Raa­si­kul ava­ti kauaoo­da­tud spor­di­hoo­ne

1816
Raa­si­ku uus spor­di­saal on pii­sa­valt suur, et pi­da­da Ees­ti ta­se­mel pal­li­võist­lu­si. Ava­mi­sel män­gi­ti ka saa­li­ho­kit – Aru­kü­la saa­li­ho­ki­nais­kond alis­tas FC Jo­ker jalg­pal­li­mees­kon­na.

„Ela­gu meie ter­velt ela­tud aas­tad ja noor­te sport!“ üt­les val­la­va­nem AND­RE SEPP Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ava­mi­sel.

Tei­si­päe­va, 25. sep­temb­ri õh­tul olid Raa­si­ku uue spor­di­hoo­ne tri­büü­nid rah­vast täis – aas­ta­küm­neid oo­da­tud spor­di­saa­li ava­peo­le oli tul­nud rah­vast ko­gu val­last ja kau­ge­malt­ki. Val­la­va­nem And­re Sepp mär­kis kõi­ki ter­vi­ta­des, et Raa­si­ku ini­me­sed on oma spor­di­saa­list unis­ta­nud tões­ti kaua, kuid nüüd on see lõ­puks val­mis.

Ka eel­tööd kest­sid mi­tu aas­tat, spor­di­hoo­ne oli Raa­si­ku koo­li­hoo­ne juur­dee­hi­tu­se tei­ne etapp. Na­gu ko­gu koo­li­komp­lek­si, ehi­tas ka spor­di­hoo­ne rii­gi­han­kel sood­sai­ma pak­ku­mi­se tei­nud OÜ Nord­lin Ehi­tus. 10 kuud ja kaks nä­da­lat kest­nud ehi­tus läks maks­ma roh­kem kui 2,3 mil­jo­nit eu­rot.

Hoo­nes on 2217 ruut­meet­ril kok­ku 52 ruu­mi. Suu­rim on esi­me­sel kor­ru­sel asuv spor­di­saal mõõt­me­te­ga 45×29,5 meet­rit ehk pool meet­rit laiem kui Keh­ra spor­di­hoo­ne saal. Keld­ri­kor­ru­sel on ka­hest 69ruut­meet­ri­sest ruu­mist koos­nev jõu­saal ning kaks väik­se­mat saa­li ehk stuu­diot, ne­li riie­tus­ruu­mi, neist kaks sau­na­ga. Raa­si­ku koo­li­ga ühen­dab spor­di­saa­li fua­jee.

Spor­di­saa­li põ­rand on ka­na­da vaht­rast, alus on sport­laa­ki­del – põ­rand on vet­ruv, et ära hoi­da põl­ve­de vi­gas­ta­mi­si. Sein­tes on 300 meet­rit he­li­sum­mu­tus­sei­na, et saal ei ka­jaks. Laes on kaa­sa­ja nõue­te­le vas­tav 1000luk­si­ne val­gus­tus. Al­la­las­ta­vad kar­di­nad või­mal­da­vad saa­li va­ja­du­sel ja­ga­da kol­meks.

Saa­li ühes sei­nas on maast lae­ni ak­nad. Aken­de ees on kait­seks spet­siaal­sed võr­gud ning väl­ja­poo­le pai­gal­da­tud päi­ke­se­le rea­gee­ri­vad ri­bi­kar­di­nad, et päi­ke saa­li­so­li­jai­le sil­ma ei pais­taks. Tei­ses ser­vas on al­la­las­ta­vad tri­büü­nid, mis ma­hu­ta­vad um­bes 500 pealt­vaa­ta­jat. Spor­di­saa­li tab­loo on Ees­ti uu­sim, kor­vi­lauad FI­BA ser­ti­fit­see­ri­tud.

Lin­di­lõi­ka­mi­ne
Spor­di­hoo­ne nur­ga­ki­vi pan­di märt­sis, sa­ri­ka­pi­du pee­ti mais. Hoo­ne val­mi­mi­me mär­gi­ti ava­mi­sel ära pi­du­li­ku lin­di­lõi­ka­mi­se­ga. And­re Sepp kut­sus en­da­ga koos lin­ti lä­bi lõi­ka­ma Nord­lin Ehi­tu­se ju­ha­tu­se esi­me­he Ülo Ol­de­ri, val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Tii­na Rüh­ka ning Raa­si­ku koo­li di­rek­to­ri Ree­li­ka Tu­ri. Koo­li­juht an­dis oma kää­rid eda­si ini­me­se­le, kes hak­kab uues spor­di­hoo­nes kõi­ge roh­kem te­gut­se­ma – Raa­si­ku koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja­le Tiia Kroon­mäe­le.

See­jä­rel tä­nas val­la­va­nem kõi­ki, kes ai­ta­sid hoo­ne val­mi­mi­se­le kaa­sa. Esi­me­sed Raa­si­ku spor­di­hoo­ne raa­mi­tud pil­did an­dis ta tä­nuks üle eel­mis­te­le val­la­va­ne­ma­te­le Aa­re Et­si­le ja Rai­vo Uuk­ki­vi­le. Aa­re Et­si ajal 2013. aas­tal sai pa­be­ri­le spor­di­hoo­ne esi­me­ne es­kiis, Rai­vo Uuk­ki­vi kor­ra­ldas eel­mi­sel aas­tal han­ke ning sõl­mis ehi­tus­le­pin­gu. And­re Sepp tä­nas val­la­vo­li­ko­gu kol­me koos­sei­su, eral­di tõi väl­ja spor­di­hoo­ne ra­ja­mi­se ni­mel ak­tiiv­selt te­gut­se­nud Ants Ki­vi­mäed ja Ola­vi Lii­van­dit, li­saks ka vo­li­ko­gu lii­get Olev Si­ni­jär­ve, kes osa­les kõi­gil 44 iga­nä­da­la­sel ehi­tus­koo­so­le­kul.

Val­la tä­nu päl­vi­sid ka ar­hi­tek­tid bü­roost Dia­loog, OÜ Nord­lin Ehi­tus, P.P. Ehi­tus­jä­re­le­val­ve OÜ, si­sear­hi­tekt Rai­li Hurt, spor­di­saa­li si­sus­ta­nud OÜ Sport­ser­vi­ce, Raa­si­kult pä­rit fit­nes­sit­ree­ner Krist­jan-Jo­han­nes Kon­sap, kes oli abiks jõu­saa­li si­sus­ta­mi­sel, ning val­la­va­lit­su­se ja koo­li töö­ta­jad, seal­hul­gas Raa­si­ku koo­li en­di­ne kauaaeg­ne ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Har­ri Us­ka.

Uue spor­di­saa­li õn­nis­tas sis­se Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaan Nu­ga.

Esi­me­se­na koo­li­pe­ret uue saa­li pu­hul õn­nit­le­nud ASi Mist­ra-Au­tex juht Priit Tamm mär­kis – paar aas­tat ta­ga­si õn­nes­tus Raa­si­ku val­lal jää­da ise­seis­vaks tä­nu ini­mes­te ar­vu­le: „Ini­me­si tu­leb juur­de siis, kui on loo­dud kõik tin­gi­mu­sed sel­leks, et neil oleks siin hea ela­da.“

Spor­di­hoo­ne on te­ma hin­nan­gul las­teaia, koo­li ja töö­ko­ha kõr­val sa­mu­ti vä­ga olu­li­ne, et ini­me­sed ta­hak­sid Raa­si­ku­le ela­ma tul­la.

Priit Tamm tõi koo­li­le kin­giks pal­le, na­gu ka ena­mik õn­nit­le­ja­test – Ani­ja, Rae ja Ko­se val­la­va­ne­mad, Nord­lin Ehi­tu­se juht ja tei­sed.

„Saa­me uh­ku­se­ga öel­da, et Raa­si­ku kool on nüüd val­mis ja veel suu­re­ma uh­ku­se­ga üt­le­me, et Nord­lin Ehi­tus on sel­le ehi­ta­nud. Alus­ta­si­me üle ka­he aas­ta ta­ga­si juur­dee­hi­tu­se­ga raa­ma­tu­ko­gu jaoks, see­jä­rel re­no­vee­ri­si­me koo­li­hoo­ne ja eel­mi­sel sü­gi­sel alus­ta­si­me võim­la ehi­tust. Nau­ti­ge neid või­ma­lu­si, mis ole­me tei­le loo­nud,“ soo­vis ehi­tus­fir­ma juht Ülo Ol­der.

Spor­di­hoo­ne ava­mi­sel pee­ti ma­ha esi­me­sed pal­li­la­hin­gud Raa­si­ku Jo­keri ja Kuu­sa­lu Ka­le­vi väi­kes­te jalg­pal­lu­ri­te va­hel, Jo­ke­ri mees­kond koh­tus sõu­män­gus Aru­kü­la saa­li­ho­ki­nais­kon­na­ga Aren­cul­le.

Esi­me­ne suur spor­di­võist­lus on Raa­si­ku uhiuues hoo­nes kol­ma­päe­val, 3. ok­toob­ril, kui Ees­ti pa­ri­mad kä­si­pal­li­mees­kon­nad HC Keh­ra ja Põl­va Ser­vi­ti pea­vad seal Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te esi­me­se män­gu.

Raa­si­ku koo­li kõr­va­le Meie­rei tä­na­va äär­de ehi­ta­tud spor­di­hoo­ne on teh­tud Sand­wich pa­nee­li­dest, fas­saad kae­tud si­li­kaat­tel­lis­te­ga.
Raa­si­ku koo­li kõr­va­le Meie­rei tä­na­va äär­de ehi­ta­tud spor­di­hoo­ne on teh­tud Sand­wich pa­nee­li­dest, fas­saad kae­tud si­li­kaat­tel­lis­te­ga.

Päe­val koo­li­tun­nid, õh­tul tree­nin­gud
Ala­tes 1. ok­toob­rist on uus spor­di­hoone ar­gi­päe­vi­ti hom­mi­kust ku­ni kel­la nel­ja­ni pä­rast­lõu­nal Raa­si­ku koo­li ka­su­tu­ses, kel­la 16-22 on spor­di­saa­lis tree­nin­gud, alu­mi­se kor­ru­se ruu­mid – jõu­saal ja kaks stuu­diot, kus saab te­ha rüh­mat­ree­nin­guid, on soo­vi­jai­le ava­tud.

Suu­rem osa saa­liae­gu on tree­nin­gu­teks bro­nee­ri­tud. Neid ja­gas taot­lus­te alu­sel val­la­va­lit­su­se ko­mis­jon, nüüd­sest käib bro­nee­ri­mi­ne koo­li kau­du.

„Ük­si­kuid va­bu aegu veel on,“ sõ­nas di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri.
Ta li­sas, et kõi­ge roh­kem on saa­liae­gu jalg­pal­lik­lu­bil FC Joker. Kel­la nel­jast seits­me­ni on las­tet­ren­nid, pea­mi­selt jalg­pall, kuid toimuvad ka kä­si­pal­li, võrkpalli, korvpalli ja saalijalgpalli treeningud.
Spor­di­hoo­nes on tööl kaks ad­mi­nist­raa­to­rit.