Raa­si­ku val­la ee­lar­vest noor­tes­por­di­le 86 900 eu­rot

39
Eesti 2022. aasta meister käsipallis – Aruküla SK D2-vanuseklass. Foto Eesti Käsipalliliit

Raa­si­ku val­la 2023. aas­ta ee­lar­ves on spor­di­te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks 86 900 eu­rot. Se­da ja­ga­ti sü­gi­sel keh­tes­ta­tud noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kor­ra alu­sel – 40 040 eu­rot on pea­ra­ha ja 22 478,40 eu­rot tree­ne­ri­toe­tu­sed. Li­saks eral­da­ti Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi­le FC Jo­ker erand­kor­ras veel 17 000 eu­rot ning 7382 eu­rot ot­sus­ta­ti jät­ta re­ser­vi.

Pea­ra­ha on sum­ma, mi­da saa­vad spor­dik­lu­bid, mis vas­ta­vad noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kor­ras keh­tes­ta­tud tin­gi­mus­te­le, iga 5-19aas­ta­se Raa­si­ku val­la lap­se eest, kes nen­de juu­res tree­nib. Käe­so­le­val aas­tal on sel­lis­tes val­la klu­bi­des kok­ku 286 last. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­va­lit­su­se aju­ti­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul pea­ra­ha suu­ru­seks 140 eu­rot.

Val­la­va­nem Raul Siem sel­gi­tas 13. veeb­rua­ril vo­li­ko­gu is­tun­gil, et te­gu on ma­te­maa­ti­li­se teh­te­ga, pea­ra­ha suu­rus saa­di, kui noor­tes­por­di toe­tus­teks pla­nee­ri­tud sum­mast võe­ti ma­ha tree­ne­ri­toe­tu­sed ning üle­jää­nu ja­ga­ti las­te ar­vu­ga.

Tree­ne­ri­toe­tust said taot­le­da spor­dik­lu­bid, kes on täit­nud Spor­di­koo­li­tu­se ja -Tea­be Sih­t-
a­su­tu­se nõu­ded ja kel­le­le riik eral­dab tree­ne­ri töö­ta­su toe­tust. Val­laee­lar­vest võib se­da saa­da sa­ma pal­ju, kui mak­sab riik täis­ko­ha­ga tree­ne­ri­le, ning toe­tu­se saa­mi­seks peab tree­ne­ril ole­ma vä­he­malt 4. kut­se­ta­se. Ko­mis­jon te­gi et­te­pa­ne­ku maks­ta Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi­le tree­ne­ri­toe­tust 22 478,40 eu­rot ning jät­ta ra­hul­da­ma­ta FC Jo­ke­ri ja Aru­kü­la VK taot­lu­sed.

Avo Möl­si et­te­pa­ne­kul ot­sus­tas vo­li­ko­gu eral­da­da FC Jo­ke­ri­le li­saks 17 000 eu­rot, sest seo­ses uue noor­tes­por­di ra­has­ta­mi­se kor­ra­ga on jalg­pal­lik­lu­bi­le eral­da­tav sum­ma vä­he­ne­nud ning klu­bi va­jab üle­mi­ne­ku­pe­rioo­di ülee­la­mi­seks li­sa­ra­ha. Vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut sel­gi­tas, et osa puu­du­jää­vast sum­mast põh­jus­tas üle­mi­nek pea­ra­ha­põ­hi­se­le ra­has­ta­mi­se­le, osa va­ja­mi­ne­vast jäi puu­du, ku­na Jo­ker ei saa­nud tä­na­vu rii­gilt tree­ne­ri­toe­tust ning see­tõt­tu ka­dus või­ma­lus saa­da se­da ka val­laee­lar­vest.

Vo­li­ko­gu lii­ge Re­ne Lill, kes on ka FC Jo­ker ju­ha­tu­ses, sel­gi­tas, et tree­ne­ri­toe­tus jäi klu­bil rii­giee­lar­vest saa­ma­ta väi­ke­se nä­pu­vea tõt­tu – and­me­te esi­ta­mi­sel Ees­ti Spor­di­re­gist­ris­se jäi üks lah­ter täit­ma­ta ning hi­li­se­ma­test sel­gi­tus­test ei ol­nud enam ka­su, Spor­di­koo­li­tu­se ja -Tea­be Sih­ta­su­tu­sest Jo­ke­ri­le 2023. aas­taks tree­ne­ri­toe­tust ei eral­da­tud.

Jo­ke­ri­le 17 000 eu­ro suu­ru­se li­sa­toe­tu­se eral­da­mi­se poolt olid 9, vas­tu 4 vo­li­ko­gu lii­get, 1 jäi era­poo­le­tuks.

Väl­jas­pool Raa­si­ku val­da te­gut­se­va­tes klu­bi­des osa­le­va­te noor­te tree­nin­gu­ta­su­de osa­li­seks kom­pen­see­ri­mi­seks spor­dia­la­del, mil­le har­ras­ta­mi­seks oma val­las või­ma­lu­sed puu­du­vad, on et­te­ näh­tud hü­vi­tis. See on sa­ma suur, kui on pea­ra­ha, kuid se­da maks­tak­se eral­di ee­lar­ve­realt, vas­ta­valt klu­bi­de esi­ta­tud ar­ve­te­le. Ee­lar­ves­se on sel­leks pla­nee­ri­tud 10 000 eu­rot.

Täis­kas­va­nu­te spor­ti­mist ei toe­ta­ta
Vo­li­ko­gu liik­med kü­si­sid veeb­rua­ri­kuu is­tun­gil, kes on tei­nud ot­su­se, et täis­kas­va­nu­te spor­dik­lu­bid enam val­laeel­ar­vest toe­tust ei saa. Avo Möls mär­kis, et esi­mest kor­da ala­tes 1994. aas­tast ei suu­de­ta val­laeel­ar­vest toe­ta­da täis­kas­va­nu­te MTÜ­sid, kes te­ge­le­vad spor­di­ga nii heal ta­se­mel, et osa­le­vad Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel. Ta li­sas, et val­las on vä­he­malt viis spor­dia­la, kus võis­tel­dak­se Ees­ti meist­ri- või ka­ri­ka­võist­lus­tel.

Ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal ja spor­di­ko­mis­jo­ni esi­mees And­res Kal­las­te sõ­nas, et võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga oli spor­di­toe­tus­teks MTÜ­de toe­ta­mi­se kor­ra alu­sel ja­ga­da küm­me kor­da vä­hem ra­ha, sest ko­gu spor­di­te­ge­vu­seks ka­van­da­tud ra­ha ja­ga­ti ära sü­gi­sel keh­tes­ta­tud noor­tes­por­di toe­ta­mi­se kor­ra alu­sel.

Ga­ri­na Too­min­gas tõdes, et spor­di­ga te­ge­le­vad täis­kas­va­nud on val­la mak­su­maks­jad, kuid nei­le ise­gi ei tea­ta­tud, et käe­so­le­val aas­tal nen­de spor­di­te­ge­vust enam ei toe­ta­ta.

Val­la­va­nem Raul Siem sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tä­na­vu­ne val­laee­lar­ve on vä­ga pin­ge­li­ne, seetõttu ot­sus­ta­ti, et spor­di­te­ge­vu­se toe­ta­mi­sel pan­nak­se ko­gu rõhk noor­te­le ning täis­kas­va­nu­te spor­di­te­ge­vust sel­li­selt, na­gu va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, ei toe­ta­ta: „Meil on re­serv, kui on va­ja mõnd spor­diü­ri­tust või in­di­vi­duaals­port­last toe­ta­da, siis tee­me se­da taot­lus­te alu­sel, kuid ül­dist toe­ta­mist täis­kas­va­nu­te spor­dik­lu­bi­de­le sel aas­tal ei ole.“

Raul Siem li­sas, val­laee­lar­vest toe­ta­tak­se täis­kas­va­nu­te spor­ti sel­le­ga, et spor­di­saa­li­de ren­di­hin­nad nei­le ei kal­li­ne: „Kui ener­gia- ja muud hin­nad tõu­se­vad, siis on loo­gi­li­ne, et vaa­ta­me üle ka spor­di­ra­ja­tis­te hin­na­kir­jad. Ot­sus­ta­si­me, et oma klu­bid saa­vad spor­di­saa­le ka­su­ta­da se­nis­te hin­da­de­ga, mui­du oleks see just­kui ra­ha ühest tas­kust tei­se panemi­ne – tõs­ta­me ren­di­hin­da­sid ja siis an­na­me sel­lest tu­lust klu­bi­de­le toe­tust.“

Eelmine artikkelKorvpalli karikavõistlused Raasiku vallas
Järgmine artikkelAktiivseimad valijad olid Raasiku vallas