Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kond taas ju­hi­ta

25
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja leid­mi­seks, sest kaks kuud sel­les ame­tis ol­nud Mar­ju Män­nik­saar esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se ning te­ma vii­ma­ne töö­päev oli 31. mail. „See oli mi­nu ot­sus, kaks kuud kat­seae­ga näi­tas, et see töö po­le mi­nu jaoks,“ üt­les en­ne val­la­va­lit­sus­se töö­le a­su­mist kaks aas­tat Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­te­aeda juh­ti­nud Mar­ju Män­nik­saar. Vä­hem kui ka­he aas­ta jook­sul on val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­nal ol­nud 4 ju­ha­ta­jat. Ku­ni uue ju­ha­ta­ja leid­mi­se­ni on osa­kon­na töö jao­ta­tud ka­he amet­ni­ku va­hel – ha­ri­dus­vald­kon­da ju­hib ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list Kai Si­ni­sa­lu, sot­siaal­vald­kon­da hool­dus­koor­di­naa­tor Maa­ri­ka Grau.

Eelmine artikkelKOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tu­sed ko­gu­kon­na-, kul­tuu­ri- ja spor­dip­ro­jek­ti­de­le