Raa­si­kul al­gab kerg­liik­lus­tee ehi­tus

1294
3,52 kilomeetrit kergliiklusteed ühendab Raasiku keskasula tehase piirkonnaga

Ehi­ta­ja KV Inf­ra ehi­tab 3,52ki­lo­meet­ri­se tee val­mis poo­le aas­ta jook­sul.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis 14. mail OÜ­ga KV Inf­ra le­pin­gu kerg­liik­lus­tee ehi­tu­seks Raasikul Jä­ga­la maan­teest ku­ni Raa­si­ku Elekt­ri­ni. Kok­ku on tee pik­kus 3,52 ki­lo­meet­rit, sel­le äär­de tu­leb ka val­gus­tus. Tööd algavad kõige varem mai lõpus, vallavalitsus ei luba ehitajal alustada enne, kui on peetud 24. mai rahvakoosolek.

Es­mas­päe­val pä­rast le­pin­gu sõl­mi­mist sõit­sid ehi­ta­ja ja val­la­va­lit­su­se ning oma­ni­ku jä­re­le­val­ve esin­da­jad Raa­si­ku­le kerg­liik­lus­tee asu­koh­ta üle vaa­ta­ma. Ehi­tust on plaa­nis alus­ta­da Raa­si­ku Elekt­ri juu­rest ehk te­ha­se piir­kon­nast.

Ehi­tust toe­tab Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tus (EAS) „Kes­kus­te ja ta­ga­maa va­he­lis­te ühen­dus­te aren­da­mi­se toe­ta­mi­ne” meet­mest. Toe­tu­se sum­ma on 668 001,76 eu­rot, val­la oma­fi­nant­see­ring 117 882,67 eu­rot. Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et hind oli pla­nee­ri­tust oda­vam, kok­ku saab hoi­da sel­le pealt, et kergliiklustee alt eemaldatav pinnas teisaldatakse Tehase ja Kostivere tee nurgal asuvale kinnistule, millelt on plaanis liigvesi eelnevalt ära juhtida.

EA­Si­le esi­ta­tud ra­has­tus­taot­lu­sest oli jäänud välja Te­ha­se teel üle Jõe­läht­me jõe mi­ne­va ja­la­käi­ja­te sil­la pro­jek­tee­ri­mi­ne ja ehi­tus, mis olek­sid ol­nud sa­mu­ti abi­kõl­bu­li­kud. Nüüd­seks on sel­gu­nud sil­la ehi­tus­han­ke tu­le­mus, pa­ri­ma pak­ku­mi­se te­gi Nord­pont OÜ, kes kü­sib töö eest 90 900 eu­rot. Sil­la ehituse eest ta­su­tak­se val­la ee­l­ar­vest.

Möö­du­nud nä­da­lal vo­li­ko­gu is­tun­gil juh­tis Maar­ja Si­kut tä­he­le­pa­nu, et kerg­liik­lus­tee­le et­te jää­va­te puu­de ma­ha­võt­mi­sest tu­leks rah­va­le aeg­sas­ti tea­da an­da, et ei oleks tead­ma­tust, na­gu juh­tus Te­ha­se tee kõr­val maa­tü­kil.

Val­la­va­nem sõ­nas, et kui täp­ne tööp­laan on tea­da, järg­neb kind­las­ti tea­vi­tus­töö, ma­ha­võe­ta­vad puud mär­gi­tak­se ära: „Puu­de ee­mal­da­mi­sest on pro­jek­ti koos­ta­mi­sel rää­gi­tud, aga en­ne töö­de alus­ta­mist aru­ta­me veel rah­va­koo­so­le­kul.”

Kes­ka­su­last te­ha­se piir­kon­da min­nes jääb kerg­liik­lus­tee va­sa­ku­le poo­le. Sealt­poolt on plaa­nis ma­ha võt­ta osa­li­selt ka­seal­lee, tei­se­le poo­le jää­vad puud al­les. Ehitaja märgib ära ka teised teele ette jäävad puud-põõsad ära, alles jäetakse nii palju, kui võimalik.

Val­la­va­nem lau­sus, et plaa­nis on kor­ral­da­da nel­ja­päe­va, 24. mai õh­tul Raa­si­ku rah­va­ma­jas rah­va­koo­so­le­k, kus ja­ga­tak­se sel­gi­tu­si ehi­tu­se pla­nee­ri­mi­sest. Peale kergliiklustee tu­le­vad koo­so­le­kul kõ­ne al­la hea­kor­ra­kü­si­mu­sed Raa­si­ku ale­vi­kus, sot­siaal­tee­mad ning val­lae­lu muud kü­si­mu­sed.

Kerg­liik­lus­tee pro­jekt on ava­li­kus­ta­tud val­la ko­du­le­hel ning Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus.

Sa­mal ajal kerg­liik­lus­tee ehi­tu­se­ga on riik tel­li­nud su­vel Te­ha­se rii­gi­tee pin­da­mi­se. Vallavalitsus on seisukohal, et kindlasti pole mõtet sõiduteed enne pinnata, kui kergliiklustee valmis.