Kuu­sa­lu las­te­koo­ri­le üle-ees­ti­li­se kon­kur­si peap­ree­mia

343
Kuu­sa­lu kesk­koo­li las­te­koor ja di­ri­gent TAA­VI ES­KO koos üle-ees­ti­li­se kon­kur­si dip­lo­mi­te­ga.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li las­te­koor saa­vu­tas lau­päe­val, 14. mail Kei­las toi­mu­nud Ees­ti las­te­koo­ri­de kon­kurss-fes­ti­va­lil I pree­mia sum­ma cum lau­de. Ees­ti Raa­dio Lau­lus­tuu­dio las­te­koor, Kei­la koo­li las­te­koor, Tal­lin­na hu­vi­kes­ku­se Kul­lo las­te­koor El­ler­hein said I pree­mia cum lau­de.
Kuu­sa­lu las­te­koo­ri di­ri­gent Taa­vi Es­ko päl­vis di­ri­gen­di­pree­mia. So­lis­tip­ree­mia sai Kuu­sa­lu las­te­koo­ri so­list. 9. klas­si õpi­la­ne Han­na-Lii­sa Kaar­mann.

Fes­ti­va­lil osa­le­sid küm­me las­te­koo­ri. Ko­hus­tus­lik laul tu­li va­li­da Vel­jo Tor­mi­se las­te­koo­rit­sük­list „Va­na­va­ne­ma­te vii­si­vakk“.

Žüriis olid Pärt Uus­berg, Aar­ne Sa­lu­veer, Triin El­la, Maar­ja Soo­ne ja Me­ri­ke To­ro.
Taa­vi Es­ko üt­les, et las­te­koor sai sel kon­kur­sil me­ga­tu­le­mu­se – 9,8 punk­ti või­ma­li­kust 10 punk­tist: „Ma po­le oma di­ri­gen­di­kar­jää­ri jook­sul va­rem sel­list punk­ti­sum­mat ja ega sel­le tu­le­mu­se­na sum­ma cum lau­de pree­miat ku­na­gi saa­nud. Või­me an­tud aja­het­kel pi­da­da end Ees­ti pa­ri­maks las­te­koo­riks.“

Kuu­sa­lu las­te­koor esi­tas ko­hus­tus­li­ku lau­lu­na Vel­jo Tor­mi­se „Kii­gu-lii­gu lae­vu­ke“, veel olid ka­vas Hei­no Kal­jus­te sea­des Ees­ti rah­va­viis „Uh­ti, uh­ti uh­kes­ti“, Ur­mas Si­sas­ki laul „Ood ar­mas­tu­se­le“ kak­sik­täh­te­dest ja Ka­rin Kuul­pak-Tuu­le laul „Vaa­ta ja sa näed“.

Di­ri­gent rää­kis, et kon­kur­si žürii kii­tis lau­lu­de va­li­kut ja esi­tu­se kau­nist kõ­la­pil­ti: „Kui esi­mest kor­da kuul­sin lau­lu „Vaa­ta ja sa näed“, tu­li pi­sar sil­ma. Tund­sin, et võik­si­me se­da laul­da las­te­koo­ri­ga. Kü­si­sin Ka­rin Kuul­pak-Tuu­le abi­kaa­salt Ed­mar Tuu­lelt, kas sel­le­le lau­lu­le oleks kol­me­hääl­ne sea­det, te­ma vas­tas, et ole­mas on nais­koo­ri sea­de. Ot­sus­ta­sin lau­lu os­ta, ja­ga­sin laul­jad nel­ja hää­le­rüh­ma. Ka „Oo­do ar­mas­tu­se­le“ laul­si­me nel­ja­hääl­selt, mõ­le­mad lau­lud on laul­ja­te­le pä­ris kee­ru­li­sed. Need lood on mind nii pal­ju puu­du­ta­nud, et võt­sin ka­vas­se. Us­ku­sin, et me ham­mus­ta­me need lä­bi ja suu­da­me esi­ta­da se­da­si, et puu­du­tab kuu­la­jaid. Kon­kur­si­ka­va kaks esi­mest lau­lu esi­ta­si­me kol­me­hääl­selt.“

Taa­vi Es­ko tõ­des, et ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu on ka­heaas­ta­ne pe­riood ol­nud koo­ri­lau­lu har­ju­ta­mi­seks pä­ris kee­ru­li­ne: „Dis­tant­sõp­pe ajal te­gi­me koo­rip­roo­ve Zoo­mis, olin ot­se­kui kurt ja pi­me muu­sik. Kui­gi häs­ti ei kuul­nud ja osad laul­jad puu­du­sid, ei jät­nud üh­te­gi proo­vi ära. Kes ko­hal olid, pi­did täie­ga pin­gu­ta­ma. Nii Har­ju kon­kur­sil, mis oli vei­di ae­ga ta­ga­si, kui ka üle­rii­gi­li­sel kon­kur­sil kü­si­ti, kui­das koo­ri se­da­vii­si kõ­la­ma saab. Mind ai­tab kauaaeg­se hea abi­li­se Lee­lo Tal­vi­ku hää­le­kool ehk see õpe­tus, kui­das te­ma noo­ri laul­ma pa­ni. Ala­tes veeb­rua­rist te­gi­me roh­kem proo­ve. Kui hil­ju­ti oli meil koo­lis lap­se­va­ne­ma­te­le kont­sert, siis an­dis ju­ba loo­tust, et me kon­kur­si­lau­lud kõ­la­vad häs­ti. Kuu­sa­lu koo­li las­te­koo­ris on prae­gu vä­ga head laul­jad.“

Kui­gi val­da­valt on Kuusalu keskkooli las­te­koo­ris 5.-9. klas­si õpi­la­sed, võis Co­vi­di pan­dee­miast tin­gi­tu­na ol­la konkursil 15 prot­sen­ti laul­ja­test las­te­koo­ri east väl­ja kas­va­nud. Kon­kur­sil Kuu­sa­lu las­te­koo­ris laul­nud 21 laul­jast kolm olid güm­naa­siu­miast­mest.

Eelmine artikkelHC Keh­ra pois­te­le tei­ne koht kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel
Järgmine artikkelMuu­seu­mid oo­ta­vad kül­la