­seks va­ja­li­ku vee­filt­ri pai­gal­da­mi­seks 10 186,46 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 16 977,44 eu­rot.

„Üle­jää­nud taot­le­jad soo­vi­sid toe­tust pea­mi­selt sead­me­tes­se in­ves­tee­ri­mi­seks – nii äri alus­ta­mi­seks kui laien­da­mi­seks. Näi­teks alus­tab in­ves­tee­rin­gu kaa­sa­bil ak­tiiv­set te­ge­vust uni­kaal­se di­sai­ni­ga li­pu­mas­ti­de toot­ja,“ lau­sus Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja pro­jek­ti­koor­di­naa­tor An­ne­li Põld­ra.

Ühis­te­ge­vu­se meet­mest taot­le­ti kok­ku 60 000 eu­rot, PRIA ot­su­se­ga eral­da­ti 39 951,41 eu­rot. Raa­si­ku val­last saa­vad toe­tust 2 MTÜd, Ani­ja ja Ko­se val­last kum­mast­ki üks.
Raa­si­ku val­last an­tak­se Aa­ve Spor­dik­lu­bi­le suu­sa­ra­ja­ma­si­na soe­ta­mi­seks 9999 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 15 000 eu­rot. Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts saab rah­va­maj­ja uue ki­no­li­na ost­mi­seks 9989,03 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 15 486,88 eu­rot.

Ani­ja val­last saab Aeg­vii­du Pääs­te­selts 9999,38 eu­rot ko­man­do­hoo­ne fas­saa­di soo­jus­ta­mi­seks ja maa al­la sa­de­ve­te ko­gu­mi­sma­hu­ti pai­gal­da­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 56 108 eu­rot. Va­ja­li­kust omao­sa­lu­sest 15 798,02 eu­rot eral­das selt­si­le val­la­vo­li­ko­gu Ani­ja val­la ee­lar­vest in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se­na.

Ko­se val­last ühis­te­ge­vu­se meet­mes­se esi­ta­tud kol­mest pro­jek­tist kaks jäid toe­tu­se­ta, ku­na ei ko­gu­nud hin­da­mis­ko­mis­jo­nilt lä­ven­di üle­ta­mi­seks va­ja­lik­ku ar­vu mii­ni­mum­punk­te. Las­te­laag­ri­te kor­ral­da­mi­seks saab toe­tust MTÜ Ko­se Ten­nis.

An­ne­li Põld­ra kom­men­tee­ris, et ra­ha oli ja­ga­da ta­ga­si­hoid­li­kult ja ka taot­lus­te arv oli tä­na­vu­ses voo­rus ta­ga­si­hoid­lik.

„Taot­lu­sed olid siis­ki häs­ti põh­jen­da­tud ja ra­ha kü­si­ti va­ja­li­ke as­ja­de jaoks,“ sõ­nas ta.
Pro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­seks on ae­ga 2022. aas­ta lõ­pu­ni. Siis lõ­peb ka Lea­der-prog­ram­mi prae­gu­ne ra­has­tus­pe­riood. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da sel sü­gi­sel uut taot­lus­voo­ru väl­ja ei kuu­lu­ta. Ju­ha­tus on ot­sus­ta­nud ava­da järg­mi­sel ke­va­del taot­lus­voo­ru ee­lar­ve­pe­rioo­di ra­ha­jää­ki­de ja­ga­mi­seks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­te­le ühi­ne spor­di­laa­ger
Järgmine artikkelVallavanem kohtus Kihmla-Salumäe rahvaga