Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed ko­gu­kon­na-, kul­tuu­ri- ja spor­dip­ro­jek­ti­de­le

28
Kuusalu vallamaja

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­laee­lar­vest fi­nant­see­ri­ta­va ke­vad­voo­ru pro­jek­ti­toe­tu­sed ko­gu­kon­na, kul­tuu­ri ja spor­di vald­kon­nas vas­ta­valt hin­da­mis­ko­mis­jo­ni an­tud hin­ne­te koond­ta­be­li­le. Taot­lu­sed sai esi­ta­da 23. märt­sist ku­ni 15. ap­ril­li­ni elekt­roo­ni­li­ses kesk­kon­nas Spo­ku.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, abi­val­la­va­nem Ran­no Pool, ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Siim Nurk ning liik­med Tii­na Viir­na ja Kat­re Ka­ru, noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge Joo­sep Mürk, Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer ja Vi­ha­soo näi­te­rin­gist He­le­na Aug. Ka hin­da­mi­ne toi­mus Spo­ku kesk­kon­nas.

Ko­gu­kon­naü­ri­tus­te toe­tu­sed
Ko­gu­kon­naü­ri­tus­te toe­tu­seks on Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ses eel­ar­ves ke­vad­voo­ru jaoks 5946 eu­rot. Täh­ta­jaks esi­ta­ti 6 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 6641 eu­rot. Viit pro­jek­ti toe­ta­tak­se kü­si­tud sum­mas, üks pro­jekt saab osa­list toe­tust.

MTÜ-le Sõit­me Kü­la­selts an­tak­se 1403 eu­rot Sõit­me kü­la plat­si II eta­pi jaoks ja MTÜ-le Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja 1263 eu­rot taas­ka­su­tu­se töö­tu­ba­de kor­ral­da­mi­seks.

MTÜ Rõõm­sad Teod saab 1125 eu­rot loo­vus­laag­ri „Su­ve­vär­vid 2024“ jaoks. MTÜ Öko­kul­ler gii­di­koo­li­tust „Kuu­sa­lu val­la noo­red ja pen­sio­niee­li­kud gii­di­deks!“ toe­ta­tak­se 1000 eu­ro­ga. Ka Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts saab 1000 eu­rot – Ka­ha­la jär­ve kü­la­de pann­koo­gip­ral­le jaoks.
Kuu­sa­lu Val­la Las­te­ri­kas­te Pe­re­de Selt­si­le jäi bus­sieks­kur­sioo­ni toe­tu­seks 155 eu­rot.

Kul­tuu­rip­ro­jek­ti­de toe­tu­sed
Kul­tuu­ri­vald­kon­na pro­jek­ti­de­le sai ke­vad­voo­rus ja­ga­da 7400 eu­rot. Taot­lu­si esi­ta­ti 7 ko­gu­sum­ma­ga 5970 eu­rot ning kõi­ki pro­jek­te ot­sus­ta­ti toe­ta­da kü­si­tud ma­hus. Jä­re­le jää­nud 1430 eu­rot suu­na­ti hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul spor­di­pro­jek­ti­de toe­ta­mi­seks.

MTÜ Kol­ga Rah­va Tant­su Selts saab 1500 eu­rot 40. sün­ni­päe­va pu­hul kor­ral­da­ta­va kont­ser­di „Meie lu­gu“ jaoks. MTÜ-le Hea Tu­ju Es­mas­päev an­tak­se 1500 eu­rot ker­ge­muu­si­ka­koo­ri Hea Tu­ju Es­mas­päev 10. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks.

MTÜ La­he­maa Tu­ris­mi­ühing saab 1000 eu­rot La­he­maa pik­ni­ku­päe­va kor­ral­da­mi­seks.

MTÜ-l Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts toe­ta­tak­se kol­me pro­jek­ti: 1000 eu­rot rah­va­tant­su­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke Kaks mees­tant­si­ja­te rah­va­riie­te ja 400 eu­rot mihk­li­päe­va mat­ka jaoks ning 370 eu­rot Har­ju­maa see­nior­tant­su­peol osa­le­mi­seks.

MTÜ-le Märt­si­maailm an­tak­se 200 eu­rot kü­la­raa­ma­tu „Val­ge­jõe, Va­na­kü­la, Park­si ja lood“ ku­jun­du­se-kül­jen­du­se toe­tu­seks.

Spor­dip­ro­jek­ti­de toe­tu­sed
Spor­di­vald­kon­na üri­tus­te toe­tu­seks oli ke­vad­voo­rus 6100 eu­rot, li­saks saa­di kul­tuu­rip­ro­jek­ti­de sum­mast 1430 eu­rot. Täht­a­jaks esi­ta­tud 9 taot­lu­se ko­gu­sum­ma oli 9478 eu­rot. Täies ma­hus ja­gus toe­tust kuue­le pro­jek­ti­le. Kaks pro­jek­ti said hin­da­ja­telt võrd­se punk­ti­sum­ma ja neid toe­ta­tak­se osa­li­selt. Üks pro­jekt jäi ra­ha­puu­du­sel toe­tu­se­ta.

Ees­ti Disc­gol­fi Lii­tu toe­ta­tak­se 1500 eu­ro­ga Ees­ti disc­gol­fi har­ras­ta­ja­te meist­ri­võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks Kiiu Disc­gol­fi Par­gis.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selts saab 1400 eu­rot Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te, meist­ri­võist­lus­te ja Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks pur­je­ta­mi­ses ning korv­pal­lik­lu­bi­le Viim­si an­tak­se 1400 eu­rot Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lus­teks korv­pal­lis.

MTÜd Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts toe­ta­tak­se 1000 eu­ro­ga üm­ber Ka­ha­la jär­ve jook­su ja MTÜd Kol­ga Sport 233 eu­ro­ga Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lus­te lä­bi­vii­mi­seks.

Ka­sis­pea Kü­la­selts saab 195 eu­rot Ka­sis­pea kü­la las­te spor­di­päe­va jaoks.

Osa­li­se toe­tu­se saa­vad Ees­ti Disc­gol­fi Liit disc­gol­fi ka­ri­ka­sar­ja eta­pi­võit­lu­seks Kiiu Disc­gol­fi Par­gis ja Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi su­vis­teks ten­ni­se­võist­lus­teks – mõ­le­ma­le klu­bi­le an­tak­se 901 eu­rot.

Toe­tu­se­ta jäi MTÜ Tam­mis­tu Lam­mas esi­ta­tud pro­jekt Kuu­sa­lu kar­ja­ta­mi­se meist­ri­võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kond taas ju­hi­ta
Järgmine artikkelAru­kü­la D2-va­nu­sek­las­si poi­sid on Ees­ti kä­si­pal­li­meist­rid