Raa­si­ku val­la noor­te idee­la­bo­ris sün­di­sid 5 pro­jek­ti

359
Raa­si­ku val­la noo­red tal­ve­va­hea­jal toi­mu­nud idee­laag­ris Pa­di­sel. Noorteprojektidele jagatakse vallas konkursiga 2000 eurot.

Möö­du­nud koo­li­va­hea­jal olid Raa­si­ku val­la noo­red koos noor­soo­töö­ta­ja­te Maar­ja-Ly Tei­no ja An­ge­la Al­li­ku­ga Pa­di­sel Kal­las­te tu­ris­mi­ta­lus, et 24 tun­ni jook­sul kir­ju­ta­da pro­jek­te noor­te­le suu­na­tud et­te­võt­mis­te kor­ral­da­mi­seks.

Eel­mi­sel aas­tal ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus es­ma­kord­selt eral­da­da toe­tust noor­te omaal­ga­tus­li­ke­le pro­jek­ti­de­le rii­gilt las­te ja noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ning hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­seks saa­dud ra­hast.

„Lõi­me pro­jek­ti­kon­kur­si­ga noor­te­le või­ma­lu­se kü­si­da oma idee­de el­lu­vii­mi­seks ra­ha. Kuid eel­mi­ne aas­ta näi­tas, et taot­lu­si oli pi­gem vä­he,“ sõ­nas Maar­ja-Ly Tei­no.

See­tõt­tu ot­sus­ta­sid noor­soo­töö­ta­jad pak­ku­da noor­te­le ala­tes 7. klas­sist abi ja või­ma­lust ühes­koos mõel­da, mil­li­seid noor­te­le mõel­dud üri­tu­si soo­vi­tak­se ning ju­hen­da­da, kui­das kir­ju­ta­da nen­de koh­ta ra­ha­taot­lu­si. Idee­la­bo­ris­se sõit­sid 13 noort, kel­le hul­gas oli Aru­kü­la ja Raa­si­ku koo­li­de 7.-9. klas­si õpi­la­si ning mõ­ned vi­list­la­sed, kes õpi­vad güm­naa­siu­mis.

„Osa noo­ri oli tul­nud idee­la­bo­ris­se kind­la plaa­ni­ga, mi­da nad ta­ha­vad te­ha, teis­tel en­ne kind­lat ideed pol­nud ning see tek­kis mõt­te­va­he­tu­se kau­du,“ üt­les Maar­ja-Ly Tei­no.

En­ne pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mist pan­di kir­ja Raa­si­ku val­la plus­sid-mii­nu­sed noor­te jaoks ehk mil­li­seid et­te­võt­mi­si-te­ge­vu­si on pii­sa­valt, mi­da võiks ol­la roh­kem. Sel­lest koo­ru­sid väl­ja esi­me­sed noor­teü­ri­tus­te ideed ning sar­nas­te mõ­te­te­ga noor­test moo­dus­tu­sid selts­kon­nad, kes hak­ka­sid ideid eda­si aren­da­ma.

Kui noor­soo­töö­ta­jad olid sel­gi­ta­nud pro­jek­ti­de koos­ta­mi­se alg­tõ­de­sid ja näi­da­nud pro­jek­ti­taot­lus­te vor­me, ha­ka­ti koos­ta­ma taot­lu­si noor­te omaal­ga­tus­li­ke pro­jek­ti­de kon­kur­si­le: „Kõi­ge kee­ru­li­sem osa oli üri­tu­se­ga kaas­ne­va­te ku­lu­de ar­ves­ta­mi­ne. Ku­na ae­ga oli vaid 24 tun­di ning kõik ei jõud­nud kü­si­da hin­na­pak­ku­mi­si, ai­ta­si­me oma ko­ge­mus­te­ga, meie ju enam-vä­hem tea­me laag­ri ju­hen­da­ja­te ta­su­sid.“

Järg­mi­seks päe­vaks olid 13 noort kir­ju­ta­nud 5 pro­jek­ti. Kui val­la kon­kur­si­ko­mis­jon toe­tab, viiak­se need kõik sel aas­tal el­lu.

„Vä­ga äge, et ei teh­tud ai­nult Aru­kü­la või Raa­si­ku pro­jek­te, noo­red olid pro­jek­ti­tii­mi­des se­ga­mi­ni ning üri­tu­sed, mis nad väl­ja pak­ku­sid, ei ole piir­kon­na­põ­hi­sed vaid mõel­dud ko­gu val­la noor­te­le,“ mär­kis Maar­ja-Ly Tei­no.

Esi­me­ne idee­la­bo­ris sün­di­nud pro­jekt on loo­vus­laa­ger, kus ühe päe­va jook­sul viiak­se lä­bi eri­ne­vaid töö­tu­be, näi­teks tant­suõ­pe ja näi­te­ring. Laa­ger lõ­peb kont­ser­di­ga, kus iga osa­le­ja saab näi­da­ta, mi­da ta päe­va jook­sul õp­pis. Loo­vus­päev on idee au­to­ri­tel ka­vas lä­bi viia ap­ril­li­va­hea­jal.

Üle­jää­nud ne­li pro­jek­ti on ka­van­da­tud su­vi­se­le koo­li­va­hea­ja­le. Need on pe­tan­gi õp­pe­päev, tra­dit­sioo­ni­li­ne su­me su­veõh­tu, met­sa­laa­ger ehk prak­ti­li­ne õp­pe­päev, kui­das met­sas toi­me tul­la ning pe­re­päev, mil­le raa­mes kor­ral­da­tak­se noor­te­le sport­lik­ke võist­lus­män­ge ning mis lõ­peb peo­ga.

Ka sel aas­tal on Raa­si­ku val­la 12-19aas­tas­te­le noor­te­le mõel­dud et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te pro­jek­ti­kon­kur­sil kaks voo­ru. Esi­me­se täh­taeg on 15. märts, tei­sel 15. juu­ni. Ka­hes voo­rus lä­heb kok­ku ja­ga­mi­se­le 2000 eu­rot: „Idee­la­bo­ris sün­di­nud pro­jek­tid hak­ka­vad seal oma­va­hel võist­le­ma. Aga üt­le­si­me noor­te­le, et kel esi­me­sel kor­ral ei vea, saab ra­ha taot­le­da järg­mi­ses voo­rus.“

Noor­soo­töö­ta­jad usu­vad, et idee­la­bo­ris käi­nud noor­tel oli sel­lest pal­ju abi ning nad on edas­pi­di jul­ge­mad omaal­ga­tus­lik­ke pro­jek­te kir­ju­ta­ma. Nad ar­va­sid, et idee­de ge­ne­ree­ri­mi­se ja pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­se laa­ger saab iga-aas­ta­seks tra­dit­sioo­niks ning aas­ta pä­rast õpe­ta­vad ja in­nus­ta­vad ju­ba järg­mi­si ak­tiiv­seid noo­ri.