Raasiku vald kaotas Lennu kinnistu kohtuvaidluses

1730

Raasiku vald peab tühistama korraldused, millega keeldus väljastamast Norges Hus OÜle luba Kalesi teel raskeveokitega sõitmiseks ning maksma kohtule menetluskulu 2000 eurot.

Vaidlus Raasiku vallas Kalesi külas Lennu kinnistuni viiva tee pärast on jõudnud uude etappi – kohus rahuldas Norges Hus Tootmise OÜ kaebuse valla vastu – ettevõte soovis luba, et nende veokid saaksid saaksid sõita OÜ kasutuses oleva Lennu laohooneni mööda Kalesi teed, vald keeldus loa andmisest.
Kohus otsustas, et vallavalitsus peab tühistama kaks otsust, millega keeldus ettevõttele tee kasutamiseks loa väljastamisest. 4. septembri otsusega ei rahuldanud vallavalitsus Norges Hus Tootmise OÜ taotlust, sest notariaalne lepe on täitmata, kuid seni on vallavalitsus nõus väljastama ühekordseid lubasid tingimusel, et veokite sõidu ajal on kohal vallavalitsuse esindaja. Seejärel küsis vallavalitsus uuesti tee dokumentatsiooni, kuna seda ei saanud, teatas teist korda, et luba ei väljastata.
Raasiku valda esindas kohtus vallavanem Raivo Uukkivi. Vallavalitsusel on aega 19. märtsini, et otsus apelleerida. Norges Hus Tootmise OÜ esitas vallavalitsusele 18. veebruaril uue taotluse tee kasutamiseks.
Norges Hus Tootmise OÜ juhatuse liige Andreas Reineberg rääkis, et kohtusse pöörduma ajendas vallavalitsuse ebavõrdne kohtlemine: „Pärast tee remontimist said kõik taotlejad teel liiklemiseks loa, ka OÜ Raven, kelle sõidukite teljekoormus on suurem kui meie omadel. Norges Hus Tootmise OÜle aga keeldus vallavalitsus luba väljastamast.“
Ta lisas, et kehtestatud lisatingimus ühekordsete lubade väljastamiseks on näiline: „Raskeveokite saabumist pole võimalik minutilise etteteatamisega mitu päeva ette planeerida.“
Augustis pani vallavalitsus teele 3,5tonnise koormuspiirangu, põhjendades, et kinnistu arendajad Andreas ja Maarja Reineberg ei pidanud kinni notariaalsest leppest remontida Kalesi tee vastavalt teeseadusele ning tee kandevõime pole seega tõestatud. Vallavalitsus on seisukohal, et arendaja ei täitnud teetööde kirjeldust ega ole esitanud adekvaatset täitedokumentatsiooni.
Andeas Reineberg lausus, et täitedokumentatsiooni jutt on otsitud põhjus: „Volikogu 15. oktoobri istungi protokollis on, kuidas üks volikoguliige märkis, et on valinud oma elukoha Kalesi külla metsa sisse, et nautida vaikust ja rahu. Seega võib arvata, kelle korraldusi vallavanem järgib.“
Vallavalitsus sõnas protsessi käigus, et vaidlustatud otsused pole haldusaktid, vaid e-kirjad, millega pakuti kaebajale võimalused, kuidas tegutseda, kuni kohustused on nõuetekohaselt täidetud. Vallavalitsuse seisukoht on, et kaebaja on esitanud kohtule eksitavaid väiteid.
Kohus leidis, et vallavalitsuse otsustes on viidatud Reinebergidega sõlmitud notariaalsele lepingule, kuid avaldust tee kasutamiseks ei teinud mitte Lennu kinnistu omanikud, vaid kaebaja Norges Hus Tootmise OÜ, mille juhatusse kuulub Andreas Reineberg. Seega ei saa loa andmisest keelduda põhjusel, et notariaalses lepingus sätestatud kohustused on täitmata või tee remondi kohta esitatud dokumentatsioon pole nõuetekohane. Kohus põhjendas, et kirjad on haldusaktid, sest nendega keelduti avalik-õiguslikus suhtes loa andmisest, mille tulemusena ei saa kaebaja Kalesi teed kasutada ning vallavalitsus pole kirjades viidanud õigusaktidele, Norges Hus Tootmise OÜ ning Andreas ja Maarja Reineberg on õiguslikult erinevad isikud, kelle õigusi ja kohustusi ei saa samastada.
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi ütles, et tee kandevõime kohta pole endiselt nõuetekohast dokumentatsiooni, seega pole olukord muutunud: „Kohtuotsus on vaid juriidiline kombinatoorika, siin pole midagi sisulist. Kohus võttis kuulda kaebaja rahulolematust menetlustoimingus esinevate kirjade  osas. Valla seisukoht oli, et neid kirju ei saa võtta kui otsust, sest need olid ühe taotluse menetlemise osad, mida eraldiseisvana vaadata ei saa. Paraku kohus jõudis teisele seisukohale ja kohustas valda oma otsused üle vaatama.  Kohus ei hinnanud eelnevat tegevust ega eelmise vallavalitsuse kaheldava väärtusega otsuseid. Ei arvestatud ka, et äriühingu omanik on tegelikult vääralt käitunud kodanik ise.“
Vallavanem sõnas, et pole veel kindel, mis saab edasi: „Kaalume, kas apelleerime või menetleme taotlust uuesti. Kumma tee valime, on praegu raske öelda. Oleme kaasanud juriidilise nõustaja, sest arendaja, kes on kõigi probleemide põhjustaja, vaidlustab valla iga seisukohavõtu.  Kurb, et sellise pahatahtliku  käitumise  pärast  on vaja kulutada raha eelarvest, aga kahjuks muud võimalust pole. Kokkuhoiuga  ei  saa  põhjendada  seaduserikkumise  talumist  vallas.“
Arendaja kommenteeris, et vallavanem võib lubada luksust kohtus edasi sõdida: „Kokkuvõttes peab arvestama, et ta mängib valla eelarve ehk rahva rahaga, et kaitsta mõne volikoguliikme huve. Eesti kohtusüsteemid järgivad väga seadust, kuid kahjuks meie vallavanem arvab, et ta on seadustest üle. Kui vallavanem peaks isiklikust rahast kohtukulud kandma, ta niimoodi ei käituks.“
Raivo Uukkivi: „Kohtus käimine pole meeldiv ajaviide, kuid kõik on seaduse ees võrdsed. Minu kohus on tagada, et vallas tegutsevad ärimehed järgiksid seadust nagu teised kodanikud. Rahakotiga vehkimine ei anna kellelegi rohkem õigust, vähemalt praeguse vallavalitsuse ajal.“