Raa­si­ku võim­la sai nurgakivi jäi­ses tor­mi­tuu­les

1588
Spordipidu Raasikul – lapsed näitasid, mis alasid saab uutes spordisaalides harrastada. Laste selja taga, praeguse peaukse ees on nurgakivi asukoht.

Kui­gi külm talv on ehi­tus­töid vei­di ve­ni­ta­nud, on tööd graa­fi­kus – spor­di­hoo­ne on plaa­nis ava­da sü­gi­sel uue õp­peaas­ta al­gu­ses.

Ree­del, 16. märt­sil, kui Raa­si­ku põ­hi­koo­li lap­sed said tri­mest­ri­tun­nis­tu­sed, oli koo­li­päe­va lõ­pus kauaoo­da­tud spor­di­hoo­ne­le nur­ga­ki­vi ase­ta­mi­ne.

Tse­re­moo­nia toi­mus koo­li ees staa­dio­ni-pool­ses osas. Spor­di­hoo­ne nur­ga­ki­vi asu­ko­haks va­lis ehi­ta­ja prae­gu­se peauk­se esi­se. Edas­pi­di ehi­ta­tak­se uk­se et­te ga­le­rii, mis ühen­dab koo­li­ma­ja spor­di­hoo­ne­ga.

Möö­du­nud aas­ta lõ­pus ala­nud ehi­tus on graa­fi­kus. Töö al­gas keld­ri­kor­ru­se ra­ja­mi­se­ga, mil­le tar­beks kae­va­ti maas­se sü­gav auk. Keld­ri­kor­ru­se­le tu­le­vad väik­se­mad spor­di­saa­lid, jõu­saal ja riie­tus­ruu­mid. Nüüd­seks on ehi­tus jõud­nud maa pea­le, ku­ju hak­ka­vad võt­ma suu­re võim­la va­he­sei­nad.

Nur­ga­ki­vi pa­ne­ku tse­re­moo­nia­le tu­lid koo­li­pe­re, val­la­vo­li­ko­gu, -va­lit­su­se ning ehi­ta­ja esin­da­jad. Lap­sed esi­ne­sid lau­lude ja tant­su­ga, sel­jas spor­di­rõi­vad, kaa­sas hu­la­rõn­gad ja jalg­pal­lid, saa­li­ho­ki­ke­pid.

Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Kad­ri Vii­ra kõ­ne­les, et nur­ga­ki­vi ase­ta­mi­ne on ol­nud lä­bi ae­ga­de täh­tis mo­ment ehi­tu­ses: „Va­nas­ti, kui pol­nud kor­ra­lik­ke pro­jek­te, kut­su­ti kok­ku kõi­ge tar­ge­mad, kes pa­nid nur­ga­ki­vi, mis mää­ras hoo­ne sir­gu­se, kõr­gu­se, ku­ju. Tä­na­päe­val on nur­ga­ki­vi pa­neks pi­gem süm­bool­ne, toob head õn­ne.”

Ta li­sas, et eelmine nurgakivi paigaldamise tseremoonia oli 2016. aastal, kui ma­ja tei­ses ot­sas oli val­mi­mas juur­dee­hi­tus li­sak­las­si­ruu­mi­de ja raa­ma­tu­ko­gu­ga.

„Päev on eri­li­ne meie koo­li­las­te­le, töö­ta­ja­te­le, lap­se­va­ne­ma­te­le, aga ka ko­gu­kon­na spor­di­hu­vi­lis­te­le. Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud nei­le, kes tõst­sid kätt ja olid spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­se­le poolt. Hoo­net on kaua oo­da­tud ja loo­dan, et ko­gu­kon­na kõik ini­me­sed leia­vad sin­na tee,” sõ­nas di­rek­tor.

Esimestena lisasid segu vallavanem ANDRE SEPP ja Nordlin Ehituse juht ÜLO OLDER.
Esimestena lisasid segu vallavanem ANDRE SEPP ja Nordlin Ehituse juht ÜLO OLDER.

Ava­mi­ne re­gi­la­lu ja spor­di­tant­su­ga
Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et ker­ki­mas on mi­da­gi vä­ga suurt ja ilu­sat: „Raa­si­ku ale­vi­kus on spor­di­saa­li ol­nud va­rem­gi, kuid mit­te iial­gi mi­da­gi nii suurt. See on aga sel­leks, et Raa­si­kult kas­vak­sid äge­dad Ees­ti sport­la­sed. Tä­he­le­pa­nu­väär­ne on ka see, et meie val­las on na­pilt üle viie tu­han­de ela­ni­ku koh­ta pea­gi kaks uh­ket spor­di­komp­lek­si. Ka Aru­kü­la spor­di­saa­li on plaa­nis laien­da­da.”

Na­gu koo­li eel­mi­se juur­dee­hi­tu­se jaoks, te­gi ka nüüd õpe­ta­ja Mar­ju Kond­rat­jev re­gi­lau­lu, vii­si val­mis­tas He­li Ka­ru, kel­le eest­laul­mi­sel tu­li re­gi­laul nur­ga­ki­vi­peol et­te­kan­de­le. Muu­si­ka­lis­te et­teas­te­te he­li­teh­nik oli Har­di Oras 8. klas­sist.

Nord­lin Ehitus OÜ ju­ha­tu­se esi­mees Ülo Ol­der üt­les, et on hea meel ol­la taas Raa­si­kul. Sa­ma et­te­võ­te te­gi koo­li­le ka eel­mi­se juur­dee­hi­tu­se: „Eel­mi­ses eta­pis olid meil põh­ja­li­kud nõu­pi­da­mi­sed si­se­ku­jun­du­se üle. Spor­di­hoo­ne­ga on need aru­te­lud veel ees, et tu­le­mus saaks pa­rim, il­ma koos­töö­ta se­da ei saa­vu­ta.”

Nur­ga­ki­vis­se pai­gu­ta­ta­vat si­lind­rit said täi­ta kõik soo­vi­jad. Val­la­va­nem li­sas ehi­tu­se­ga seo­tud do­ku­men­did, möö­du­nud nä­da­la Sõ­nu­mi­too­ja aja­le­he, vi­siit­kaar­di, eu­ro­mün­te. Kad­ri Vii­ra li­sas pa­be­ri­le kir­ja pan­dud lu­ba­du­se uut spor­di­hoo­net hoo­le­ga hoi­da, Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­na koo­li­de kaar­di, töö­ta­ja­te ja õpi­las­te ni­me­kir­ja, fo­to sport­las­test ja ka­ri­ka­või­dust – Raa­si­ku põ­hi­kool oli mul­lu Har­ju pa­rim spor­di­kool põ­hi­koo­li­de hul­gas.

Ga­ri­na Too­min­gas li­sas Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si ni­mel si­lid­ris­se 5eu­ro­se ra­ha­tä­he ja valla vana kaardi, Har­ju Elu aja­kir­ja­nik tõi värs­ke pa­ber­le­he, Ülo Ol­der an­dis mi­nia­tuur­se pal­li ja vi­le, Raa­si­ku koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Tiia Kroon­mäe li­sas paar kom­mi, mi­da koo­lis tun­tak­se va­lu­kom­mi­de­na.

Kui si­lin­der kin­ni, said esi­me­se­na se­gu pan­na And­re Sepp, vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka, di­rek­tor Kad­ri Vii­ra, ehi­tus­fir­ma juht Ülo Ol­der, õpe­ta­ja Tiia Kroon­mäe ning koo­li üks pa­ri­ma­test sport­las­test, 7. klas­si õpi­la­ne May­ro Mett. Se­gu said pan­na si­lind­ri üm­ber ka kõi­ki­de klas­si­de esin­da­jad.

Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tus lä­heb maks­ma 2,3 mil­jo­nit eu­rot. Tu­leb koo­li Meie­rei tä­na­va pool­ses­se kül­ge ning ühen­da­tak­se ole­ma­so­le­va koo­li­ma­ja­ga. Spor­di­hoo­ne pik­kus on 30 meet­rit ühest, 48 meet­rit tei­sest kül­jest.

Eelmine artikkelKoh­tu­mi­ne Kuu­sa­lu koo­lis – ee­lis­ta­tak­se moo­du­leid
Järgmine artikkelVältimatu rahakulu