Raa­si­ku vo­li­ko­gus jäi maa­maks keh­tes­ta­ma­ta

525

Maa­mak­su­mää­ra se­ni­se­le ta­se­me­le jät­mist toe­ta­sid 8 vo­li­nik­ku, ka vas­tu olid 8, 1 jäi era­poo­le­tuks.

Aas­ta­tel 2014-2017 keh­ti­sid Raa­si­ku val­las mak­si­maal­sed maa­mak­su­mää­rad – ha­ri­ta­val maal ja loo­dus­li­kul 2 prot­sen­ti ning ela­mu-, met­sa- ja muul maal 2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. Sel­le aas­ta al­gu­ses neid lan­ge­ta­ti, ku­na eel­ne­va vih­ma­se su­ve tõt­tu oli möö­du­nud aas­ta põl­lu­mees­te­le ras­ke, saa­gid keh­vad. Val­la­va­lit­sus esi­tas eel­mi­se tei­si­päe­va, 11. det­semb­ri vo­li­ko­gu is­tun­gi­le eel­nõu jät­ta maa­mak­su­mää­rad 2019. aas­tal 2018. aas­ta­ga sa­ma­le ta­se­me­le – ha­ri­ta­va maa ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa pu­hul 1 prot­sent ning ela­mu-, met­sa- ja muul maal 2,4 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas.

Ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Maar­ja Si­kut üt­les, et ko­mis­jon ei ol­nud val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu­ga nõus ja soo­vi­tas maa­mak­su­mää­rad üle vaa­da­ta. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et tä­na­vu on prae­gus­te mak­su­mää­ra­de­ga val­laee­lar­ves­se maa­mak­su lae­ku­nud 125 128 eu­rot. Prog­noos on, et maa­mak­su mak­si­mum­mää­ra­de­ga, mis keh­ti­sid Raa­si­ku val­las en­ne 2018. aas­tat, lae­kuks tu­lu 145 000-147 000 eu­rot. Val­la­va­lit­sus aru­tas ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kut, kuid jäi oma esialg­se eel­nõu juur­de. Ka val­la 2019. aas­ta ee­lar­ve pro­jekt on koos­ta­tud ma­da­la­maid maa­mak­su­mää­ra­sid ar­ves­ta­des.

„Loo­mu­li­kult võiks ee­lar­ves ol­la roh­kem ra­ha tee­de re­mon­diks, in­ves­tee­rin­gu­teks, kas või pal­ka­de kor­ri­gee­ri­mi­seks,“ lau­sus And­re Sepp ja li­sas, et tei­salt mõ­ju­tab maa­mak­su „lak­ke tõst­mi­ne“ val­la mai­net.

Aru­kü­la põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­ja Ivo Een­pa­lu saa­tis vo­li­ko­gu­le taot­lu­se, mil­les pa­lus jät­ta maa­maks tu­le­val aas­tal tä­na­vu­se­ga võr­rel­des sa­maks, ku­na 2018. aas­ta oli põua tõt­tu tai­me­kas­va­tajai­le veel eba­sood­sam kui 2017. Väi­ke­se saa­gi­ku­se tõt­tu vä­he­nes te­ma et­te­võt­te müü­gi­tu­lu eel­mis­te aas­ta­te­ga võr­rel­des 47 prot­sen­ti. Ku­na teist aas­tat jär­jest oli ikal­dus, ei ole või­ma­lik täi­ta võe­tud ko­hus­tu­si.

Ka vo­li­ko­gu liik­med Tõ­nu Suur­kuusk ja Kai­do Kir­sip tõ­de­sid, et mak­su­tõu­su tõt­tu kan­na­ta­vad kõi­ge roh­kem põl­lu­me­hed, kes pea­vad tä­na­vu­se ikal­du­se pärast nii­gi maks­ma trah­ve, ku­na ei suu­da kok­kuost­jai­le müüa le­pin­gu­järg­seid saa­gi­ko­gu­seid. Ühes maa­val­las ei peaks põl­lu­me­hi kiu­sa­ma, pi­gem ai­ta­ma, ar­va­sid nad.

Maar­ja Si­kut lei­dis, et vo­li­ko­gu ei pea ot­su­seid te­ge­ma ük­sik­i­si­ku­te prob­lee­mi­de põh­jal, ehk on või­ma­lik põl­lu­meest kui­da­gi teis­ti­ti toe­ta­da. Ta oli se­da meelt, et maa­maks tu­leks tõs­ta 2017. aas­ta ta­se­me­le ja suu­na­ta kõr­ge­mast mak­sust roh­kem lae­kuv tu­lu, 20 000 eu­rot, kü­la­tee­de pa­ran­da­mi­seks, sel­lest on ka­su kõi­gi­le. Ka­di Tam­ma­ru mär­kis, et põl­lu­mees on eraet­te­võt­ja ning et­te­võt­lu­se­ga kaas­ne­vad ris­kid. Avo Möls li­sas, et mak­su­de­ga ei män­gi­ta, kuid eel­mi­sel aas­tal läks vo­li­ko­gu li­be­da­le tee­le ja alan­das maa­mak­su­mää­ra. Ka Ivar Vil­berg ar­vas, et põl­lu­me­he jaoks sa­da­de ja ta­va­ko­da­ni­ku jaoks paa­ri eu­ro pä­rast ei peaks jät­ma val­laee­lar­ves­se 20 000 eu­rot tu­lu saa­ma­ta.

Vo­li­ko­gu esi­me­he Tii­na Rüh­ka et­te­pa­ne­kul vii­di lä­bi ni­me­li­ne hää­le­ta­mi­ne. Val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu poolt olid vo­li­ko­gu 8 lii­get: Are Kau­rit, Hel­le Va­ga, Ma­rian­ne Põld, And­rus Kal­las­te, Eliis Kah­lo, Tõ­nu Suur­kuusk, Kai­do Kir­sip ja Tii­na Rüh­ka. Vas­tu oli sa­mu­ti 8: Ivar Vil­berg, Ka­di Tam­ma­ru, Maar­ja Si­kut, Avo Möls, Re­ne Lill, An­ne Velt­mann-Ves­ki, Olev Si­ni­järv ja Olev Räh­ni. Ga­ri­na Too­min­gas jäi era­poo­le­tuks. See­ga jäi 2019. aas­ta maa­mak­su­määr keh­tes­ta­ma­ta.

Val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma sel­gi­tas, et vo­li­ko­gu peab maa­mak­su keh­tes­ta­ma hil­je­malt 31. jaa­nua­riks. Järg­mi­ne is­tung on 15. jaa­nua­ril. Kui siis võe­tak­se ot­sus maa­mak­su koh­ta vas­tu, hak­kab see keh­ti­ma ta­ga­siu­la­tu­valt 1. jaa­nua­rist.

Eelmine artikkelHäid pühi!
Järgmine artikkelTeist­moo­di jõu­lud Kuu­sa­lu mail 100 aas­tat ta­ga­si