Raa­si­kul sel­gi­ta­ti las­test pa­ri­mad su­vi­sed lu­ge­jad

1218
Tä­na­vu­se su­ve­lu­ge­mi­se pa­ri­mad. Ees AR­DO HEI­BERG, HE­LE­RI HEI­BERG ja LI­DIA BE­LO­VA, ta­ga­reas KIR­KE LOIK, RAS­MUS LOIK, AN­NA BE­LO­VA, MAR­KUS LAAS ja MA­RIE PÄRN. Foto Margit Sinik

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu kor­ral­das las­te­le kol­man­dat aas­tat su­ve­lu­ge­mi­se võist­lu­se.

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­ri Eha Alt­mäe sõ­nul on võist­lu­se pea­mi­ne ees­märk mee­li­ta­da lap­sed su­veks ar­vu­ti- ja te­le­fo­niek­raa­ni­dest ee­ma­le ning te­ki­ta­da neis roh­kem hu­vi raa­ma­tu­te vas­tu.

Su­ve­lu­ge­mi­se tä­na­vu­ne tee­ma oli „Raa­mat ro­kib“. Las­te­kait­se­päe­val, 1. juu­nil ala­nud ning koo­liaas­ta al­gu­se­ni kest­nud pro­jek­tis osa­les 44 last, kes lu­ge­sid kok­ku 326 raa­ma­tut, usi­na­mad jõud­sid lä­bi lu­ge­da roh­kem kui 30 raa­ma­tut.

„Loe­tud raa­ma­tu­te arv on mul­lu­se­ga enam-vä­hem sa­ma, kuid lap­si osa­les tä­na­vu roh­kem,“ üt­les Eha Alt­mäe.
Li­saks Raa­si­ku las­te­le võtsid osa ka Aru­kü­la ning lin­na­lap­sed, kes Raa­si­kul su­vi­ta­sid.

Pro­jek­ti al­gu­ses koos­tas raa­ma­tu­ko­gu kol­me­le va­nu­se­rüh­ma­le lu­ge­mis­soo­vi­tus­te ni­me­kir­jad, kuid lap­sed või­sid ka ise va­li­da, kui soo­vi­sid lu­ge­da muid raa­ma­tuid. Osa­le­jad said raa­ma­tu­ko­gust pas­si, ku­hu tu­li ko­gu­da kleep­se – neid anti iga raa­ma­tu lu­ge­mi­se ja sel­le koh­ta kont­roll­kü­si­mus­te­ga töö­le­he täit­mi­se eest.

Raa­ma­tu­ko­gu las­teo­sa­kon­na töö­ta­ja Ai­ra Jõõts mär­kis, et po­pu­laar­se­mad raa­ma­tud olid vä­lis­kir­jan­du­sest, Ees­ti las­te­kir­jan­dust loe­ti vä­hem.

Pro­jek­ti kok­ku­võ­te­te te­ge­mi­seks kor­ral­das raa­ma­tu­ko­gu las­te­le tsir­ku­se­sõu­ga lõ­pu­peo, söö­di tor­ti ning kuu­lu­ta­ti väl­ja su­ve­lu­ge­mi­se pa­ri­mad. 1.-3. klas­si las­test olid usi­na­mad lu­ge­jad Li­dia Be­lo­va, Ar­do Hei­berg ja He­le­ri Hei­berg, 3.-6. klas­si õpi­las­test Mar­kus Laas, Ras­mus Loik ja Ma­rie Pärn ning 7.-9. klas­si õpi­las­test An­na Be­lo­va, Kir­ke Loik ja An­na Pit­šu­gi­na. Neid pre­mee­ri­ti Apol­lo kin­ke­kaar­ti­de­ga. Kõik, kes lu­ge­sid lä­bi vä­he­malt viis raa­ma­tut, said raa­ma­tu­ko­gult tub­li lu­ge­ja tun­nis­tu­se ja šo­ko­laa­di.

Ai­ra Jõõts kii­tis su­ve­lõ­pu­üri­tust ra­ha­li­selt toe­ta­nud ASi Mist­ra-Au­tex ja Met­sur Grup­pi: „On vä­ga po­si­tiiv­ne, et ka ko­ha­li­kud et­te­võt­ted tun­ne­vad hu­vi las­te lu­ge­mis­har­ju­mus­te vas­tu ning ai­ta­vad meil mo­ti­vee­ri­da lap­si avas­ta­ma uu­si põ­ne­vaid raa­ma­tuid. Kui tal­vel loe­tak­se pea­mi­selt koo­li soo­vi­tus­kir­jan­dust, siis su­ve­lu­ge­mi­se va­lik on põ­hi­li­selt uue­mast las­te­kir­jan­du­sest.“

Eha Alt­mäe li­sas, et ka see, kui laps loeb su­ve jook­sul lä­bi kas­või ai­nult ühe raa­ma­tu, on hea, sest siis on ta ju­ba mi­tu tun­di ol­nud ar­vu­tist ee­mal: „Ku­na võist­le­mi­ne in­nus­tab lap­si, siis usun, et meie et­te­võt­mi­ne ai­tab kaa­sa las­te lu­ge­mis­hu­vi suu­ren­da­mi­se­le.“

Su­vi­se lu­ge­mis­võist­lu­se kor­ral­das las­te­le ka Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu, seal te­hak­se kok­ku­võt­teid sep­temb­ri lõ­pus.

Eelmine artikkelPõh­ja-Ees­ti esin­dus­jook on Val­ge­jõe Val­ge
Järgmine artikkelLea­der-pro­jek­ti toel taot­le­tak­se La­he­maa­le sääst­va tu­ris­mi ser­ti­fi­kaa­ti