Raa­si­ku val­la ar­hi­tekt EE­VA AVIK

197
Eeva Avik

Ala­tes 24. aprillist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ar­hi­tek­ti­na Ee­va Avik (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast Nõm­melt, vii­ma­sed paar aas­tat ela­nud Jõe­läht­me val­las Lool. 2011. aas­tal lõ­pe­tas Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­lis ra­ken­du­sar­hi­tek­tuu­ri eria­la. Pä­rast se­da on Ee­va Avik töö­ta­nud mit­mes pro­jek­tee­ri­mis­bü­roos, kõi­ge kauem ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roos Al­lan St­rus OÜ, kus oli ame­tis ku­ni lap­se­hool­dus­puh­ku­se­le jää­mi­se­ni 8 aas­tat. „Hak­ka­sin lap­se­puh­ku­selt naas­mi­seks ot­si­ma uu­si töö­pak­ku­mi­si. Soo­vi­sin tööd, kus oleks roh­kem suht­le­mist ja as­jaa­ja­mist. Raa­si­ku val­la ar­hi­tek­ti töö tun­dus mul­le uus ja teist­su­gu­ne väl­ja­kut­se,“ lau­sus Ee­va Avik.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du
Järgmine artikkelSõnumitoojas 7. juunil