Raa­si­ku võ­sa­lõi­kus on te­ki­ta­nud sot­siaal­mee­dias pa­ha­meelt

1193

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel hak­ka­sid Fa­ce­boo­ki-gru­pi „Raa­si­ku val­la kuu­lu­ta­ja” liik­med uu­ri­ma, miks võe­tak­se Raa­si­kul ma­ha nii pal­ju võ­sa ja puid. Pos­ti­tu­se li­sa­ja on aval­da­nud fo­to sis­se­sõi­dust Raa­si­ku­le Kos­ti­ve­re poolt, kus on val­la maa­tü­kil teh­tud raie­töid. Kom­men­tee­ri­jad pa­han­da­vad, et lin­du­de pe­sit­su­sa­jal, riik­li­ku raie­ra­hu perioodil on teh­tud la­ge­raiet, mit­te ai­nult ee­mal­da­tud võ­sa. Uu­ri­tak­se, kas on plaa­nis kin­nis­va­raa­ren­dus ning mär­gi­tak­se, et raie­töö­dest on al­les jää­nud po­ri­ne mül­gas­. Kom­men­tee­ri­jad üt­le­vad, et vaa­te­pilt on ko­le, Raa­si­kul jääb ro­he­lust ja tuu­le­vai­kust ai­na vä­he­maks.

Raa­si­ku val­la tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ar­go Laks sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vallavalitsus on sõlminud tööde tegemiseks lepingu OÜga Hegland Grupp: „Eesmärk on raadada maa, mis vajab kuivendamist ehk seisab kasutult. Täitmisega saab maale püstitada ehitisi, kui selleks tekib vajadus.”

Ta lisas – lepingu tingimus on, et remonti minevate teede äärsed kraavid ja servad raadatakse tasuta.

Pea­gi peaks al­ga­ma Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ehi­tus. Sel­leks ee­mal­da­tak­se um­bes 2 meet­ri laiu­selt ning 60 sen­ti­meet­ri sü­ga­vu­selt pin­na­se­ma­ter­ja­li umbes 200 koormatäit, mis on plaa­nis la­dus­ta­da kõ­nea­lu­sel maa­tü­kil ehk ehitusplatsile lähemal ja soodsamalt. Paigutada saab ka teistest kaevetöödest üle jäävat pinnast. Üks ka­su­tus­või­ma­lus, mis val­la­va­lit­su­sel arut­lu­sel ol­nud, on osa pin­na­se­ma­ter­ja­li paigutamine Raa­si­ku rah­va­ma­ja plat­si­le kel­gu­mäe ra­ja­mi­seks. Va­rem on pin­na­se­ma­ter­ja­li vii­dud Raa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tus­­plat­silt Mist­ra kõr­va­le.

Ar­go Laks li­sas, et maa­tüki kuivandamiseks tuleb ra­ja­da drenaaž, mis ula­tub kraa­vi­ni. Võ­sa ee­mal­da­mi­se­ga pa­ra­neb ka näh­ta­vus.
Maa­tükk jääb val­la re­serv­maaks, sin­na saaks ehi­tuss­pet­sia­lis­ti sõ­nul ra­ja­da edas­pi­di val­la sot­siaa­la­su­tu­si. Ar­go Laks kin­ni­tas, et prae­gu üh­te­gi ehi­tus- ega aren­dus­te­ge­vust maa­tü­kil plaa­nis po­le.

Kü­si­mu­se­le, miks võe­ti võ­sa ja puid ma­ha riik­li­ku raie­ra­hu ajal, vas­tas Ar­go Laks, et tööd al­ga­sid 3 nä­da­lat ta­ga­si ehk enne riiklikku raierahu, kui maa­pind oli kül­mu­nud. Ta sõ­nas, et võsa oli plaa­nis kii­re­mi­ni väl­ja ve­da­da, kuid ilm läks ruttu soo­jaks ning maa­pin­na­le jäid traktorirataste rööpad, mis maatüki täitmisega silutakse.

Võ­sa ee­mal­da­tak­se veel Raa­si­kul Raud­tee tä­na­va ümb­ru­ses, Liivaagu-Esko tee äärest, Meierei ja Jaama platsi vaheliselt vallale kuuluvalt alalt, Tehase tee ja jalgtee vahelt ning Rätla külas kraaviäärset pajuvõsa.

Eelmine artikkelAeg­vii­du ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se pro­jek­ti­han­ge nur­jus
Järgmine artikkelILME HAA­VA­LO Ani­ja val­last käis esi­me­se se­tu­na ÜRO pea­ma­jas