Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la noo­red ker­ge­jõus­tik­la­sed võit­sid Har­ju­maa meist­ri­tiit­leid

152
Tei­vas­hüp­pes vii­sid kak­sik­või­du Kuu­sa­lu val­da MAR­TIN PLAKK (pa­re­mal) ja HEND­RIK MA­DIS­SON (va­sa­kul). Tõk­ke­jook­su noor­te­meis­ter RI­HARD SOOM Kuu­sa­lu val­last. KAI­SA HINS­BERG Raasiku vallast tu­li ker­ge­jõus­ti­kus Har­ju­maa ka­he­kord­seks noor­te­meist­riks ja või­tis ühe hõ­be­me­da­li. Fo­tod Har­ju Spor­di­liit

11. jaa­nua­ril toi­mu­sid Tal­lin­nas Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa tä­na­vu­sed tal­vi­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus noor­te U14 (sün­di­nud 2011. aas­tal ja hil­jem), U16 (sün­di­nud 2009-2010) ja U18 (sün­di­nud 2007-2008) va­nu­se­k­las­sis.

KAI­SA HINS­BER­GI­LE Raa­si­ku val­last kaks esi­koh­ta
Tü­tar­las­te U14 va­nu­sek­las­si 60 meet­ri jook­sus tu­li maa­kon­na meist­riks Kai­sa Hins­berg (Ka­le­vi ker­ge­jõus­ti­ku­kool) Raa­si­ku val­last aja­ga 8,62 se­kun­dit. Ta oli aja­ga 8,60 se­kun­dit pa­rim ka eel­jook­su­des. Eel­jook­su­des osa­le­sid kok­ku 47 nei­du. Ara­bel­la Kir­si­maa Kuu­sa­lu val­last sai 16. ko­ha ja Elea­nor Pa­ju­mäe sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­last (mõ­le­mad Kuu­sa­lu Spor­di­klu­bi) 29. ko­ha, nen­de ajad olid vas­ta­valt 9,34 ja 9,81 se­kun­dit.

Tei­se esi­ko­ha või­tis Kai­sa Hins­berg kau­gus­hüp­pes, te­ma või­du­tu­le­mus oli 4.56 meet­rit. Elea­nor Pa­ju­mäe sai 20. ko­ha (3.64) ja te­ma klu­bi­kaas­la­ne Mi­ren­ne Vas­sus sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­last 26. ko­ha (3.45). Võist­le­jaid oli sel alal kok­ku 43. Kol­man­da me­da­li saa­vu­tas Kai­sa Hins­berg kuu­li­tõu­kes. Ta tõu­kas 2ki­lost kuu­li 9.40 meet­rit, mis an­dis 20 võist­le­ja hul­gas 2. ko­ha. 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai Kai­sa Hins­berg 4. ko­ha (10,96 se­kun­dit) ja Ara­bel­la Kir­si­maa 9. ko­ha (11,75). Kõr­gus­hüp­pes oli Mi­ren­ne Vas­sus tu­le­mu­se­ga 1,25 meet­rit ühek­sas, Ara­bel­la Kir­si­maa sai 13. ko­ha (1.20) ja Elea­nor Pa­ju­mäe 14. ko­ha (1.15).

Sa­ma va­nu­sek­las­si pois­te 60 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Ras­mus Peen­sa­lu Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) aja­ga 8,68 se­kun­dit 3. ko­ha. Ta oli kol­mas ka eel­jook­su­de põh­jal, kok­ku võt­isid jook­sust osa 29 noor­meest. Kõr­gus­hüp­pes või­tis Gerd-Mar­ten Pik­ka­mäe (Er­ki Noo­le Ker­ge­jõus­ti­ku­kool) Raa­si­ku val­last 2. ko­ha tu­le­mu­se­ga 1.45 meet­rit. Tei­vas­hüp­pes alis­tas ta 2.10 meet­rit, mis an­dis 3. ko­ha. 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus ja kau­gus­hüp­pes tu­li Gerd-Mar­ten Pik­ka­mäe nel­jan­daks. Tõk­ke­jook­sus oli te­ma aeg 10,87 se­kun­dit, kau­gust hüp­pas ta 4.34 meet­rit.

Ro­met Soom (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) Kuu­sa­lu val­last üle­tas kõr­gus­hüp­pes 1.40 meet­rit ja sai 5. ko­ha. 3ki­log­ram­mist kuu­li tõu­kas ta 8.55 meet­rit, mis an­dis 6. ko­ha. Mar­kus Ad­ler (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) Kuu­sa­lu val­last sai tei­vas­hüp­pes 4. ko­ha tu­le­mu­se­ga 1.80 meet­rit ning 60 meet­ri tõk­ke­jook­su lõ­pe­tas ta 9. ko­ha­ga (11,15 se­kun­dit).

U18 noor­mees­te kaks esi­koh­ta Kuu­sa­lu val­da
Nei­du­de U18 va­nu­sek­las­si 60 meet­ri eel­jook­su­de põh­jal pää­se­sid fi­naa­li kaks Kuu­sa­lu val­la tü­tar­last – Sand­ra Na­rusk (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) jook­sis väl­ja nel­jan­da (8,47 se­kun­dit) ja No­ra Lo­reen Laas­ma (Eli­te Sport) viien­da aja (8,51). Fi­naal­jook­sus saa­vu­tas Sandra Na­rusk 2. ko­ha (8,42) ja No­ra Lo­reen Laas­ma 5. ko­ha (8.48). Tei­se me­da­li sai Sand­ra Na­rusk kau­gus­hüp­pes, ta tu­li 4.91 meet­ri­ga kol­man­daks. No­ra Lo­reen Laas­ma oli kuues (4.54). Me­da­li­ta ei jää­nud ka te­ma – 300 meet­ri jook­su lõ­pe­tas No­ra Lo­reen Laas­ma kol­man­da­na (46,34 se­kun­dit).

Sa­ma va­nu­sek­las­si noor­mees­te seas tu­li Har­ju­maa meist­riks Kuu­sa­lu val­la noor­mees Mar­tin Plakk (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi), kes või­tis tei­vas­hüp­pe tu­le­mu­se­ga 4.40 meet­rit. Kuu­sa­lu val­la noor­te­le ta­gas kak­sik­või­du te­ma klu­bi­kaas­la­ne Hend­rik Ma­dis­son (3.70).

Maa­kon­na meist­riks tu­li ka Ri­hard Soom (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) Kuu­sa­lu val­last, te­ma või­tis tõk­ke­jook­su tu­le­mu­se­ga 9,86 se­kun­dit. 60 meet­ri jook­sus sai Ri­hard Soom 5. ko­ha (7,76). See­juu­res pää­ses ta aja­ga 7,83 se­kun­dit vii­ma­se­na fi­naa­li. Ras­sel Oru­mär­gi (Ko­se güm­naa­sium) Ani­ja val­last jook­sis eel­jook­su­dest väl­ja 5. aja (7,77), kuid fi­naa­lis tu­le­must kir­ja ei saa­nud. Eel­jook­su­des võist­le­sid ka Hend­rik Ma­dis­son ja Karl Kus­tav Ter­ras (Lok­sa güm­naa­sium) Kuu­sa­lu val­last, ne­mad said vas­ta­valt 13. (8,22) ja 15. ko­ha (8,43). Nii kau­gus- kui kõr­gus­hüp­pes oli Ras­sel Oru­mä­gi viies (te­ma tu­le­mu­sed vas­ta­valt 5.38 ja 1.65 meet­rit), Ri­hard Soom sai kõr­gus­hüp­pes 9. ko­ha (1.55).

800 meet­ri jook­sus saa­vu­tas 3. ko­ha Uku Trol­la (Rap­la Jook­suk­lu­bi) Kuu­sa­lu val­last aja­ga 2.10,61.

Nei­du­de U16 klas­si 800 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Su­san­na Mir­ja Jõe (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) Kuu­sa­lu val­last 2.43,89 mi­nu­ti­ga 4. ko­ha. Kõr­gus­hüp­pes sai Kuu­sa­lu val­la noor ker­ge­jõus­tik­la­ne Me­ri­bel Al­met (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) tu­le­mu­se­ga 1.40 meet­rit sa­mu­ti 4. ko­ha. Kuu­li­tõu­kes oli Me­ri­bel Al­met kuues, ta tõu­kas 3ki­lost kuu­li 7.28 meet­rit. 60 meet­ri jook­sus sai Sand­ra Aun (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) Kuu­sa­lu val­last 8,92 se­kun­di­ga 17. ko­ha ning te­ma klu­bi­kaas­la­ne Ai­mee Okk sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­last 9,32 se­kun­di­ga 26. ko­ha. 300 meet­ri jook­sus oli Sand­ra Aun 12. (47,67) ja Ai­mee Okk 23. (54,46).

U16 pois­test sai 60 meet­ri jook­su fi­naa­lis Ja­kob Aas­rand (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) Kuu­sa­lu val­last aja­ga 8,04 se­kun­dit 5. ko­ha. Täp­selt sa­ma aja jook­sis ta väl­ja ka eel­jook­sus ning pää­ses eel­jook­su­dest ka viien­da­na fi­naa­li. Te­ma klu­bi­kaas­la­ne Os­kar Ol­li oli aja­ga 8,74 se­kun­dit 23. Kau­gus­hüp­pes sai Os­kar Ol­li 9. ko­ha (4.43 meet­rit). 800 meet­ri jook­sus sai Ja­kob Aas­rand 5. ko­ha (2.27,99 mi­nu­tit). 300 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Kaur Vas­sus (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) Kuu­sa­lu val­last aja­ga 52,37 se­kun­dit, mis an­dis 11. ko­ha. Kõr­gus­hüp­pes alis­tas Ats Aru­lo (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) Kuu­sa­lu val­last 1.30 meet­rit ja sai 10. ko­ha. Tei­vas­hüp­pes tu­li ta nel­jan­daks (2.70). 4ki­lost kuu­li tõu­kas Jarl Aa­ron Hol­mar (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) Kuu­sa­lu val­last 9,24 meet­rit, mis an­dis 8. ko­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ker­ge­muu­si­ka­koor esi­nes koos lau­lu­loo­ja PI­RET LAIK­RE pe­re­bän­di­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la te­ge­vus­toe­tus kuue­le spor­dik­lu­bi­le